2. Nefi 3
předchozí další


Kapitola 3

Jozef v Egyptě viděl ve vidění Nefity – Prorokoval o Josephu Smithovi, vidoucím posledních dnů; o Mojžíšovi, který vysvobodí Izrael; a o příchodu Knihy Mormonovy. Kolem roku 588–570 př. Kr.

1 A nyní promlouvám k tobě, Jozefe, synu můj aposlední. Ty ses narodil v pustině strastí mých; ano, ve dnech největšího smutku mého tě matka tvá porodila.

2 A kéž Pán zasvětí tuto azemi, jež je zemí nejcennější, také tobě pro dědictví tvé a dědictví semene tvého s bratřími tvými pro bezpečí tvé na věky, pakliže budete zachovávati přikázání Svatého Izraelského.

3 A nyní, Jozefe, synu můj poslední, kterého jsem vyvedl z pustiny strastí svých, kéž ti Pán žehná na věky, neboť símě tvé nebude zcela azničeno.

4 Neboť viz, ty jsi plod ledví mého; a já jsem potomek aJozefův, který byl jako bzajatec odveden do Egypta. A veliké byly smlouvy Páně, které učinil s Jozefem.

5 Pročež, Jozef vpravdě aviděl náš den. A obdržel od Pána slib, že z plodu ledví jeho Pán Bůh vzbudí bspravedlivou cvětev domu Izraele; ne Mesiáše, ale větev, jež bude odlomena, nicméně bude na ni pamatováno ve smlouvách Páně, že se jim v posledních dnech projeví dMesiáš, v duchu moci tak, že budou vyvedeni z etemnoty na světlo – ano, ze skryté temnoty a ze zajetí na svobodu.

6 Neboť Jozef vpravdě svědčil řka: aVidoucího vzbudí Pán, můj Bůh, který bude vyvoleným vidoucím pro plod bledví mého.

7 Ano, Jozef vpravdě pravil: Tak mi praví Pán: Vyvoleného avidoucího vzbudím z plodu ledví tvého; a bude vysoce ceněn mezi plodem ledví tvého. A jemu dám přikázání, aby vykonal dílo pro plod ledví tvého, bratří své, které bude pro ně velmi cenné, dokonce je přivede k poznání smluv, jež jsem učinil s otci tvými.

8 A dám mu přikázání, aby nekonal ažádné jiné dílo kromě toho díla, které mu přikáži. A učiním ho velikým v očích svých; neboť bude vykonávati dílo mé.

9 A bude veliký jako aMojžíš, jehož, jak jsem pravil, vzbudím pro vás, aby lid můj bvysvobodil, ó dome Izraele.

10 A Mojžíše vzbudím, aby vysvobodil lid tvůj ze země egyptské.

11 Ale vidoucího vzbudím z plodu ledví tvého; a jemu dám amoc přinésti slovo mé semeni ledví tvého – a nejen přinésti slovo mé, praví Pán, ale také přesvědčiti je o slově mém, které již mezi ně vyšlo.

12 Pročež, plod ledví tvého bude apsáti; a plod ledví bJudova bude cpsáti; a to, co bude napsáno plodem ledví tvého, a také to, co bude napsáno plodem ledví Judova, sroste k dzahanbení falešné nauky a ukončení svárů a utvrzení míru mezi plodem ledví tvého a epřivedení jejich v posledních dnech k fpoznání otců jejich a také k poznání smluv mých, praví Pán.

13 A ze slabosti bude učiněn silným onoho dne, kdy dílo mé počne mezi veškerým lidem mým ke znovuzřízení tebe, ó dome Izraele, praví Pán.

14 A tak prorokoval Jozef řka: Vizte, onoho vidoucího Pán požehná; a ti, již budou usilovati o zničení jeho, budou poraženi; neboť tento slib, jež jsem obdržel od Pána o plodu ledví svého, bude splněn. Vizte, jsem si jist naplněním tohoto slibu;

15 A on se bude ajmenovati po mně; a bude se bjmenovati po otci svém. A bude jako já; neboť to, co Pán přinese rukou jeho, to přivede mocí Páně lid můj ke spasení.

16 Ano, takto prorokoval Jozef: Jsem si touto věcí jist, dokonce tak, jako jsem si jist slibem o Mojžíšovi; neboť Pán mi pravil: aZachovám símě tvé na věky.

17 A Pán pravil: Vzbudím Mojžíše; a v holi mu dám moc; a dám mu soudnost v psaní. Avšak neuvolním jazyk jeho, aby mnoho promlouval, neboť ho neučiním mocným v promlouvání. Ale anapíši mu zákon svůj prstem své vlastní ruky; a učiním mu bmluvčího.

18 A Pán mi také pravil: Vzbudím vidoucího pro plod ledví tvého; a učiním pro něj mluvčího. A já, viz, já dám, aby napsal zápis o plodu ledví tvého pro plod ledví tvého; a mluvčí ledví tvého to bude oznamovati.

19 A slova, jež napíše, budou slova, jež jsou podle moudrosti mé žádoucí, aby vyšla k aplodu ledví tvého. A bude to, jako by k nim plod ledví tvého volal bz prachu; neboť já znám víru jejich.

20 A budou avolati z prachu; ano, a to pokání bratřím svým, dokonce poté, co po nich projdou mnohá pokolení. A stane se, že volání jejich se ponese, ano podle jednoduchosti slov jejich.

21 Pro víru jejich vyjdou aslova jejich z úst mých k bratřím jejich, kteří jsou plodem ledví tvého; a slabost slov jejich učiním silnou skrze víru jejich, takže se rozpomenou na smlouvu mou, kterou jsem učinil s otci tvými.

22 A nyní viz, synu můj Jozefe, tímto způsobem můj praotec aprorokoval.

23 Pročež, pro tuto smlouvu jsi požehnaný; neboť símě tvé nebude zničeno, protože bude poslouchati slova té knihy.

24 A povstane mezi nimi jeden mocný, který učiní mnoho dobra jak ve slově, tak ve skutku, jsa nástrojem v rukou Božích, s nesmírnou vírou, aby vykonal mocné divy a činil to, co je veliké v očích Božích, takže uskuteční mnohé znovuzřízení pro dům Izraele a pro símě bratří tvých.

25 A nyní, požehnaný jsi, Jozefe. Viz, jsi mlád; pročež poslouchej slova bratra svého Nefiho a vpravdě se ti stane podle slov, jež jsem promlouval. Pamatuj na slova svého umírajícího otce. Amen.