2. Nefi 30
předchozí další

Kapitola 30

Obrácení pohané budou počítáni mezi lid smlouvy – Mnozí Lamanité a Židé uvěří slovu a stanou se příjemnými – Izrael bude znovuzřízen a zlovolní budou zničeni. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 A nyní vizte, milovaní bratří moji, chtěl bych k vám promluviti; neboť já, Nefi, bych nestrpěl, abyste se domnívali, že jste spravedlivější, nežli budou pohané. Neboť vizte, nebudete-li zachovávati přikázání Boží, všichni určitě zahynete; a pro slova, jež byla promlouvána, se nemusíte domnívati, že pohané budou zcela zničeni.

2 Neboť vizte, pravím vám, že tolik pohanů, kolik jich bude činiti pokání, je alidem smlouvy Páně; a tolik bŽidů, kolik jich pokání činiti nebude, bude zavrženo; neboť Pán nečiní smlouvy s nikým kromě těch, kteří činí cpokání a věří v Syna jeho, který je Svatý Izraelský.

3 A nyní, chtěl bych prorokovati něco více o Židech a pohanech. Neboť poté, co kniha, o které jsem hovořil, vyjde a bude napsána pohanům a opět zapečetěna pro Pána, budou mnozí, kteří budou avěřiti slovům, jež jsou napsána; a bti je přinesou zbytku semene našeho.

4 A pak bude zbytek semene našeho věděti o nás, jak jsme přišli z Jeruzaléma, a že jsou potomky Židů.

5 A bude ajim hlásáno evangelium Ježíše Krista; pročež, bbudou znovuzřízeni k cpoznání otců svých, a také k poznání Ježíše Krista, které bylo mezi otci jejich.

6 A pak se budou radovati; neboť budou věděti, že je to požehnání pro ně z ruky Boží; a jejich šupiny temnoty počnou padati z očí jejich; a nepřejdou mezi nimi mnohá pokolení, aniž by byli čistým a apříjemným lidem.

7 A stane se, že aŽidé, kteří jsou rozptýleni, bzačnou také věřiti v Krista; a začnou se shromažďovati na tváři země; a tolik, kolik jich bude věřiti v Krista, se také stane příjemným lidem.

8 A stane se, že Pán Bůh započne dílo své mezi všemi národy, pokoleními, jazyky a lidmi, aby znovuzřídil lid svůj na zemi.

9 A se spravedlivostí bude aPán Bůh bsouditi chudé a po právu kárati cmírné v zemi. A udeří zemi holí úst svých; a dechem rtů svých pobije zlovolné.

10 Neboť rychle přichází ačas, kdy Pán Bůh způsobí veliké brozdělení mezi lidem a zlovolné zničí; a cušetří lid svůj, ano, i kdyby musel zlovolné dzničiti ohněm.

11 A aspravedlivost bude opásáním ledví jeho a věrnost opásáním beder jeho.

12 A pak bude vlk adlíti s beránkem; a leopard ulehne s kůzletem a tele a lvíče a krmný dobytek spolu; a malé dítě je povede.

13 A kráva a medvěd budou se pásti; mláďata jejich ulehnou spolu; a lev bude žráti slámu jako vůl.

14 A kojeňátko si bude hráti nad dírou lítého hada a odstavené dítě vloží ruku svou do baziliščího doupěte.

15 Nebudou zraňovati ani ničiti na celé svaté hoře mé, neboť země bude plna poznání Páně, jako vody pokrývají moře.

16 Pročež, věci avšech národů budou oznámeny; ano, vše bude boznámeno dětem lidským.

17 Není ničeho, co je tajné, co nebude azjeveno; není žádného díla temnoty, které nebude projeveno na světle; a není ničeho, co je zpečetěno na zemi, co nebude uvolněno.

18 Pročež, vše, co bylo zjeveno dětem lidským, bude onoho dne zjeveno; a Satan ajiž nebude míti moci nad srdcem dětí lidských, na dlouhou dobu. A nyní, milovaní bratří moji, končím řeč svou.