2. Nefi 11
předchozí další

Kapitola 11

Jákob viděl svého Vykupitele – Zákon Mojžíšův symbolizuje Krista a dokazuje, že přijde. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 A nyní, aJákob tehdy promlouval k mému lidu mnohem více věcí; nicméně pouze toto jsem nechal bzapsati, neboť to, co jsem napsal, mi postačuje.

2 A nyní já, Nefi, píši více slov aIzaiášových, neboť duše má se těší ze slov jeho. Neboť vztáhnu slova jeho na lid svůj a vyšlu je ke všem dětem svým, neboť on vpravdě viděl bVykupitele mého, stejně jako jsem ho viděl já.

3 A můj bratr Jákob ho také aviděl, jako jsem ho viděl já; pročež vyšlu slova jejich k dětem svým, abych jim dokázal, že slova má jsou pravdivá. Pročež, slovy btří, pravil Bůh, utvrdím slovo svoje. Nicméně Bůh posílá více svědků a dokazuje všechna slova svá.

4 Vizte, duši mou těší adokazovati lidu mému pravdu o bpříchodu Krista; neboť k tomuto účelu byl dán czákon Mojžíšův; a vše, co bylo Bohem dáno od počátku světa člověku, je symbolem jeho.

5 A duše má se také těší ze asmluv Páně, které učinil s otci našimi; ano, duše má se těší z milosti jeho a ze spravedlnosti jeho a moci a milosrdenství ve velikém a věčném plánu vysvobození od smrti.

6 A duši mou těší dokazovati lidu mému, že apokud by Kristus nepřišel, všichni lidé by museli zahynouti.

7 Neboť kdyby anebylo Krista, nebylo by Boha; a kdyby nebylo Boha, nejsme my, neboť by nemohlo býti žádného bstvoření. Ale Bůh jest a on jest Kristus a přijde v plnosti svého vlastního času.

8 A nyní, píši několik slov Izaiášových, aby každý, kdo z mého lidu uvidí tato slova, mohl pozdvihnouti srdce své a radovati se ohledně všech lidí. Nyní, toto jsou ta slova a vy je můžete vztahovati na sebe a na všechny lidi.