2. Nefi 13
předchozí další


Kapitola 13

Juda a Jeruzalém budou potrestány za svou neposlušnost – Pán obhajuje svůj lid a soudí ho – Dcery Sionu jsou proklety a trýzněny pro svou světskost – Porovnej s Izaiášem 3. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 Neboť vizte, Pán, Pán zástupů, odejme od Jeruzaléma a od Judy podporu a oporu, celou oporu chleba a celou podporu vody –

2 Mocného muže a muže války, soudce a proroka a moudrého a starce;

3 Velitele nad padesáti a úctyhodného muže a rádce a zručného řemeslníka a výmluvného řečníka.

4 A dám jim děti za knížata a nemluvňata jim budou panovati.

5 A lid bude utiskován, jeden druhým a bližním svým; dítě se bude chovati pyšně vůči starci a hanebný vůči úctyhodnému.

6 Když se člověk chopí bratra svého z domu otce svého a řekne: Ty máš oděv, ty buď vládcem naším a zadrž tento apád rukou svou –

7 V onen den bude přísahati řka: Já nebudu ahojičem; neboť v domě mém není ani chleba, ani oděvu; nečiňte ze mne vládce lidu.

8 Neboť Jeruzalém je azbořen a Juda bpadl, protože jazyk jejich a skutkové jejich jsou proti Pánu, k dráždění očí slávy jeho.

9 Výraz tváře jejich svědčí proti nim a vyhlašuje, že hřích jejich je dokonce jako aSodomy a nemohou to skrýti. Běda duši jejich, neboť sami se odměnili zlem!

10 Řekněte spravedlivým, že oni jsou na tom adobře; neboť oni budou jísti ovoce konání svého.

11 Běda zlovolným, neboť oni zahynou; neboť odměna rukou jejich spočine na nich!

12 A lidu mého utlačitelé jsou děti a ženy mu panují. Ó lide můj, ti, kteří tě avedou, způsobují, že chybuješ, a ničí cestu stezek tvých.

13 Pán povstává, aby aobhajoval, a stojí, aby soudil lid.

14 Pán vejde v soud se staršími lidu svého a aknížaty jeho; neboť vy jste bvyjedli cvinici a dlup od echudých v domech svých.

15 Co zamýšlíte? Rozbíjíte lid můj na kusy a drtíte tváře chudých, praví Pán Bůh zástupů.

16 Nadto Pán praví: Protože dcery Sionu jsou povýšené a kráčejí s nataženým krkem a prostopášnýma očima, chodí acupitavě a cinkají nohama –

17 Tudíž Pán stihne svrabem temeno hlavy dcer Sionu a Pán aobnaží tajná místa jejich.

18 V onen den Pán odejme okrasu cinkajících ozdob jejich a ačepce a bsrpkovité náhrdelníky;

19 Řetízky a náramky a závojíčky;

20 Čepečky a ozdoby nohou a čelenky a destičky a náušnice;

21 Prsteny a nosní šperky;

22 aProměnné části šatu i pláštíky i roušky i vačky;

23 aZrcadla i jemné tkaniny i šály i závoje.

24 A stane se, namísto sladké vůně bude zápach; a namísto opasku aroztržení; a namísto upravených vlasů lysina; a namísto bživůtku přepásání žíní; cpopálení namísto krásy.

25 Muži tvoji padnou mečem a mocní tvoji ve válce.

26 A brány jeho budou bědovati a truchliti; a on bude pustý a bude seděti na zemi.