2. Nefi 15
předchozí další

Kapitola 15

Pánova vinice (Izrael) zpustne a jeho lid bude rozptylován – Přijdou na ně bědy v jejich odpadlém a rozptýleném stavu – Pán vyzdvihne korouhev a shromáždí Izrael – Porovnej s Izaiášem 5. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 A pak budu zpívati milovanému svému apíseň milého svého o vinici jeho. Milovaný můj má vinici na velmi plodném pahorku.

2 A ohradil ji a vybral z ní kameny a osadil ji nejvybranějším avinným kmenem a postavil věž uprostřed ní a také v ní zhotovil vinný lis; a hleděl, aby přinesla hrozny, a ona přinesla hrozny divoké.

3 A nyní, ó obyvatelé Jeruzaléma a lidé judští, suďte, prosím vás, mezi mnou a vinicí mou.

4 Co ještě mohlo býti učiněno pro vinici mou, co jsem na ní neučinil? Pročež, když jsem hleděl, aby přinesla hrozny, přinesla hrozny divoké.

5 A nyní, hleďte; povím vám, co učiním vinici své – aodejmu plot její, a bude vyjedena; a zbořím zeď její, a bude rozšlapána;

6 A nechám ji zpustnout; nebude prořezávána ani okopávána; ale vzejde tam abodláčí a trní; také přikáži oblakům, aby na ni bnedštily žádný déšť.

7 Neboť avinice Pána zástupů je dům Izraele a lidé judští milou rostlinou jeho; a on očekával bsoud, ale vizte, útlak; očekával spravedlivost, ale vizte, pláč.

8 Běda těm, kteří připojují adům k domu, takže tam nemůže býti místa, aby mohli býti uprostřed země bsami!

9 Uším mým pravil Pán zástupů, vpravdě mnohé domy budou opuštěny a veliká a krásná města bez obyvatel.

10 Ano, deset dílců vinice vydá jeden abát a chomer semena vydá efi.

11 Běda těm, kteří vstávají časně zrána, aby se mohli adržeti silného nápoje, a kteří pokračují až do noci a bvíno je rozpaluje!

12 A harfa a loutna a bubínek a píšťala a víno bývá na hodech jejich; ale oni anehledí na dílo Páně, ani neuvažují o působení rukou jeho.

13 Proto lidé moji vešli do zajetí, protože nemají žádné aznalosti; a vznešení lidé jejich jsou vyhladovělí a zástupy jejich vysušeny žízní.

14 Proto peklo se rozšířilo a bezmezně otevřelo chřtán svůj; a sláva jejich a zástupy jejich a nádhera jejich a ten, kdo se raduje, do něho sestoupí.

15 A obyčejný člověk bude snížen a mocný muž bude pokořen a oči zpupného budou pokořeny.

16 Ale Pán zástupů bude oslaven v asoudu a Bůh, který je svatý, bude posvěcen ve spravedlivosti.

17 Pak se budou beránci pásti podle obyčeje svého a pustá místa tučných budou cizinci jísti.

18 Běda těm, kteří přitahují nepravost provazy amarnivosti a hřích bjako provazem u vozu;

19 Kteří říkají: Nechť si apospíší a urychlí dílo své, abychom ho mohli bviděti; a nechť se rada Svatého Izraelského přiblíží a přijde, abychom ji mohli znáti.

20 Běda těm, kteří anazývají zlo dobrem a dobro zlem, kteří pokládají btemnotu za světlo a světlo za temnotu, kteří pokládají hořké za sladké a sladké za hořké!

21 Běda těm, kteří jsou amoudří ve svých vlastních očích, a těm, kteří jsou rozvážní ve svém vlastním pohledu!

22 Běda mocným v pití vína a mužům síly v míchání silných nápojů;

23 Kteří ospravedlňují zlovolného za odměnu a spravedlivost spravedlivého aodjímají od něj!

24 Proto jak aoheň sžírá bstrniště a plamen stravuje cplevy, kořen jejich bude shnilinou a květy jejich se rozletí jako prach; protože oni odvrhli zákon Pána zástupů a dpohrdli slovem Svatého Izraelského.

25 Proto je ahněv Páně roznícen proti lidu jeho a on vztáhl proti nim ruku a udeřil je; a pahorky se třásly a mrtvoly jejich byly roztrhány uprostřed ulic. V tom všem se však neodvrátil hněv jeho, ale ruka jeho je stále vztažena.

26 A on vyzdvihne akorouhev národům dalekým a bzahvízdá na ty od končin země; a vizte, cpřijdou rychle a hbitě; žádný mezi nimi nebude znaven a nebude ani klopýtati.

27 Žádný nebude dřímati ani spáti; ani nebude uvolněn pás beder jejich, ani se nepřetrhne řemínek obuvi jejich;

28 Šípy jejich budou ostré a luky jejich napjaté a kopyta koní jejich budou považována za křemen a kola jejich za vichřici, řev jejich za řev lví.

29 Budou řváti jako alvíčata; ano, budou řváti a uchvátí kořist a odnesou ji do bezpečí a nikdo ji nevysvobodí.

30 A v onen den budou proti nim řváti, jako řve moře; a pohlédnou-li na zemi, vizte, tma a smutek a světlo je zatemněno v nebesích jejich.