2. Nefi 14
předchozí další

Kapitola 14

Sion a jeho dcery budou vykoupeny a očištěny ve dni milénia – Porovnej s Izaiášem 4. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 A v onen den se sedm žen chopí jednoho muže řkouce: Budeme jísti svůj vlastní chléb a nositi svůj vlastní šat; jen nás nech nazývati se jménem tvým, aby apotupa naše byla odňata.

2 V onen den bude avětev Páně krásná a slavná; plod země výtečný a krásný pro ty, kteří unikli z Izraele.

3 A stane se, že ti, kteří budou ponecháni v Sionu a zůstanou v Jeruzalémě, budou nazýváni svatí, každý, kdo je zapsán mezi žijící v Jeruzalémě –

4 a Pán bsmyje špínu z dcer Sionu a očistí krev Jeruzaléma z jeho středu duchem soudu a duchem cžáru.

5 A Pán stvoří nad každým obydlím hory Sion a nad shromážděními jeho aoblak a dým ve dne a záři planoucího ohně v noci; neboť veškerá sláva Sionu bude pod ochranou.

6 A bude tam stánek pro stín v denní době před horkem a jako aútočiště a skrýš před bouří a před deštěm.