2. Nefi 28
předchozí další

Kapitola 28

V posledních dnech budou zbudovány mnohé falešné církve – Budou učiti falešné, marné a pošetilé nauky – Odpadlictví se rozšíří kvůli falešným učitelům – Ďábel bude zuřiti v srdci lidí – Bude učiti všeliké falešné nauky. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 A nyní, vizte, bratří moji, promlouval jsem k vám podle toho, jak mne Duch nutkal; pročež, já vím, že se musejí zajisté státi.

2 A věci, jež budou vypsány z aknihy, budou velice bcenné pro děti lidské a zvláště pro símě naše, jež je zbytkem domu Izraele.

3 Neboť stane se onoho dne, že acírkve, které jsou zbudovány, a nikoli Pánu, kdy jedna řekne druhé: Viz, já, já jsem Pánova; a ostatní řeknou: Já, já jsem Pánova; a tak řekne každý, kdo buduje církve, a nikoli Pánu –

4 A ony se budou mezi sebou svářiti; a jejich kněží se budou mezi sebou svářiti a budou vyučovati aučením svým a zapřou Ducha Svatého, který dává promlouvati.

5 A azapřou bmoc Boží, Svatého Izraelského; a řeknou lidem: Poslouchejte nás a slyšte předpis náš; neboť vizte, dnes není cžádného Boha, neboť Pán a Vykupitel vykonal dílo své a dal moc svou lidem;

6 Vizte, poslouchejte předpis můj; a jestliže oni řeknou, že je nějaký zázrak, který byl způsoben rukou Páně, nevěřte tomu; neboť on dnes není Bohem azázraků; on již vykonal dílo své.

7 Ano, a budou mnozí, kteří řeknou: aJezte, pijte a veselte se, neboť zítra zemřeme; a bude nám dobře.

8 A budou také mnozí, kteří řeknou: Jezte, pijte a veselte se; nicméně bojte se Boha – páchání několika hříchů on aospravedlní; ano, bzalžete trochu, chytejte člověka za slovo, vykopejte cjámu bližnímu svému; v tom není nic špatného; a toto všechno dělejte, neboť zítra zemřeme; a pakliže budeme vinni, Bůh nás uhodí několika ranami a nakonec budeme spaseni v království Božím.

9 Ano, a budou mnozí, kteří budou tímto způsobem učiti falešným a marným a apošetilým bnaukám a budou v srdci svém nadutí a budou se usilovně snažiti skrýti rady své před Pánem; a díla jejich budou ve tmě.

10 A akrev svatých bude proti nim křičeti ze země.

11 Ano, ti všichni sešli z acesty; stali se bzkaženými.

12 Pro apýchu a pro falešné učitele a pro falešnou nauku se církve jejich staly zkaženými a církve jejich jsou povýšené; pro pýchu jsou naduté.

13 aOlupují bchudé pro krásné svatyně své; olupují chudé pro krásný oděv svůj; a pronásledují mírné a chudé srdcem, protože jsou nadutí v cpýše své.

14 Nesou ašíji strnule a hlavu vztyčenou; ano, a pro pýchu a zlovolnost a ohavnosti a smilstva bsešli všichni z cesty kromě několika, kteří jsou pokornými následovníky Kristovými; nicméně jsou vedeni tak, že v mnoha případech bloudí, protože jsou učeni podle předpisů lidských.

15 Ó ti amoudří a učení a bohatí, kteří jsou nadutí v bpýše srdce svého, a všichni ti, kteří káží falešné nauky, a všichni ti, kteří páchají smilstva a převracejí pravou cestu Páně, cběda, běda, běda buď jim, praví Pán Bůh Všemohoucí, neboť ti budou svrženi do pekla!

16 Běda těm, kteří aodvrhují spravedlné jako nicotu a spílají tomu, co je dobré, a praví, že to nemá žádné ceny! Neboť přijde den, kdy Pán Bůh rychle navštíví obyvatele země; a v onen den, kdy budou bplně zralí v nepravosti, zahynou.

17 Ale vizte, jestliže obyvatelé země budou činiti pokání ze zlovolnosti své a z ohavností, nebudou zničeni, praví Pán zástupů.

18 Ale vizte, ona veliká a ohavná církev, asmilnice vší země, se musí bzřítiti k zemi a veliký musí býti její pád.

19 Neboť království ďáblovo se musí aotřásti a ti, kteří k němu patří, musejí býti nezbytně podníceni k pokání, jinak je bďábel polapí věčnými cřetězy svými a budou podníceni k hněvu a zahynou;

20 Neboť vizte, onoho dne bude azuřiti v srdci dětí lidských a bude je podněcovati ke hněvu proti tomu, co je dobré.

21 A jiné aupokojí a ukolébá je do tělesného bezpečí, takže řeknou: Vše je dobré v Sionu; ano, Sionu se dobře daří, vše je dobré – a tak bďábel klame duši jejich a svádí je opatrně dolů do pekla.

22 A vizte, jiné odlákává lichocením a říká jim, že není žádného apekla; a praví jim: Já nejsem žádný ďábel, neboť žádného není – a tak jim šeptá do uší, až je polapí hroznými břetězy svými, odkud není vysvobození.

23 Ano, jsou polapeni smrtí a peklem; a smrt a peklo a ďábel a všichni, kteří jimi byli uchváceni, musejí státi před trůnem Božím a býti asouzeni podle skutků svých, odkud musejí odejíti na místo pro ně připravené, a to do bjezera ohně a síry, což jsou nekonečná muka.

24 Proto běda tomu, kdo si v Sionu dopřává pohodlí!

25 Běda tomu, kdo volá: Vše je dobré!

26 Ano, běda tomu, kdo aposlouchá předpisy lidí a zapírá moc Boží a dar Ducha Svatého!

27 Ano, běda tomu, kdo říká: My jsme obdrželi a anepotřebujeme více!

28 A zkrátka běda všem těm, kteří se třesou a jsou arozhněváni pro pravdu Boží! Neboť vizte, ten, kdo je postaven na bskále, přijímá ji s radostí; a ten, kdo je postaven na písčitém základu, se třese, aby nepadl.

29 Běda tomu, kdo řekne: Obdrželi jsme slovo Boží a anepotřebujeme bžádné další slovo Boží, neboť máme dosti!

30 Neboť vizte, tak praví Pán Bůh: Dám dětem lidským řádku za řádkou, předpis za apředpisem, tu trochu a tam trochu; a požehnaní jsou ti, již poslouchají předpisy moje a propůjčují sluch radě mé, neboť ti se naučí bmoudrosti; neboť tomu, kdo cpřijímá, dám dvíce; a těm, kteří budou říkati, my máme dosti, těm bude odňato i to, co mají.

31 Proklet je ten, kdo vkládá adůvěru svou v člověka nebo se spoléhá na rámě těla nebo kdo bude poslouchati předpisy lidské, leda by předpisy jejich byly dány mocí Ducha Svatého.

32 aBěda pohanům, praví Pán Bůh zástupů! Neboť přestože k nim budu vztahovati rámě své den za dnem, oni mne budou zapírati; nicméně k nim budu milosrdný, praví Pán Bůh, budou-li činiti pokání a půjdou-li ke mně; neboť brámě mé je vztaženo po celý den, praví Pán Bůh zástupů.