2. Nefi 23
předchozí další

Kapitola 23

Zničení Babylona je předobrazem zničení při druhém příchodu – Bude to den hněvu a odplaty – Babylon (svět) padne na věky – Porovnej s Izaiášem 13. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 aBřímě bBabylona, které viděl Izaiáš, syn Amosův.

2 Vyzdvihněte apraporec na vysoké hoře, pozvedněte k nim hlas, bpokyňte rukou, aby mohli vejíti do bran urozených.

3 Přikázal jsem aposvěceným svým, také jsem povolal mocné své, neboť hněv můj nespočívá na těch, kteří se radují z výsosti mé.

4 Hluk zástupu na horách jakoby velikého lidu, hřmotný hluk ashromážděných bkrálovství národů, Pán zástupů seřazuje bitevní zástupy.

5 Přicházejí z daleké země, z končin nebe, ano, Pán a zbraně rozhořčení jeho, aby zničili celou zemi.

6 Kvílejte, neboť den Páně je na dosah; přijde jako zničení od Všemohoucího.

7 Proto všechny ruce ochabnou, srdce každého člověka se sevře;

8 A budou vyděšeni; zmocní se jich prudké bolesti a soužení; budou s úžasem hleděti jeden na druhého; tváře jejich plameni podobné budou.

9 Vizte, den Páně přichází krutý, jak prchlivostí, tak prudkým hněvem, aby zpustošil zemi; a on z ní avyhladí hříšníky její.

10 Neboť hvězdy nebe a souhvězdí jeho nebudou dávati světlo své; aslunce bude zatemněno při vycházení svém a měsíc nedá světlu svému zářiti.

11 A já apotrestám svět pro zlo a zlovolné pro nepravost jejich; způsobím, že domýšlivost bpyšných ustane, a srazím zpupnost strašlivých.

12 Učiním ačlověka cennějším nad zlato ryzí; člověka, pravím, nad zlatý klín z Ofiru.

13 Proto zatřesu nebesy a země se apohne z místa svého v prchlivosti Pána zástupů, a v den prudkého hněvu jeho.

14 A bude to podobné aštvané srně a ovci, o kterou se žádný člověk nestará; a každý člověk se obrátí k svému vlastnímu lidu a každý uteče do své vlastní země.

15 Každý, kdo je pyšný, bude proboden; ano, a každý, kdo je spojen se zlovolnými, padne mečem.

16 Děti jejich také budou roztříštěny na kusy před očima jejich; domy jejich budou vyloupeny a manželky jejich poskvrněny.

17 Vizte, vzbudím proti nim Médské, kteří si nebudou vážiti stříbra a zlata, ani v něm nebudou míti potěšení.

18 Luky jejich také roztříští mladé muže na kusy; a nebudou míti slitování s plodem lůna; oči jejich neušetří dětí.

19 A Babylon, sláva království, akrása vybranosti Kaldejských, bude, jako když Bůh porazil bSodomu a Gomoru.

20 Nebude nikdy aobýván, ani nebude obydlován z pokolení na pokolení; ani Arab tam nerozbije stan; ani pastýři tam ovčinec svůj nepostaví.

21 Ale adivá zvěř pouště tam bude ležeti; a domy jejich budou plné naříkajících stvoření; a sovy tam budou dlíti a bsatyrové tam budou tancovati.

22 A divá zvěř z ostrovů se bude ozývati v pustých adomech jejich a bdraci v libých palácích jejich; a čas jeho přijde brzy a den jeho nebude prodloužen. Neboť já ho rychle zničím; ano, neboť budu milosrdný k lidu svému, ale zlovolní zahynou.