2. Nefi 31
předchozí další

Kapitola 31

Nefi uvádí, proč byl Kristus pokřtěn – Aby lidé byli spaseni, musejí následovati Krista, býti pokřtěni, obdržeti Ducha Svatého a vytrvati do konce – Pokání a křest jsou branou na těsnou a úzkou cestu – Věčného života dosáhnou ti, kteří po křtu zachovávají přikázání. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 A nyní já, Nefi, končím aprorokování své k vám, milovaní bratří moji. A mohu napsati jen několik věcí, o kterých vím, že se zajisté musejí státi; také mohu napsati jen několik slov bratra svého Jákoba.

2 Pročež, to, co jsem napsal, mi postačuje, kromě několika slov, jež musím promluviti o anauce Kristově; pročež, budu k vám promlouvati jasně, podle jasnosti prorokování svého.

3 Neboť duše má se těší z jasnosti; neboť tímto způsobem Pán Bůh působí mezi dětmi lidskými. Neboť Pán Bůh dává asvětlo k porozumění; neboť promlouvá k lidem bjazykem jejich tak, aby porozuměli.

4 Pročež, chtěl bych, abyste si pamatovali, že jsem k vám promlouval o onom aprorokovi, kterého mi Pán ukázal, který má pokřtíti bBeránka Božího, jenž má sejmouti hříchy světa.

5 A nyní, jestliže Beránek Boží, jsa svatý, potřebuje, aby byl apokřtěn vodou, aby naplnil veškerou spravedlivost, ó, pak oč mnohem více potřebujeme my, jsouce nesvatí, býti pokřtěni, ano, dokonce vodou!

6 A nyní, chtěl bych se vás zeptati, milovaní bratří moji, v čem naplnil Beránek Boží veškerou spravedlivost tím, že byl pokřtěn vodou?

7 Nevíte, že byl svatý? Ale přestože byl svatý, ukazuje dětem lidským, že se podle těla pokořuje před Otcem a dosvědčuje Otci, že bude aposlušně zachovávati přikázání jeho.

8 Pročež, poté, co byl pokřtěn vodou, sestoupil na něho Duch Svatý v apodobě bholubice.

9 A opět, to ukazuje dětem lidským těsnost cesty a úzkost abrány, kterou mají vstoupiti, a on jim dal příklad.

10 A pravil dětem lidským: aNásledujte mne. Pročež, milovaní bratří moji, můžeme bnásledovati Ježíše, pokud nebudeme ochotni zachovávati přikázání Otcova?

11 A Otec pravil: Čiňte pokání, čiňte pokání a buďte pokřtěni ve jménu milovaného Syna mého.

12 A také ke mně přišel hlas Syna řkoucí: Ten, kdo je pokřtěn ve jménu mém, tomu a Otec Ducha Svatého jako mně; pročež, bnásledujte mne a čiňte to, co jste viděli činiti mne.

13 Pročež, milovaní bratří moji, vím, že budete-li následovati Syna s celým úmyslem srdce, jednajíce před Bohem bez pokrytectví a bez podvodu, ale s opravdovým záměrem, činíce pokání z hříchů svých, dosvědčujíce Otci, že jste ochotni vzíti na sebe jméno Kristovo akřtem – ano, následováním Pána svého a Spasitele svého dolů do vody podle slova jeho, vizte, pak obdržíte Ducha Svatého; ano, pak přichází bkřest ohněm a Duchem Svatým; a pak můžete mluviti cjazykem andělů a provolávati chválu Svatému Izraelskému.

14 Ale vizte, milovaní bratří moji, tak přišel ke mně hlas Syna řkoucí: Poté, co jste činili pokání z hříchů svých a dosvědčili jste Otci křtem vodou, že jste ochotni přikázání má zachovávati, a poté, co jste obdrželi křest ohněm a Duchem Svatým a můžete mluviti novým jazykem, ano, dokonce jazykem andělů, a po tomto kdybyste mne azapřeli, bylo by pro vás blépe, kdybyste mne nepoznali.

15 A slyšel jsem Otcův hlas řkoucí: Ano, slova Milovaného mého jsou pravdivá a věrná. Ten, kdo vytrvá do konce, ten bude spasen.

16 A nyní, milovaní bratří moji, proto vím, že anevytrvá-li člověk do konce v následování bpříkladu Syna živého Boha, nemůže býti spasen.

17 Pročež, čiňte to, co jsem vám řekl, že jsem viděl, že to bude činiti Pán váš a Vykupitel váš; neboť proto mi to bylo ukázáno, abyste mohli znáti bránu, kterou máte vstoupiti. Neboť brána, kterou máte vstoupiti, je pokání a akřest vodou; a pak přichází bodpuštění hříchů vašich ohněm a Duchem Svatým.

18 A pak jste na této atěsné a úzké bcestě, jež vede k věčnému životu; ano, vy jste na ni vstoupili touto branou; učinili jste podle přikázání Otce a Syna; a obdrželi jste Ducha Svatého, jenž csvědčí o Otci a Synu, aby se naplnil slib, který on dal, že vstoupíte-li touto cestou, máte obdržeti Ducha Svatého.

19 A nyní, milovaní bratří moji, poté, co jste vstoupili na tuto těsnou a úzkou cestu, chci se zeptati, je-li vše avykonáno? Vizte, pravím vám: Nikoli; neboť nedošli byste tak daleko, jestliže by to nebylo slovem Kristovým s neochvějnou bvírou v něho, cele cspoléhajíce na zásluhy toho, který má moc ke spasení.

20 Pročež, musíte se atlačiti kupředu se stálostí v Kristu, majíce dokonalý jas bnaděje a clásku k Bohu a ke všem lidem. Pročež, budete-li se tlačiti kupředu, hodujíce na slově Kristově, a dvytrváte-li do konce, vizte, tak praví Otec: Budete míti život věčný.

21 A nyní vizte, milovaní bratří moji, toto je ta acesta; a není dáno bžádné jiné cesty ani žádného jiného cjména pod nebem, jímž by člověk mohl býti spasen v království Božím. A nyní, vizte, toto je dnauka Kristova a jediná a pravá nauka eOtce i Syna i Ducha Svatého, což jest fjeden Bůh bez konce. Amen.