2. Nefi 12
předchozí další

Kapitola 12

Izaiáš vidí chrám posledních dnů, shromáždění Izraele a soud a mír během milénia – Pyšní a zlovolní budou poníženi při druhém příchodu – Porovnej s Izaiášem 2. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 Slovo, které aviděl bIzaiáš, syn Amosův, o Judě a Jeruzalému:

2 A stane se v posledních dnech, když ahora bdomu Páně bude utvrzena na vrcholku chor a bude vyvýšena nad pahorky a všechny národy k ní budou prouditi.

3 A mnozí lidé půjdou a řeknou: Pojďte a vystupme na horu Páně, do domu Boha Jákobova; a on nás bude vyučovati cestám svým a my budeme akráčeti po stezkách jeho; neboť ze Sionu vyjde bzákon a slovo Páně z Jeruzaléma.

4 A on bude asouditi mezi národy a bude kárati mnohé lidi; a oni překují meče své na radlice a kopí svá na vinařské nože – národ nepozvedne meč proti národu, ani se již nebudou učiti válce.

5 Ó dome Jákobův, pojďte a kráčejme ve světle Páně; ano, pojďte, neboť vy všichni jste abloudili, každý k zlovolným cestám svým.

6 Tudíž, ó Pane, ty jsi opustil lid svůj, dům Jákobův, protože ajsou naplněni z východu a poslouchají věštce jako bFilistinští a cmají zalíbení v dětech cizinců.

7 Země jejich je také plná stříbra a zlata, ani není konce pokladům jejich; země jejich je také plná koní, ani není konce vozům jejich.

8 Země jejich je také plná amodel; uctívají dílo svých vlastních rukou, to, co jejich vlastní prsty zhotovily.

9 A obyčejný člověk se anesklání a veliký člověk se nepokořuje, tudíž neodpouštěj mu.

10 Ó vy zlovolní, vejděte do skály a aukryjte se v prachu, neboť bázeň Páně a sláva velebnosti jeho vás udeří.

11 A stane se, že zpupné pohledy člověka budou poníženy a povýšenost lidská bude skloněna a Pán sám bude oslaven v onen den.

12 Neboť aden Pána zástupů brzy přijde na všechny národy, ano, na každý, ano, na bpyšné a zpupné a na každého, kdo je povýšený, a ti budou poníženi.

13 Ano, a den Páně přijde na všechny cedry libánské, neboť jsou vysoké a povýšené; a na všechny duby bázanské;

14 A na všechny vysoké hory a na všechny pahorky a na všechny národy, jež jsou povýšené, a na každý lid;

15 A na každou vysokou věž a na každou opevněnou zeď;

16 A na všechny lodě amořské a na všechny lodě z Tarsisu a na všechny příjemné obrazy.

17 A zpupnost člověka bude skloněna a povýšenost lidská bude ponížena; a Pán sám bude oslaven v aonen den.

18 A modly on docela zničí.

19 A oni půjdou do děr skalních a do jeskyní země, neboť na ně přijde bázeň Páně a sláva velebnosti jeho je udeří, až povstane, aby strašlivě otřásl zemí.

20 V onen den člověk ahodí modly své ze stříbra a modly své ze zlata, jež si zhotovil, aby je uctíval, krtkům a netopýrům;

21 Aby šli do slují skal a na vrcholky rozeklaných hor, neboť na ně přijde bázeň Páně a velebnost slávy jeho je udeří, až povstane, aby strašlivě otřásl zemí.

22 Ustaňte se spoléhati na ačlověka, jehož dech je v nozdrách jeho; neboť zač bude považován?