2. Nefi 9
předchozí další

Kapitola 9

Židé budou shromážděni ve všech svých zemích zaslíbení – Usmíření vykupuje člověka z pádu – Těla mrtvých vyjdou z hrobů a jejich duchové z pekla a z ráje – Budou souzeni – Usmíření zachraňuje před smrtí, peklem, ďáblem a nekonečnými mukami – Spravedliví budou spaseni v království Božím – Jsou stanoveny tresty za hříchy – Svatý Izraelský je strážným brány. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 A nyní, milovaní bratří moji, toto jsem četl, abyste mohli zvěděti o asmlouvách Páně, které učinil s celým domem Izraele –

2 Že promlouvá k Židům ústy svých svatých proroků, dokonce od počátku, z pokolení na pokolení, dokud nepřijde čas, že budou aznovuzřízeni do pravé církve a do stáda Božího; kdy budou bshromážděni domů do czemí dědictví svého a kdy budou usazeni ve všech svých zemích zaslíbení.

3 Vizte, milovaní bratří moji, toto k vám promlouvám, abyste se mohli radovati a apozdvihnouti hlavu na věky pro požehnání, která Pán Bůh udělí dětem vašim.

4 Neboť vím, že jste usilovně hledali, mnozí z vás, abyste poznali to, co přijde; pročež já vím, že vy víte, že tělo naše musí zchřadnouti a zemříti; nicméně v atěle svém uvidíme Boha.

5 Ano, já vím, že vy víte, že on se ukáže v těle těm v Jeruzalémě, odkud jsme přišli; neboť je nezbytné, aby to bylo mezi nimi; neboť náleží velikému aStvořiteli, aby strpěl, že se stane poddaným člověku v těle a zemře za bvšechny lidi, aby se všichni lidé mohli státi poddanými jemu.

6 Neboť poněvadž smrt přichází na všechny lidi, aby naplňovala milosrdný aplán velikého Stvořitele, musí nezbytně býti moci bvzkříšení a vzkříšení musí nezbytně přijíti k člověku kvůli cpádu; a pád přišel kvůli přestupku; a protože se lidé stali padlými, byli z přítomnosti Páně dodříznuti.

7 Pročež, musí nezbytně býti anekonečného busmíření – pokud by nekonečného usmíření nebylo, tato porušitelnost by nemohla obléci neporušitelnost. Pročež, cprvní soud, který přišel na člověka, by byl musel nezbytně dzůstati v nekonečném trvání. A kdyby tomu tak bylo, toto tělo by muselo ulehnouti, aby zpráchnivělo a rozpadlo se ve své matce zemi, aby již nepovstalo.

8 Ó, ta amoudrost Boží, bmilosrdenství jeho a cmilost! Neboť vizte, kdyby dtělo již nepovstalo, duchové naši by se museli státi poddanými onomu andělu, který epadl z přítomnosti Věčného Boha a stal se fďáblem, aby již nepovstal.

9 A duchové naši by se museli státi podobnými jemu a my bychom se stali ďábly, aanděly ďábla, a byli bychom bvyloučeni z přítomnosti našeho Boha a zůstali bychom s otcem clží v bídě, jako on sám; ano, té bytosti, která dpodvedla naše první rodiče, která se eproměňuje téměř až v fanděla světla a podněcuje děti lidské k gtajným spolčením vraždění a všelikým tajným dílům temnoty.

10 Ó, jak veliká je dobrotivost našeho Boha, který připravuje cestu pro náš únik ze spárů této hrozné příšery; ano, oné příšery, asmrti a bpekla, kterou nazývám smrtí těla a také smrtí ducha.

11 A kvůli cestě avysvobození Boha našeho, Svatého Izraelského, ona bsmrt, o níž jsem promlouval, jež je časná, vydá své mrtvé; kterážto smrt je hrob.

12 A ona asmrt, o níž jsem promlouval, jež je duchovní smrtí, vydá své mrtvé; kterážto duchovní smrt je bpeklo; pročež, smrt a peklo musejí vydati mrtvé své a peklo musí vydati zajaté duchy své a hrob musí vydati zajatá těla svá a tělo a cduch lidí budou spolu navzájem dznovuzřízeny; a to mocí vzkříšení Svatého Izraelského.

13 Ó, jak veliký je aplán našeho Boha! Neboť na druhé straně bráj Boží musí vydati duchy spravedlivých a hrob vydá těla spravedlivých; a duch a tělo jsou opět k sobě cznovuzřízeny a všichni lidé se stávají neporušitelnými a dnesmrtelnými a jsou žijícími dušemi majíce edokonalou fznalost podobně jako my v těle až na to, že naše znalost bude dokonalá.

14 Pročež, budeme míti dokonalou aznalost veškeré bviny své, nečistoty své a cnahoty své; a spravedliví budou míti dokonalou znalost radosti své a dspravedlivosti své, jsouce eoděni fčistotou, ano, dokonce grouchem spravedlivosti.

15 A stane se, že až všichni lidé přejdou z této první smrti k životu, protože se stávají nesmrtelnými, musejí se ukázati před asoudcovskou stolicí Svatého Izraelského; a pak přichází bsoud a pak musejí býti souzeni podle svatého soudu Božího.

16 A tak jistě, jakože žije Pán, neboť Pán Bůh to pravil a je to věčné aslovo jeho, jež nemůže bpominouti, že ti, kteří jsou spravedliví, budou spravedliví nadále, a ti, kteří jsou cšpinaví, budou dšpinaví nadále; pročež, ti, kteří jsou špinaví, jsou eďábel a andělé jeho; a ti odejdou do fvěčného ohně připraveného pro ně; a muka jejich jsou jako gjezero ohně a síry, jehož plamen stoupá vzhůru na věky věků a nemá konce.

17 Ó, ta velikost a aspravedlnost našeho Boha! Neboť on vykonává všechna slova svá a ta vycházejí z úst jeho a zákon jeho musí býti naplněn.

18 Ale vizte, spravedliví, asvatí Svatého Izraelského, ti, kteří věří ve Svatého Izraelského, ti, kteří vytrpěli bkříž světa a nedbali hany světa, ti czdědí dkrálovství Boží, jež pro ně bylo připraveno eod založení světa, a radost jejich bude plná fna věky.

19 Ó, ta velikost milosrdenství našeho Boha, Svatého Izraelského! Neboť on avysvobozuje svaté své od oné bhrozné příšery, ďábla a smrti a cpekla a onoho jezera ohně a síry, což jsou nekonečná muka.

20 Ó, jak veliká je asvatost našeho Boha! Neboť on bzná všechno a není ničeho, co by neznal.

21 A přijde na svět, aby mohl aspasiti všechny lidi, budou-li poslouchati hlas jeho; neboť vizte, on vytrpí bolesti všech lidí, ano, bbolesti každého živého stvoření, jak mužů, tak žen a dětí, kteří patří do rodiny cAdamovy.

22 A on to vytrpí, aby vzkříšení mohlo přijíti ke všem lidem, aby všichni mohli státi před ním ve veliký a soudný den.

23 A přikazuje všem lidem, že musejí činiti apokání a býti bpokřtěni v jeho jménu, majíce dokonalou víru v Svatého Izraelského, jinak nemohou býti spaseni v království Božím.

24 A nebudou-li činiti pokání a věřiti v jeho ajméno a nebudou-li pokřtěni v jeho jménu a bnevytrvají-li do konce, musejí býti czatraceni; neboť Pán Bůh, Svatý Izraelský, to pravil.

25 Pročež, on dal azákon; a kde bnení dán zákon, tam není trest; a kde není trest, tam není odsouzení; a kde není odsouzení, tam milosrdenství Svatého Izraelského má na lidi nárok pro usmíření; neboť oni jsou vysvobozeni jeho mocí.

26 Neboť ausmíření uspokojuje požadavky jeho bspravedlnosti pro všechny ty, kterým cnebyl ddán zákon, a tak jsou vysvobozeni od oné hrozné příšery, smrti a pekla, a ďábla a jezera ohně a síry, což jsou nekonečná muka; a jsou znovuzřízeni tomu Bohu, který jim dal edech a který je Svatý Izraelský.

27 Ale běda tomu, kterému byl azákon dán, ano, který má všechna přikázání Boží jako my a který je přestupuje a který promarňuje dny zkoušky své, neboť stav jeho je hrozný!

28 Ó, ten lstivý aplán onoho zlého! Ó, ta bmarnivost a nestálost a pošetilost lidí! Když jsou cučení, myslí si, že jsou dmoudří, a neposlouchají eradu Boží, neboť ji odsunují stranou domnívajíce se, že vše poznávají sami, pročež, moudrost jejich je pošetilost a neprospívá jim. A oni zahynou.

29 Ale býti učený je dobré, aposlouchají-li brady Boží.

30 Ale běda abohatým, kteří jsou bohatí co do věcí světa. Neboť protože jsou bohatí, pohrdají bchudými, pronásledují mírné a srdce jejich lpí na pokladech jejich; pročež, poklad jejich je bůh jejich. A vizte, poklad jejich s nimi zahyne také.

31 A běda hluchým, kteří nechtějí aslyšeti; neboť oni zahynou.

32 Běda slepým, kteří nechtějí viděti; neboť oni zahynou také.

33 Běda těm srdce neobřezaného, neboť vědomí nepravostí jejich je udeří posledního dne.

34 Běda alháři, neboť on bude svržen do bpekla.

35 Běda vražedníku, který úmyslně azabíjí, neboť on bzemře.

36 Běda těm, kteří se dopouštějí asmilstva, neboť oni budou svrženi do pekla.

37 Ano, běda těm, kteří auctívají modly, neboť ďábel všech ďáblů se z nich raduje.

38 A zkrátka běda všem těm, kteří umírají v hříších svých; neboť se anavrátí k Bohu a spatří tvář jeho a zůstanou v hříších svých.

39 Ó milovaní bratří moji, pomněte, jak strašlivé je přestupovati proti tomu Svatému Bohu a také jak strašlivé je podlehnouti ponoukání toho alstivého. Pamatujte, btělesně smýšleti je csmrt a duchovně smýšleti je dživot evěčný.

40 Ó milovaní bratří moji, nakloňte ucho slovům mým. Pamatujte na velikost Svatého Izraelského. Neříkejte, že jsem k vám promlouval tvrdé věci; neboť řeknete-li to tak, budete spílati apravdě; neboť já jsem promlouval slova Tvůrce vašeho. Vím, že slova pravdy jsou vůči vší nečistotě btvrdá; ale spravedliví se jich nebojí, neboť milují pravdu a nejsou otřeseni.

41 Ó tedy, milovaní bratří moji, apojďte k Pánu, ke Svatému. Pamatujte, že stezky jeho jsou spravedlivé. Vizte, bcesta pro člověka je cúzká, ale leží před ním v přímém směru a strážným dbrány je Svatý Izraelský; a nezaměstnává tam žádného služebníka; a není žádné jiné cesty kromě té, která vede tou branou; neboť on nemůže býti oklamán, neboť Pán Bůh je jméno jeho.

42 A kdo klepe, tomu on otevře; a amoudří a učení a ti, kteří jsou bohatí, kteří jsou bnadutí pro učenost svou a moudrost svou a bohatství své – ano, to jsou ti, které on opomíjí; a neodhodí-li tyto věci a neuznají-li sami sebe za cpošetilce před Bohem a nesestoupí-li do hlubin dpokory, on jim neotevře.

43 Ale věci moudrých a rozvážných budou před nimi askryty na věky – ano, ono štěstí, které je připraveno pro svaté.

44 Ó milovaní bratří moji, pamatujte na slova moje. Vizte, snímám šat svůj a vytřásám ho před vámi; modlím se k Bohu spasení svého, aby na mne pohlédl avšepronikajícím okem svým; pročež, poznáte posledního dne, kdy všichni lidé budou souzeni za skutky své, že Bůh Izraelský svědčil, že já jsem bsetřásl nepravosti vaše z duše své a že před ním stojím v jasnosti a že jsem czbaven krve vaší.

45 Ó milovaní bratří moji, odvraťte se od hříchů svých; setřeste ařetězy toho, který by vás chtěl pevně spoutati; pojďte k tomu Bohu, který je bskálou spasení vašeho.

46 Připravte duši svou na onen slavný den, kdy aspravedlnost bude udělena spravedlivým, dokonce na den bsoudu, abyste nemuseli býti vyděšeni hrozným strachem; abyste nemuseli míti dokonalou vzpomínku na hroznou cvinu svou a nebyli přinuceni zvolati: Svaté, svaté jsou soudy tvé, ó Pane Bože dVšemohoucí – ale já znám vinu svou; přestoupil jsem zákon tvůj a přestupky mé jsou moje; a ďábel mne získal, a tak jsem kořistí hrozné bídy jeho.

47 Ale vizte, bratří moji, je nezbytné, abych vás probouzel k hrozné skutečnosti těchto věcí? Drásal bych duši vaši, kdyby mysl vaše byla čistá? Byl bych k vám přímý podle přímosti pravdy, kdybyste byli osvobozeni od hříchu?

48 Vizte, kdybyste byli svatí, promlouval bych k vám o svatosti; ale jelikož svatí nejste a pohlížíte na mne jako na učitele, je nezbytně nutné, abych vás aučil následkům bhříchu.

49 Vizte, duše má se hrozí hříchu a srdce mé se těší ze spravedlivosti; a já budu achváliti svaté jméno Boha svého.

50 Pojďte, bratří moji, každý, kdo žízní, pojďte k avodám; a ten, který nemá peněz, ať přijde, kupuje a jí; ano, pojďte a kupujte víno a mléko bez bpeněz a bez cen.

51 Pročež, neutrácejte peníze za to, co nemá žádné ceny, ani anepracujte pro to, co nemůže uspokojiti. Poslouchejte mne pilně a pamatujte na slova, která jsem promlouval; a pojďte k Svatému Izraelskému a bhodujte na tom, co nehyne, ani se nemůže zkaziti, a nechť se duše vaše těší z tučnosti.

52 Vizte, milovaní bratří moji, pamatujte na slova svého Boha; modlete se k němu neustále ve dne a v noci vzdávejte adíky svatému jménu jeho. Nechť se srdce vaše raduje.

53 A vizte, jak veliké jsou asmlouvy Páně a jak veliká je blahosklonnost jeho k dětem lidským; a pro svou velikost a svou milost a bmilosrdenství nám přislíbil, že símě naše nebude zcela zničeno podle těla, ale že je zachová; a v budoucích pokoleních se stane spravedlivou cvětví domu Izraele.

54 A nyní, bratří moji, chci k vám promlouvati více; ale nazítří k vám promluvím zbytek slov svých. Amen.