2. Nefi 19
předchozí další

Kapitola 19

Izaiáš promlouvá o Mesiášovi – Lid v temnotě uvidí veliké světlo – Nám se narodilo dítě – Bude Knížetem pokoje a bude vládnouti na Davidově trůně – Porovnej s Izaiášem 9. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 Nicméně šero nebude takové, jaké bylo během utiskování jejího, kdy on zprvu slabě postihl azemi Zabulon a zemi Neftalím a poté bolestněji postihl podél cesty k Rudému moři za Jordánem v Galileji národů.

2 Lid, který kráčel v atemnotě, uviděl světlo veliké; na ty, kteří prodlévají v krajině stínu smrti, na ně světlo zazářilo.

3 Ty jsi rozmnožil národ a arozhojnil radost – radují se před tebou jako se radují při žni a jako se radují muži, když dělí kořist.

4 Neboť ty jsi zlomil jho břemene jeho a prut ramene jeho, hůl utlačitele jeho.

5 Neboť každá bitva bojovníka je se zmateným hlukem a s šatem vyváleným v krvi; ale tato bude s pálením a palivem ohně.

6 Neboť adítě narodilo se nám, syn dán je nám; a bvláda bude na rameni jeho; a nazváno bude jméno jeho Předivný, Rádce, cMocný Bůh, dVěčný Otec, Kníže epokoje.

7 Vzrůstu avlády a pokoje bnení konce na trůnu Davidově a na království jeho, až je uvede v řád a ustanoví je se soudem a se spravedlností od nynějška nadále, až na věky. Horlivost Pána zástupů to vykoná.

8 Pán poslal slovo své Jákobovi a ono zasvítilo na aIzrael.

9 A zví všechen lid, i Efraim a obyvatelé Samaří, kteří v pýše a zarytosti srdce říkají:

10 Cihly spadly, ale my budeme stavěti tesaným kamenem; fíkovníky jsou poraženy, ale my je vyměníme za cedry.

11 Proto Pán pozvedne protivníky aRezinovy proti němu a spojí nepřátele jeho;

12 Syrské zepředu a Filistinské zezadu; a oni aspořádají Izrael otevřenými ústy. V tom všem se však neodvrátil bhněv jeho, ale ruka jeho je stále vztažena.

13 Neboť lid se aneobrací k tomu, který jej bije, ani Pána zástupů nevyhledávají.

14 Proto Pán odřízne od Izraele hlavu i ocas, ratolest i sítí v jednom dni.

15 Starší, ten je hlavou; a prorok, který učí lžím, ten je ocasem.

16 Neboť vůdcové tohoto lidu způsobují, že hřeší; a ti, kteří jsou jimi vedeni, jsou zničeni.

17 Proto Pán nebude míti radost z mladých mužů jejich, ani nebude amilosrdný k jejich dětem bez otců a k vdovám; neboť každý z nich je pokrytec a zločinec a každá ústa promlouvají bbláznovství. V tom všem se však neodvrátil hněv jeho, ale cruka jeho je stále vztažena.

18 Neboť zlovolnost hoří jako oheň; spořádá bodláčí a trní a zapálí houštiny lesů a oni vystoupí vzhůru, jako stoupá sloup dýmu.

19 Hněvem Pána zástupů je země zatemněna a lidé budou jako palivo ohně; ažádný člověk neušetří bratra svého.

20 A chňapne po pravé ruce, a bude hladový; a bude ažráti po levé ruce, a nebude uspokojen; bude žráti, každý člověk, maso svého vlastního ramene –

21 aManasses proti bEfraimovi a Efraim proti Manassesovi; společně budou proti cJudovi. V tom všem se však neodvrátil jeho hněv, ale ruka jeho je stále vztažena.