2. Nefi 22
předchozí další

Kapitola 22

V den milénia budou všichni lidé chváliti Pána – On bude dlíti mezi nimi – Porovnej s Izaiášem 12. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 A onoho dne řekneš: Ó Pane, budu tě chváliti; přestože ses na mne hněval, hněv tvůj je odvrácen a ty mne utěšuješ.

2 Vizte, Bůh je spasení mé; budu adůvěřovati a nebudu se obávati; neboť Pán bJehova je síla má a píseň má; stal se také spasením mým.

3 Proto s radostí budete čerpati avodu ze studní spasení.

4 A onoho dne řeknete: aChvalte Pána, vzývejte jméno jeho, vyhlašujte skutky jeho mezi lidem, připomínejte, že jméno jeho je oslaveno.

5 aZpívejte Pánu; neboť on učinil převeliké věci; je to známo v celé zemi.

6 aVolej a vykřikuj, ty obyvateli Sionu; neboť veliký je Svatý Izraelský uprostřed tebe.