2. Nefi 25
předchozí další


Kapitola 25

Nefi se raduje z jasnosti – Izaiášovým proroctvím bude porozuměno v posledních dnech – Židé se vrátí z Babylonu, ukřižují Mesiáše a budou rozptylováni a trestáni – Budou znovuzřízeni, až uvěří v Mesiáše – Ten přijde poprvé šest set let poté, co Lehi opustil Jeruzalém – Nefité zachovávají zákon Mojžíšův a věří v Krista, který je Svatý Izraelský. Kolem roku 559–545 př. Kr.

1 Nyní já, Nefi, promlouvám něco o slovech, která jsem napsal a která byla promlouvána ústy Izaiášovými. Neboť vizte, Izaiáš promlouval mnohé věci, jež byly mnohým z mého lidu atěžko srozumitelné; neboť neznají způsob prorokování mezi Židy.

2 Neboť já, Nefi, jsem je neučil mnohému ohledně Židů; neboť jejich adíla byla díly temnoty a jejich konání byla konáními ohavností.

3 Pročež, píši svému lidu, všem těm, kteří později obdrží to, co píši, aby mohli znáti soudy Boží, že přijdou na všechny národy podle slova, jež promluvil.

4 Pročež, poslouchej, ó lide můj, jenž jsi z domu Izraele, a nakloň ucho slovům mým; neboť i když slova Izaiášova vám nejsou jasná, přesto jsou jasná všem těm, kteří jsou naplněni aduchem bproroctví. Ale dávám vám proroctví podle ducha, který je ve mně; pročež budu prorokovati podle cjasnosti, která je ve mně od té doby, co jsem vyšel z Jeruzaléma s otcem svým; neboť vizte, duše má se těší z jasnosti pro lid můj, aby se mohl poučiti.

5 Ano, a duše má se těší ze slov aIzaiášových, neboť pocházím z Jeruzaléma a oči mé spatřily věci bŽidů a já vím, že Židé rozumějí věcem proroků, a není žádného jiného lidu, který by rozuměl oněm věcem, jež byly promlouvány k Židům, jako oni, ledaže by byli učeni takovým způsobem jako Židé.

6 Ale vizte, já, Nefi, jsem neučil děti své jako Židé; ale vizte, já sám jsem prodléval v Jeruzalémě, pročež znám okolní krajiny; a zmínil jsem se dětem svým o soudech Božích, které adolehly na Židy, dětem svým, podle toho všeho, co Izaiáš promlouval, a nepíši o nich.

7 Ale vizte, pokračuji svým vlastním proroctvím podle ajasnosti své; v níž, jak vím, žádný člověk nemůže chybovati; nicméně ve dnech, kdy se proroctví Izaiášova vyplní, budou lidé znáti význam jejich s jistotou, v dobách, kdy se vyplní.

8 Pročež, jsou acenná dětem lidským a ten, kdo se domnívá, že nejsou, k tomu obzvláště budu promlouvati a omezím slova na svůj bvlastní lid; neboť vím, že pro ně budou velice cenná v cposledních dnech; neboť v onen den jim porozumějí; pročež, pro jejich dobro jsem je napsal.

9 A tak, jako bylo pro nepravost azničeno mezi Židy jedno pokolení, právě tak byli ničeni od pokolení k pokolení podle nepravostí svých; a nikdy nebylo žádné z nich zničeno, aniž by to bylo bpředpověděno proroky Páně.

10 Pročež, bylo jim řečeno o zničení, které na ně přijde, ihned poté, co otec můj opustil Jeruzalém; nicméně zatvrdili srdce své; a podle proroctví mého byli azničeni až na ty, kteří byli buneseni do zajetí do Babylona.

11 A nyní, toto promlouvám pro ducha, který je ve mně. A přestože byli uneseni, opět se navrátí a budou vlastniti zemi Jeruzalém; pročež, budou opět aznovuzřízeni v zemi dědictví svého.

12 Ale vizte, budou míti války a pověsti o válkách; a až přijde den, kdy aJednorozený Otcův, ano, dokonce Otec nebe a země, se jim projeví v těle, vizte, oni ho odmítnou pro nepravosti své a tvrdost srdce svého a tvrdost šíje své.

13 Vizte, oni ho aukřižují; a poté, co bude uložen v bhrobě po dobu ctří dnů, dvstane z mrtvých, s uzdravováním v křídlech svých; a všichni ti, kteří budou věřiti ve jméno jeho, budou spaseni v království Božím. Pročež, duši mou těší o něm prorokovati, neboť já jsem eviděl den jeho a srdce mé velebí svaté jméno jeho.

14 A vizte, stane se, že poté, co aMesiáš vstane z mrtvých a projeví se lidu svému, tolika, kolik jich bude věřiti ve jméno jeho, vizte, Jeruzalém bude opět bzničen; neboť běda těm, kteří bojují proti Bohu a lidu církve jeho.

15 Pročež, aŽidé budou brozptylováni mezi všechny národy; ano, a také cBabylon bude zničen; pročež, Židé budou rozptylováni jinými národy.

16 A poté, co budou rozptylováni a Pán Bůh je bude trestati jinými národy po dobu mnoha pokolení, ano, dokonce od pokolení k pokolení, dokud nebudou přesvědčeni, aby avěřili v Krista, Syna Božího, a usmíření, které je nekonečné pro celé lidstvo – a až onen den přijde, kdy budou věřiti v Krista a uctívati Otce ve jménu jeho s čistým srdcem a čistýma rukama a nebudou již očekávati jiného Mesiáše, pak, v té době, přijde den, kdy bude nezbytně nutné, aby těmto věcem věřili.

17 A Pán opět vztáhne ruku svou, podruhé, aby aznovuzřídil lid svůj ze ztraceného a padlého stavu jeho. Pročež, bude nadále vykonávati bpodivuhodné dílo a div mezi dětmi lidskými.

18 Pročež, přinese jim aslova svá, kterážto slova je budou bsouditi posledního dne, neboť jim budou dána proto, aby je cpřesvědčila o pravém Mesiášovi, který byl jimi zamítnut; a aby je přesvědčila, že již nemusejí očekávati příchod Mesiáše, neboť žádný jiný nepřijde, kromě dfalešného Mesiáše, který bude klamati lid; neboť je pouze jeden Mesiáš, o němž je promlouváno proroky, a onen Mesiáš je ten, který bude zamítnut Židy.

19 Neboť podle slov proroků přijde aMesiáš za bšest set let od doby, kdy otec můj opustil Jeruzalém; a podle slov proroků a také podle slova canděla Božího bude jméno jeho Ježíš Kristus, Syn Boží.

20 A nyní, bratří moji, promlouval jsem jasně, takže se nemůžete zmýliti. A jakože žije Pán Bůh, který avyvedl Izrael ze země egyptské a dal Mojžíšovi moc, aby buzdravoval národy poté, co byly uštknuty jedovatými hady, jestliže pohlédli na chada, kterého před nimi pozvedl, a také mu dal moc, aby udeřil do dskály a aby vyšla voda; ano, vizte, pravím vám, jakože tyto věci jsou pravdivé a jakože Pán Bůh žije, není dáno žádného jiného ejména pod nebem kromě tohoto Ježíše Krista, o němž jsem promlouval, jímž by člověk mohl býti spasen.

21 Pročež, proto mi Pán Bůh slíbil, že tyto věci, které apíši, budou udržovány a zachovávány a předávány semeni mému z pokolení na pokolení, aby mohl býti splněn slib daný Jozefovi, že símě jeho nikdy bnezahyne, dokud bude země trvati.

22 Pročež, tyto věci budou přecházeti z pokolení na pokolení, dokud země bude trvati; a půjdou podle vůle a libosti Boží; a národy, které je budou vlastniti, budou skrze ně asouzeny podle slov, jež jsou napsána.

23 Neboť se snažíme pilně psáti, abychom apřesvědčili děti své a také bratří své, aby věřili v Krista a aby byli smířeni s Bohem; neboť víme, že bmilostí jsme spaseni po všem, co my můžeme cučiniti.

24 A přestože věříme v Krista, azachováváme zákon Mojžíšův a očekáváme vytrvale Krista, dokud nebude zákon naplněn.

25 Tudíž, z tohoto důvodu byl azákon dán; pročež zákon se pro nás stal bmrtvým a my jsme obživeni v Kristu pro svou víru; přece však zachováváme zákon kvůli přikázáním.

26 A my amluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, bprorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby cděti naše mohly věděti, k jakému prameni mohou hleděti pro dodpuštění hříchů svých.

27 Pročež, promlouváme o zákoně, aby děti naše mohly znáti mrtvost tohoto zákona; a ony tím, že budou znáti mrtvost zákona, mohou očekávati onen život, který je v Kristu, a věděti, z jakého důvodu byl zákon dán. A poté, co se zákon naplní v Kristu, aby proti němu nemusely zatvrzovati srdce své, až bude třeba zákon zrušiti.

28 A nyní viz, lide můj, ty jsi atvrdošíjný lid; pročež, promlouval jsem k tobě jasně, abys nemohl mylně chápati. A slova, jež jsem promlouval, budou státi jako bsvědectví proti vám; neboť jsou postačující k tomu, aby cučila kohokoli správné cestě; neboť správná cesta je věřiti v Krista a nezapírati ho; neboť když ho zapíráte, zapíráte i proroky a zákon.

29 A nyní vizte, pravím vám, že správná cesta je věřiti v Krista a nezapírati ho; a Kristus je Svatý Izraelský; pročež musíte se před ním skloniti a uctívati ho celou svou amocí, myslí a silou, a celou duší svou; a činíte-li to, nebudete nikterak vyvrženi.

30 A nakolik to bude nezbytné, musíte zachovávati úkony a aobřady Boží, dokud nebude naplněn zákon, který byl dán Mojžíšovi.