Písma
  Eter 5
  Stažené položky
  Celá kniha (PDF)
  Poznámky pod čarou
  Motiv

  Kapitola 5

  Tři svědkové i dílo samo budou státi jako svědectví o pravdivosti Knihy Mormonovy.

  1 A nyní já, Moroni, jsem zapsal slova, která mi byla přikázána, podle paměti své; a pověděl jsem vám o věcech, které jsem azapečetil; tudíž nedotýkejte se jich, abyste je mohli přeložiti; neboť to je vám zakázáno, ledaže to bude časem moudrost v Bohu.

  2 A viz, můžeš míti výsadu k tomu, abys mohl ukázati desky atěm, kteří budou pomáhati uskutečniti toto dílo;

  3 A atřem budou mocí Boží ukázány; pročež budou bvěděti s jistotou, že tyto věci jsou cpravdivé.

  4 A v ústech tří asvědků budou tyto věci utvrzeny; a svědectví tří a toto dílo, ve kterém bude moc Boží ukázána, a také slovo jeho, o němž Otec i Syn i Duch Svatý vydávají svědectví – a toto vše bude státi jako svědectví proti světu posledního dne.

  5 A pakliže budou činiti pokání a apřijdou k Otci ve jménu Ježíšově, budou přijati do království Božího.

  6 A nyní, zda k těmto věcem mám pravomoci, posuďte vy; neboť budete věděti, že mám pravomoc, až mne uvidíte a staneme posledního dne před Bohem. Amen.