Písma
Eter 1
Stažené položky
Celá kniha (PDF)
Poznámky pod čarou

Hide Footnotes

Motiv

Kniha Eterova

Záznam Jareditů vyňatý z dvaceti čtyř desek nalezených lidem Limhiovým za dnů krále Mosiáše.

Kapitola 1

Moroni zkracuje zápisy Eterovy – Je uveden Eterův rodokmen – Jazyk Jareditů není u babylonské věže zmaten – Pán slibuje, že je dovede do vyvolené země a učiní z nich veliký národ.

1 A nyní já, aMoroni, pokračuji, abych podal zprávu o oněch dávných obyvatelích, kteří byli zničeni brukou Páně na tváři této severní země.

2 A přebírám svou zprávu z advaceti a čtyř desek, které nalezl lid Limhiův, a nazývá se Knihou Eterovou.

3 A jelikož se domnívám, že první část tohoto záznamu, která mluví o stvoření světa, a také Adama, a která podává zprávu od oné doby až po velikou avěž a o všech věcech, jež se přihodily mezi dětmi lidskými až do oné doby, se nachází mezi Židy –

4 Tudíž nepíši ony věci, které se přihodily ode dnů aAdamových až do oné doby; avšak nacházejí se na deskách; a kdo je nalezne, ten bude míti moc, aby mohl získati úplnou zprávu.

5 Ale vizte, já nepodávám úplnou zprávu, ale část zprávy podávám, od věže až do doby, kdy byli zničeni.

6 A tímto způsobem podávám zprávu. Ten, kdo napsal tento záznam, byl aEter, a on byl potomkem Koriantorovým.

7 Koriantor byl synem Moronovým.

8 A Moron byl synem Etemovým.

9 A Etem byl synem Ahovým.

10 A Aha byl synem Setovým.

11 A Set byl synem Šiblonovým.

12 A Šiblon byl synem Komovým.

13 A Kom byl synem Koriantumovým.

14 A Koriantum byl synem Amnigaddovým.

15 A Amnigadda byl synem Aronovým.

16 A Aron byl potomkem Hetovým, který byl synem Heartomovým.

17 A Heartom byl synem Libovým.

18 A Lib byl synem Cisovým.

19 A Cis byl synem Koromovým.

20 A Korom byl synem Lévíovým.

21 A Léví byl synem Kimovým.

22 A Kim byl synem Moriantonovým.

23 A Morianton byl potomkem Riplakišovým.

24 A Riplakiš byl synem Šezovým.

25 A Šez byl synem Hetovým.

26 A Het byl synem Komovým.

27 A Kom byl synem Koriantumovým.

28 A Koriantum byl synem Emerovým.

29 A Emer byl synem Omerovým.

30 A Omer byl synem Šulovým.

31 A Šul byl synem Kibovým.

32 A Kib byl synem Oriaovým, který byl synem Jaredovým;

33 Kterýžto aJared odešel se svým bratrem a jejich rodinami, s několika dalšími a jejich rodinami od veliké věže v době, kdy Pán bzmátl jazyk lidí a přísahal ve svém hněvu, že budou rozptýleni po celé ctváři země; a podle slova Páně byli lidé rozptýleni.

34 A protože abratr Jaredův byl statný a mocný muž a měl u Pána velikou přízeň, Jared, jeho bratr, mu pravil: Volej k Pánu, aby nás nezmátl, takže bychom nemohli rozuměti svým slovům.

35 A stalo se, že bratr Jaredův volal k Pánu a Pán měl soucit s Jaredem; tudíž nezmátl jazyk Jaredův; a Jared a jeho bratr nebyli zmateni.

36 Pak pravil Jared svému bratru: Volej opět k Pánu a on snad odvrátí hněv svůj od těch, kteří jsou našimi přáteli, aby nezmátl jejich jazyk.

37 A stalo se, že bratr Jaredův volal k Pánu a Pán měl soucit s jejich přáteli a s jejich rodinami také, takže nebyli zmateni.

38 A stalo se, že Jared opět promluvil k svému bratrovi řka: Jdi a taž se Pána, zda nás vyžene ze země, a vyžene-li nás ze země, volej k němu, kam máme jíti. A kdo ví, zda nás Pán nezavede do země, která je avyvolená nade všechny na světě? A je-li tomu tak, buďme Pánu věrni, abychom ji mohli obdržeti jako své dědictví.

39 A stalo se, že bratr Jaredův volal k Pánu podle toho, co bylo vyřčeno ústy Jaredovými.

40 A stalo se, že Pán vyslyšel bratra Jaredova a měl s ním soucit a pravil mu:

41 Jdi a shromáždi stáda svá, jak samce, tak samice všeho druhu; a také semena země všeho druhu; a arodiny své; a také Jareda, bratra svého, a rodinu jeho; a také bpřátele své a rodiny jejich a přátele Jaredovy a rodiny jejich.

42 A až toto učiníš, apůjdeš v čele jejich dolů do údolí, které je na sever. A tam se s tebou setkám a půjdu bpřed tebou do země, která je cvyvolená nade všechny země světa.

43 A tam ti požehnám, i semeni tvému, a vzbudím pro sebe ze semene tvého a ze semene bratra tvého a z těch, kteří půjdou s tebou, veliký národ. A na celé tváři země nebude většího národa nežli národ, který vzbudím pro sebe ze semene tvého. A to pro tebe učiním, protože jsi ke mně po tento dlouhý čas volal.