Písma
Nauka a smlouvy 17


Oddíl 17

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Oliveru Cowderymu, Davidu Whitmerovi a Martinu Harrisovi ve Fayette ve státě New York v červnu 1829 předtím, než viděli desky s rytinami, které obsahovaly záznam Knihy Mormonovy (History of the Church, 1:52–57). Joseph a jeho písař, Oliver Cowdery, se dověděli z překladu desek Knihy Mormonovy, že budou určeni tři zvláštní svědci (viz Eter 5:2–4; 2. Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer a Martin Harris byli pohnuti inspirovaným přáním býti těmito třemi zvláštními svědky. Prorok se dotazoval Pána a toto zjevení bylo dáno v odpověď skrze Urim a Thumim.

1–4, Vírou tři svědci uvidí desky a další posvátné věci; 5–9, Kristus vydává svědectví o božskosti Knihy Mormonovy.

1 Vizte, pravím vám, že musíte spoléhati na slovo mé, a budete-li tak činiti s celým úmyslem srdce, auvidíte bdesky a také náprsník, cmeč Labanův, dUrim a Thumim, které byly dány ebratru Jaredovu na hoře, když mluvil s Pánem ftváří v tvář, a gzázračné ukazatele, které byly dány Lehimu, když byl v pustině, u okraje hRudého moře.

2 A svou vírou je uvidíte, totiž tou vírou, kterou měli proroci za stara.

3 A poté, co získáte víru a uvidíte je očima svýma, budete o nich asvědčiti mocí Boží;

4 A toto učiníte, aby služebník můj Joseph Smith ml. nemohl býti zničen, abych mohl uskutečniti spravedlivé záměry své pro děti lidské skrze toto dílo.

5 A budete svědčiti, že jste je viděli, stejně jako služebník můj Joseph Smith ml. je viděl; neboť bylo to mou mocí, že je viděl, a to proto, že měl víru.

6 A on přeložil tu aknihu, totiž tu bčást, kterou jsem mu přikázal, a jakože Pán váš a Bůh váš žije, je pravdivá.

7 Pročež, vy jste obdrželi stejnou moc a stejnou víru a stejný dar jako on;

8 A budete-li činiti tato má poslední přikázání, jež jsem vám dal, abrány pekelné vás nepřemohou; neboť bmilost má je postačující pro vás a budete cposledního dne pozvednuti.

9 A já, Ježíš Kristus, váš aPán a váš Bůh, jsem vám to pravil, abych mohl uskutečniti spravedlivé záměry své pro děti lidské. Amen.