Písma
Nauka a smlouvy 93


Oddíl 93

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 6. května 1833 (History of the Church, 1:343–346).

1–5, Všichni, kteří jsou věrní, uvidí Pána; 6–18, Jan vydal svědectví, že Syn Boží postupoval od milosti k milosti, dokud neobdržel plnost slávy Otce; 19–20, Věrní lidé, postupující od milosti k milosti, obdrží také z jeho plnosti; 21–22, Ti, kteří jsou zplozeni skrze Krista, jsou Církví Prvorozeného; 23–28, Kristus obdržel plnost veškeré pravdy a člověk může poslušností učiniti podobně; 29–32, Člověk byl na počátku s Bohem; 33–35, Prvky jsou věčné a člověk může obdržeti plnost radosti ve vzkříšení; 36–37, Sláva Boží je inteligence; 38–40, Děti jsou vykoupením Kristovým před Bohem nevinné; 41–53, Vedoucím bratřím je přikázáno, aby uvedli svou rodinu do pořádku.

1 Vpravdě, tak praví Pán: Stane se, že každá duše, jež azanechá hříchů svých a půjde ke mně a bude bvzývati jméno mé a bude cposlouchati hlas můj a zachovávati přikázání má, duvidí etvář mou a bude věděti, že já jsem;

2 A že já jsem to pravé asvětlo, jež osvěcuje každého člověka, jenž přichází do světa;

3 A že já jsem av Otci a Otec ve mně a Otec a já jedno jsme –

4 Otec, aprotože mi bdal z plnosti své, a Syn, protože jsem byl na světě a učinil jsem ctělo stánkem svým a dlel jsem mezi syny lidskými.

5 Byl jsem ve světě a přijal jsem od Otce svého a adíla jeho byla jasně projevena.

6 A aJan viděl plnost bslávy mé a vydal o ní svědectví a plnost cJanova záznamu má býti zjevena později.

7 A on vydal svědectví řka: Viděl jsem slávu jeho, že byl na apočátku, dříve než byl svět;

8 Tudíž, na počátku bylo aSlovo, neboť on byl to Slovo, a to posel spasení –

9 aSvětlo a bVykupitel světa; Duch pravdy, jenž přišel do světa, protože svět byl učiněn skrze něj, a v něm byl život lidí a světlo lidí.

10 Světy byly aučiněny jím; lidé byli učiněni jím; všechny věci byly učiněny jím a skrze něho a od něho.

11 A já, Jan, vydávám svědectví, že jsem spatřil slávu jeho, jakožto slávu Jednorozeného Otcova, plného milosti a pravdy, a to Ducha pravdy, jenž přišel a dlel v těle a dlel mezi námi.

12 A já, Jan, jsem viděl, že zprvu neobdržel aplnost, ale získával bmilost za milost;

13 A zprvu neobdržel plnost, ale pokračoval od amilosti k milosti, dokud neobdržel plnost;

14 A tak byl nazván aSynem Božím, protože zprvu neobdržel plnost.

15 A já, aJan, vydávám svědectví, a hle, nebesa byla otevřená a bDuch Svatý sestoupil na něj v podobě cholubice a usedl na něj a přišel hlas z nebe řkoucí: Toto je můj dmilovaný Syn.

16 A já, Jan, vydávám svědectví, že obdržel plnost slávy Otcovy;

17 A on obdržel aveškerou bmoc na nebi i na zemi a sláva cOtcova byla s ním, neboť on přebýval v něm.

18 A stane se, že budete-li věrní, obdržíte plnost záznamu Janova.

19 Dávám vám tato slova, abyste mohli porozuměti a věděti, jak auctívati, a věděti, co uctíváte, abyste mohli přijíti k Otci ve jménu mém a v příhodném čase obdržeti z plnosti jeho.

20 Neboť budete-li zachovávati apřikázání má, obdržíte z bplnosti jeho a budete coslaveni ve mně, jako já jsem v Otci; tudíž, pravím vám, obdržíte dmilost za milost.

21 A nyní, vpravdě pravím vám, byl jsem na apočátku s Otcem a jsem bPrvorozený;

22 A všichni ti, kteří jsou zplozeni skrze mě, jsou apodílníky bslávy téhož a jsou církví Prvorozeného.

23 Vy jste také byli na počátku as Otcem; ten, kdo je Duch, a to Duch pravdy;

24 A apravda je bpoznání věcí, jak jsou a jak byly a jak přijdou;

25 A cokoli je avíce nebo méně než toto, je duch onoho zlovolného, který byl blhářem od počátku.

26 Duch apravdy je od Boha. Já jsem Duch pravdy a Jan vydal svědectví o mně řka: On obdržel plnost pravdy, ano, a to veškeré pravdy;

27 A žádný člověk nezískává aplnost, pokud nezachovává přikázání jeho.

28 Ten, kdo azachovává přikázání jeho, získává pravdu a bsvětlo, až je oslaven v pravdě a czná všechny věci.

29 Člověk byl také na apočátku s Bohem. bInteligence neboli světlo pravdy nebyla stvořena neboli učiněna, ba ani nemůže býti.

30 Veškerá pravda je nezávislá v té sféře, do které ji Bůh umístil, aby ajednala sama za sebe, jako také veškerá inteligence; jinak není žádné existence.

31 Vizte, zde je asvoboda jednání člověka a zde je odsouzení člověka; protože to, co bylo od počátku, je jim bjasně projevováno, a oni nepřijímají světlo.

32 A každý člověk, jehož duch nepřijímá asvětlo, je pod odsouzením.

33 Neboť člověk je aduch. bPrvky jsou věčné a duch a prvek, neoddělitelně spojeny, získávají plnost radosti;

34 A když jsou aodděleny, člověk nemůže získati plnost bradosti.

35 aPrvky jsou stánkem Božím; ano, člověk je stánkem Božím, a to bchrámem; a kterýkoli chrám je poskvrněn, Bůh ten chrám zničí.

36 aSláva Boží je binteligence neboli jinými slovy csvětlo a pravda.

37 Světlo a pravda opouštějí onoho azlého.

38 Každý duch člověka byl na počátku anevinný; a protože Bůh bvykoupil člověka od cpádu, lidé se stali opět v dětském věku svém dnevinnými před Bohem.

39 A onen zlovolný přichází a aodnímá skrze neposlušnost světlo a pravdu dětem lidským, a pro btradici otců jejich.

40 Ale já jsem vám přikázal, abyste vychovávali aděti své ve světle a pravdě.

41 Ale vpravdě pravím tobě, služebníku svému Fredericku G. Williamsovi, ty jsi pokračoval pod tímto odsouzením;

42 Ty jsi aneučil děti své světlu a pravdě, podle přikázání; a onen zlovolný má dosud moc nad tebou a toto je příčina strasti tvé.

43 A nyní, dávám ti přikázání – jestliže chceš býti vysvobozen, dáš do apořádku svůj vlastní dům, neboť je mnoho věcí, které nejsou správné v domě tvém.

44 Vpravdě pravím služebníku svému Sidneymu Rigdonovi, že v některých věcech nezachovával přikázání ohledně dětí svých; tudíž, nejprve dej do pořádku dům svůj.

45 Vpravdě pravím služebníku svému Josephu Smithovi ml., neboli jinými slovy budu vás nazývati apřáteli, neboť vy jste přátelé moji a budete míti se mnou dědictví –

46 Nazýval jsem vás aslužebníky kvůli světu a vy jste služebníci jejich kvůli mně –

47 A nyní, vpravdě pravím Josephu Smithovi ml. – Nezachovával jsi přikázání a musíš nezbytně býti apokárán před Pánem;

48 aRodina tvoje musí nezbytně činiti pokání a zanechati některých věcí a svědomitěji dbáti na slova tvá, jinak budou odstraněni z místa svého.

49 Co říkám jednomu, říkám všem; amodli se vždy, aby onen zlovolný neměl v tobě moci a neodstranil vás z místa vašeho.

50 Také služebník můj Newel K. Whitney, biskup církve mé, má zapotřebí býti ukázněn a dáti rodinu svou do pořádku a dohlédnouti, aby byli pilnější a starostlivější v domově, a modlili se vždy, jinak budou z amísta svého odstraněni.

51 Nyní, pravím vám, přátelům svým, nechť služebník můj Sidney Rigdon jde na cestu svou a pospíchá a hlásá také amilostivý rok Páně a evangelium spasení, jak já mu dám promlouvati; a skrze vaši modlitbu víry v jednomyslnosti ho budu podporovati.

52 A nechť služebníci moji Joseph Smith ml. a Frederick G. Williams také pospíchají a bude jim dáno vpravdě podle modlitby víry; a nakolik zachováváte slova má, nebudete poraženi v tomto světě ani ve světě, který přijde.

53 A vpravdě pravím vám, že je mou vůlí, abyste pospíchali s apřekládáním písem mých a se bzískáváním cpoznání dějin a zemí a království, zákonů Božích a člověka, a všechno toto pro spasení Sionu. Amen.