Písma
  Nauka a smlouvy 137
  Poznámky pod čarou
  Theme

  Oddíl 137

  Vidění dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v chrámu v Kirtlandu ve státě Ohio 21. ledna 1836 (History of the Church, 2:380–381). Bylo to při vykonávání obřadů obdarování do té míry, jak byly tehdy zjeveny.

  1–6, Prorok vidí v celestiálním království svého bratra Alvina; 7–9, Je zjevena nauka o spasení pro mrtvé; 10, Všechny děti jsou spaseny v celestiálním království.

  1 aNebesa se pro nás otevřela a já jsem spatřil bcelestiální království Boží a jeho slávu, zda v ctěle, nebo mimo, nemohu říci.

  2 Viděl jsem nesmírnou krásu abrány, skrze niž budou vstupovati dědici onoho království, která byla jako kroužící bplameny ohně;

  3 Také aplanoucí trůn Boží, na němž seděl bOtec a cSyn.

  4 Viděl jsem krásné ulice onoho království, které se zdály, jako by byly vydlážděny azlatem.

  5 Viděl jsem Otce aAdama a bAbrahama; a cotce svého a dmatku svou; bratra svého eAlvina, jenž dávno zesnul;

  6 A podivoval jsem se, jak to, že obdržel adědictví v onom království, věda, že opustil tento život předtím, než Pán vztáhl ruku svou, aby shromáždil Izrael bpodruhé, a nebyl cpokřtěn na odpuštění hříchů.

  7 Takto ke mně přišel ahlas Páně řkoucí: Všichni, kdož zemřeli bbez poznání tohoto evangelia, kdož by ho přijali, kdyby jim bylo dovoleno zůstati, budou cdědici dcelestiálního království Božího;

  8 Také všichni, již zemřou od nynějška bez jeho poznání, kdož by ho apřijali celým srdcem svým, budou dědici onoho království;

  9 Neboť já, Pán, budu asouditi všechny lidi podle bskutků jejich, podle cpřání srdce jejich.

  10 A také jsem spatřil, že všechny děti, jež zemřely předtím, než dosáhly alet zodpovědnosti, jsou bspaseny v celestiálním království nebeském.