Písma
Nauka a smlouvy 69


Oddíl 69

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hiramu ve státě Ohio v listopadu 1831 (History of the Church, 1:234–235). Na zvláštní konferenci 1. listopadu byla schválena sbírka zjevení určená pro brzké vydání. 3. listopadu bylo doplněno zjevení uvedené zde jako oddíl 133 a nazvané Dodatek. Rozhodnutím konference byl určen Oliver Cowdery, aby odnesl rukopis sebraných zjevení a přikázání do Independence ve státě Missouri k vytištění. Také měl s sebou vzíti peníze, kterými bylo přispěno na budování Církve v Missouri. Jelikož ho cesta povede skrze řídce osídlené území k pohraničí, byl společník na cestu žádoucí.

1–2, John Whitmer má doprovázeti Olivera Cowderyho do Missouri; 3–8, Má také kázati a shromažďovati, zaznamenávati a psáti dějepisné údaje.

1 Poslouchejte mne, praví Pán, váš Bůh, v zájmu služebníka svého aOlivera Cowderyho. Není to moudrost ve mně, aby mu byla svěřena přikázání a peníze, které ponese do země Sion, ledaže s ním půjde někdo, kdo bude pravdivý a věrný.

2 Pročež já, Pán, chci, aby služebník můj aJohn Whitmer šel se služebníkem mým Oliverem Cowderym;

3 A také aby pokračoval v zapisování a sestavování adějin všech důležitých věcí, které vypozoruje a bude věděti ohledně církve mé;

4 A také aby přijímal aradu a pomoc od služebníka mého Olivera Cowderyho a dalších.

5 A také, služebníci moji, kteří jsou široce po zemi, mají posílati zprávy o asprávcovství svém do země Sion;

6 Neboť země Sion bude střediskem a místem k přijímání a činění všech těchto věcí.

7 Nicméně, nechť služebník můj John Whitmer cestuje mnohokrát od místa k místu a od církve k církvi, aby mohl snadněji získati poznání –

8 Káže a vysvětluje, píše, opisuje, vybíraje a získávaje všechny věci, které budou pro dobro církve a pro nadcházející pokolení, jež budou vyrůstati v zemi aSion, aby ji vlastnila z pokolení na pokolení, na věky věků. Amen.