Písma
Nauka a smlouvy 34


Oddíl 34

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Orsonu Prattovi ve Fayette ve státě New York 4. listopadu 1830 (History of the Church, 1:127–128). Bratru Prattovi bylo v té době devatenáct let. Byl obrácen a pokřtěn, když poprvé slyšel kázání znovuzřízeného evangelia svým starším bratrem Parleym P. Prattem, před šesti týdny. Toto zjevení bylo přijato v domově Petera Whitmera st.

1–4, Věrní se stávají syny Božími skrze usmíření; 5–9, Kázání evangelia připravuje cestu pro druhý příchod; 10–12, Proroctví přichází mocí Ducha Svatého.

1 Synu můj aOrsone, poslouchej a slyš a viz, co já, Pán Bůh, ti řeknu, vpravdě Ježíš Kristus, Vykupitel tvůj;

2 aSvětlo a život světa, světlo, jež svítí v temnotě, a temnota ho nechápe;

3 aKterý tak bmiloval svět, že cdal svůj vlastní život, aby tolik, kolik by uvěřilo, se mohlo státi dsyny Božími. Pročež, ty jsi syn můj;

4 A apožehnaný jsi, protože jsi uvěřil;

5 A požehnanější jsi, protože jsi mnou apovolán kázati evangelium mé –

6 Pozdvihnouti hlas svůj jakoby zvukem pozounu, dlouze a hlasitě, a ahlásati pokání pokřivenému a zvrácenému pokolení, připravuje cestu Páně pro jeho druhý bpříchod.

7 Neboť viz, vpravdě, vpravdě, pravím tobě, ačas bude brzy na dosah, kdy přijdu v boblaku s mocí a velikou slávou.

8 A bude to aveliký den v čase příchodu mého, neboť všechny národy se budou btřásti.

9 Ale dříve, než přijde onen veliký den, se slunce zatmí a měsíc se obrátí v krev; a hvězdy odmítnou svit svůj a některé budou padati a veliká zničení očekávají zlovolné.

10 Pročež, pozdvihni hlas svůj a anešetři, neboť Pán Bůh promluvil; tudíž prorokuj a to bude dáno bmocí Ducha Svatého.

11 A jsi-li věrný, viz, jsem s tebou, dokud nepřijdu –

12 A vpravdě, vpravdě, pravím tobě, já přijdu rychle. Já jsem Pán tvůj a Vykupitel tvůj. Tak jest. Amen.