Písma
Nauka a smlouvy 82


Oddíl 82

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v kraji Jackson ve státě Missouri 26. dubna 1832 (History of the Church, 1:267–269). Bylo to při příležitosti generální rady Církve, na které byla Josephu Smithovi, Prorokovi, vyjádřena podpora jako presidentovi vysokého kněžství, do kteréhožto úřadu byl vysvěcen dříve na konferenci vysokých kněží, starších a členů v Amherstu ve státě Ohio 25. ledna 1832 (viz záhlaví k oddílu 75). Dříve byla ve vydání tohoto zjevení použita neobvyklá jména, aby utajila totožnost jmenovaných osob (viz záhlaví k oddílu 78).

1–4, Kde je mnoho dáno, tam je mnoho požadováno; 5–7, Ve světě vládne temnota; 8–13, Pán je zavázán, když činíme to, co on říká; 14–18, Sion musí vzrůstati v kráse a svatosti; 19–24, Každý člověk má usilovati o blaho svého bližního.

1 Vpravdě, vpravdě pravím vám, služebníci moji, že nakolik jste si aodpustili navzájem poklesky své, právě tak já, Pán, odpouštím vám.

2 Nicméně, jsou mezi vámi ti, kteří zhřešili nesmírně; ano, vpravdě vy avšichni jste zhřešili; ale vpravdě pravím vám, varujte se od nynějška a zdržte se hříchu, aby těžké soudy nepadly na hlavu vaši.

3 Neboť od toho, komu je amnoho dáno, je mnoho bpožadováno; a ten, kdo chřeší proti většímu dsvětlu, obdrží větší odsouzení.

4 Vy vzýváte jméno mé ohledně azjevení a já vám je dávám; a nakolik nezachováváte slova má, která vám dávám, stáváte se přestupníky; a bspravedlnost a soud jsou potrestáním, které je připojeno k zákonu mému.

5 Tudíž to, co říkám jednomu, říkám všem: aBděte, neboť bprotivník rozšiřuje panství svá a ctemnota vládne;

6 A hněv Boží se rozněcuje proti obyvatelům země; a nikdo nečiní dobro, neboť všichni sešli z acesty.

7 A nyní, vpravdě pravím vám, já, Pán, vám nebudu přičítati žádné ahříchy; jděte cestou svou a nehřešte více; ale k té duši, jež hřeší, se bdřívější hříchy navrátí, praví Pán, váš Bůh.

8 A opět, pravím vám, dávám vám anové přikázání, abyste mohli porozuměti vůli mé ohledně vás;

9 Neboli jinými slovy dávám vám pokyny, jak můžete ajednati přede mnou, aby se to mohlo obrátiti k vám pro spasení vaše.

10 Já, Pán, jsem azavázán, když činíte to, co říkám; ale když nečiníte to, co říkám, nemáte žádného zaslíbení.

11 Tudíž, vpravdě pravím vám, že je nutné, aby služebníci moji Edward Partridge a Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert a Sidney Rigdon a služebník můj Joseph Smith a John Whitmer a Oliver Cowdery a W. W. Phelps a Martin Harris byli zavázáni anavzájem poutem a smlouvou, které nemohou býti porušeny přestupkem, jinak bude ihned následovati soud, ve svých různých správcovstvích –

12 Aby spravovali záležitosti chudých a všechny věci týkající se biskupství v zemi Sion i v zemi Kirtland;

13 Neboť já jsem zasvětil zemi Kirtland ve svém vlastním příhodném čase ku prospěchu svatých Nejvyššího a pro akůl pro Sion.

14 Neboť Sion musí vzrůstati v kráse a svatosti; hranice jeho musejí býti rozšířeny; kůly jeho musejí býti posíleny; ano, vpravdě pravím vám, aSion musí povstati a odíti se v bkrásný šat svůj.

15 Tudíž, dávám vám toto přikázání, abyste se zavázali touto smlouvou, a to bude učiněno podle zákonů Páně.

16 Vizte, zde je moudrost také ve mně pro dobro vaše.

17 A vy si máte býti arovni neboli jinými slovy máte míti stejné nároky na majetek, ku prospěchu spravování záležitostí správcovství svého, každý člověk podle nedostatku svého a potřeb svých, nakolik jsou potřeby jeho spravedlné –

18 A toto vše ku prospěchu církve živého Boha, aby každý člověk mohl vylepšovati ahřivnu svou, aby každý člověk mohl získávati další hřivny, ano, až stonásobně, aby byly vrženy do Pánovy bzásobárny, aby se staly společným majetkem celé církve –

19 Každý člověk usilující o blaho bližního svého a činící všechny věci s aokem upřeným na slávu Boží.

20 Tento ařád jsem určil, aby byl věčným řádem pro vás a pro následníky vaše, nakolik nehřešíte.

21 A s duší, která hřeší proti této smlouvě a zatvrzuje srdce své proti ní, bude jednáno podle zákonů církve mé, a bude vydána atýrání Satanem až do dne vykoupení.

22 A nyní, vpravdě pravím vám, a toto je moudrost, učiňte sobě přátele mamonem nespravedlivosti, a oni vás nezničí.

23 Ponechte soud pouze na mně, neboť je můj a já budu aodpláceti. Pokoj buď s vámi; má požehnání setrvávají s vámi.

24 Neboť vpravdě akrálovství je stále vaše a bude na věky, jestliže neodpadnete od stálosti své. Tak jest. Amen.