Písma
Nauka a smlouvy 125


Oddíl 125

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Nauvoo ve státě Illinois v březnu 1841 ohledně Svatých na teritoriu Iowa (History of the Church, 4:311–312).

1–4, Svatí mají stavěti města a shromažďovati se v kůlech Sionu.

1 Jaká je vůle Páně ohledně svatých na teritoriu Iowa?

2 Vpravdě, tak praví Pán, pravím vám, jestliže ti, kdož se anazývají jménem mým a snaží se, aby byli svatými mými, jestliže chtějí činiti vůli mou a zachovávati přikázání má ohledně sebe, nechť se shromáždí na místech, která jim ukáži skrze služebníka svého Josepha, a stavějí města jménu mému, aby mohli býti připraveni na to, co je v zásobě pro čas, jenž přijde.

3 Nechť postaví město jménu mému na území naproti městu Nauvoo a nechť je pojmenováno jménem aZarahemla.

4 A nechť všichni ti, kdož přicházejí z východu a západu a severu a jihu, již mají přání v něm přebývati, se v něm ujmou dědictví svého, a také ve městě aNashville nebo ve městě Nauvoo a ve všech bkůlech, které jsem určil, praví Pán.