Písma
Nauka a smlouvy 88


Oddíl 88

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 27. prosince 1832 (History of the Church, 1:302–312). Prorokem bylo označeno jako „‚list olivový‘… utržený ze stromu ráje, Pánovo poselství pokoje pro nás“ (History of the Church, 1:316). Z dějepisných záznamů vyplývá, že části tohoto zjevení byly přijaty 27. a 28. prosince 1832 a 3. ledna 1833.

1–5, Věrní Svatí dostávají onoho Utěšitele, který je zaslíbením věčného života; 6–13, Všechny věci jsou ovládány a řízeny světlem Kristovým; 14–16, Vzkříšení přichází skrze vykoupení; 17–31, Poslušnost celestiálního, terestriálního nebo telestiálního zákona připravuje lidi pro tomu příslušné království a slávu; 32–35, Ti, kteří chtějí setrvávati v hříchu, zůstávají nadále špinaví; 36–41, Všechna království jsou řízena zákonem; 42–45, Bůh dal zákon pro všechny věci; 46–50, Člověk pochopí dokonce Boha; 51–61, Podobenství o muži, který posílá své služebníky na pole a který je postupně navštěvuje; 62–73, Přibližte se Pánovi, a uvidíte jeho tvář; 74–80, Posvěťte se a učte se navzájem nauky království; 81–85, Každý člověk, který byl varován, má varovati svého bližního; 86–94, Znamení, pozdvižení živlů a andělé připravují cestu pro příchod Páně; 95–102, Andělské pozouny vyvolávají mrtvé v jejich pořádku; 103–116, Andělské pozouny vyhlašují znovuzřízení evangelia, pád Babylonu a bitvu velikého Boha; 117–126, Vyhledávejte poznání, zřiďte dům Boží (chrám) a odějte se poutem pravé lásky; 127–141, Je uveden řád Školy proroků včetně obřadu umývání nohou.

1 Vpravdě, tak praví Pán vám, kteří jste se shromáždili, abyste přijali vůli jeho ohledně sebe:

2 Vizte, toto je příjemné vašemu Pánovi a andělé se nad vámi aradují; balmužny modliteb vašich vystoupily k uším Pána cSabaota a jsou zaznamenány v dknize jmen posvěcených, a to těch z celestiálního světa.

3 Pročež, nyní vám posílám jiného aUtěšitele, vpravdě vám, přátelům svým, aby mohl zůstati v srdci vašem, a to bSvatého Ducha zaslíbení; kterýžto jiný Utěšitel je tentýž, jehož jsem zaslíbil učedníkům svým, jak je zaznamenáno ve svědectví Janově.

4 Tento Utěšitel je zaslíbením, které vám dávám o avěčném životě, dokonce o bslávě celestiálního království;

5 Kterážto sláva je slávou církve aPrvorozeného, a to Boha, nejsvatějšího ze všech, skrze Ježíše Krista, jeho Syna –

6 aOn, který vystoupil na výsosti, tak také bsestoupil pod všechny věci, čímž cpostihl všechny věci, aby mohl býti ve všech věcech a skrze všechny věci dsvětlem pravdy;

7 Kterážto pravda svítí. Toto je asvětlo Kristovo. Tak také on je ve slunci a světlem slunce a mocí jeho, kterou bylo bučiněno.

8 Tak také je v měsíci a je světlem měsíce a mocí jeho, kterou byl učiněn;

9 Tak také světlem hvězd a mocí jejich, kterou byly učiněny;

10 A země také a mocí její, vpravdě země, na níž vy astojíte.

11 A to světlo, které svítí, které vám dává světlo, je skrze toho, kdo osvěcuje oči vaše, což je totéž světlo, které obživuje aporozumění vaše;

12 Kteréžto asvětlo vychází z přítomnosti Boží, aby bnaplnilo nesmírnost prostoru –

13 To světlo, které je ve avšech věcech, které dává bživot všem věcem, které je czákonem, jímž jsou všechny věci řízeny, dokonce mocí Boha, jenž sedí na trůnu svém a jenž je v lůně věčnosti a jenž je ve středu všech věcí.

14 Nyní, vpravdě pravím vám, že skrze avykoupení, které je učiněno pro vás, je uskutečněno vzkříšení z mrtvých.

15 A aduch a btělo jsou cduší člověka.

16 A avzkříšení z mrtvých je vykoupením duše.

17 A vykoupení duše je skrze toho, jenž obživuje všechny věci, v jehož lůně je ustanoveno, že achudí a bmírní czemě ji zdědí.

18 Tudíž, musí nezbytně býti posvěcením očištěna od veškeré nespravedlivosti, aby mohla býti připravena na acelestiální slávu;

19 Neboť poté, co naplní míru stvoření svého, bude korunována aslávou, vpravdě přítomností Boha Otce;

20 Aby ji mohla avlastniti těla, která jsou z celestiálního království, na věky věků; neboť s tímto bzáměrem byla učiněna a stvořena a s tímto záměrem jsou oni cposvěceni.

21 A ti, již nejsou posvěceni skrze onen zákon, který jsem vám dal, a to zákon Kristův, musejí zděditi jiné království, a to to, které je terestriálním královstvím, nebo to, které je telestiálním královstvím.

22 Neboť ten, kdo není schopen říditi se azákonem celestiálního království, nemůže obstáti v celestiální slávě.

23 A ten, kdo se nemůže říditi zákonem terestriálního království, nemůže obstáti v aterestriální slávě.

24 A ten, kdo se nemůže říditi zákonem telestiálního království, nemůže obstáti v atelestiální slávě; tudíž není vhodný pro království slávy. Tudíž musí obstáti v království, které není královstvím slávy.

25 A opět, vpravdě pravím vám, azemě se řídí zákonem celestiálního království, neboť naplňuje míru stvoření svého a nepřestupuje zákon –

26 Pročež, bude aposvěcena; ano, přestože bzemře, bude opět obživena a snese moc, kterou bude obživena, a cspravedliví ji dzdědí.

27 Neboť přestože zemřou, také aopět povstanou, jako bduchovní tělo.

28 Ti, kteří mají celestiálního ducha, obdrží totéž tělo, jež bylo přirozeným tělem; vpravdě obdržíte tělo své a asláva vaše bude tou slávou, jíž je tělo vaše bobživováno.

29 Vy, kteří jste obživováni částí acelestiální bslávy, obdržíte potom z ní, dokonce plnost.

30 A ti, kteří jsou obživováni částí aterestriální slávy, obdrží potom z ní, dokonce plnost.

31 A také ti, kteří jsou obživováni částí atelestiální slávy, obdrží potom z ní, dokonce plnost.

32 A ti, kteří zbývají, budou také aobživeni; nicméně, vrátí se opět na své vlastní místo, aby se těšili z toho, co jsou bochotni přijmouti, protože nebyli ochotni těšiti se z toho, co přijmouti mohli.

33 Neboť co prospěje člověku, jestliže je mu udělen dar, a on ten dar nepřijímá? Vizte, neraduje se z toho, co je mu dáno, ani se neraduje z toho, kdo je dárcem daru.

34 A opět, vpravdě pravím vám, že to, co je řízeno zákonem, je také zachováváno zákonem a tímtéž zdokonalováno a aposvěcováno.

35 To, co aporušuje zákon a neřídí se zákonem, ale snaží se státi se zákonem samo sobě a chce setrvávati v hříchu a zcela setrvává v hříchu, nemůže býti posvěceno zákonem ani bmilosrdenstvím, cspravedlností ani soudem. Tudíž, oni musejí zůstati nadále dšpinaví.

36 Všem královstvím je dán zákon;

37 A je mnoho akrálovství; neboť není žádného prostoru, ve kterém není žádného království; a není žádného království, ve kterém není žádného prostoru, buď větší, nebo menší království.

38 A každému království je dán azákon; a ke každému zákonu jsou také určité meze a podmínky.

39 Žádné bytosti, které se neřídí těmito apodmínkami, nejsou bospravedlněny.

40 Neboť ainteligence se přimyká k inteligenci; bmoudrost přijímá moudrost; cpravda se chápe pravdy; dctnost miluje ctnost; esvětlo se přimyká ke světlu; milosrdenství má fsoucit s milosrdenstvím a činí si nárok na své vlastní; spravedlnost pokračuje svým směrem a činí si nárok na své vlastní; soud předchází tvář toho, kdo sedí na trůnu a řídí a uskutečňuje všechny věci.

41 On apostihuje všechny věci a všechny věci jsou před ním a všechny věci jsou kolem něho; a on je nade všemi věcmi a ve všech věcech a je skrze všechny věci a je kolem všech věcí; a všechny věci jsou jím a od něho, vpravdě Boha, na věky věků.

42 A opět, vpravdě pravím vám, on dal pro všechny věci zákon, kterým se pohybují v ačasech svých a v obdobích svých;

43 A dráhy jejich jsou určeny, a to dráhy nebes a země, což zahrnuje zemi a všechny planety.

44 A ony dávají asvětlo jedna druhé v časech svých a v obdobích svých, v minutách svých, v hodinách svých, ve dnech svých, v týdnech svých, v měsících svých, v rocích svých – tyto všechny jsou bjedním rokem u Boha, ale ne u člověka.

45 Země se valí na křídlech svých a aslunce dává světlo své ve dne a měsíc dává světlo své v noci a hvězdy také dávají světlo své, jak se valí na křídlech svých ve slávě své uprostřed bmoci Boží.

46 K čemu přirovnám tato království, abyste mohli porozuměti?

47 Vizte, všechny tyto jsou království, a kterýkoli člověk, který viděl kterékoli nebo nejmenší z nich, aviděl Boha pohybujícího se ve své majestátnosti a moci.

48 Pravím vám, on ho viděl; nicméně, ten, který přišel ke svým avlastním, nebyl pochopen.

49 To asvětlo svítí v temnotě, a temnota ho nechápe; nicméně, přijde den, kdy bpochopíte vpravdě Boha, jsouce obživeni v něm a skrze něho.

50 Potom budete věděti, že jste mne viděli, že já jsem a že jsem to pravé světlo, které je ve vás, a že vy jste ve mně; jinak byste nemohli prospívati.

51 Vizte, přirovnám tato království k muži majícímu pole, a on vyslal služebníky své na pole, aby na poli okopávali.

52 A řekl prvnímu: Jdi a pracuj na poli a v první hodině přijdu k tobě a ty budeš viděti radost v tváři mé.

53 A řekl druhému: Jdi také na pole a v druhé hodině tě navštívím s radostí ve tváři.

54 A také třetímu, řka: Navštívím tě;

55 A čtvrtému a tak dále až k dvanáctému.

56 A pán pole šel k prvnímu v první hodině a zůstal s ním celou tu hodinu a on byl naplněn radostí skrze světlo tváře pána svého.

57 A potom odešel od prvního, aby mohl navštíviti také druhého a třetího a čtvrtého a tak dále až dvanáctého.

58 A tak oni všichni obdrželi světlo tváře pána svého, každý muž v hodině své a v čase svém a v období svém –

59 Počínaje prvním a tak dále k aposlednímu a od posledního k prvnímu a od prvního k poslednímu;

60 Každý muž ve svém vlastním pořádku, dokud hodina jeho neskončila, vpravdě podle toho, jak mu pán jeho přikázal, aby pán jeho v něm mohl býti oslaven a on v pánovi svém, aby oni všichni mohli býti oslaveni.

61 Tudíž, k tomuto podobenství přirovnám všechna tato království a aobyvatele jeho – každé království v hodině své a v čase svém a v období svém, vpravdě podle ustanovení, které Bůh učinil.

62 A opět, vpravdě pravím vám, apřátelé moji, zanechávám s vámi tato slova, abyste o nich v srdci svém bpřemítali, s tímto přikázáním, jež vám dávám, že mě budete cvzývati, dokud jsem blízko –

63 aPřibližte se mi, a já se přiblížím vám; bhledejte mne pilně, a cnaleznete mne; proste, a obdržíte; klepejte, a bude vám otevřeno.

64 O cokoli budete aprositi Otce ve jménu mém, co je bnutné pro vás, bude vám dáno;

65 A budete-li prositi o něco, co pro vás anutné není, obrátí se to k vašemu bodsouzení.

66 Vizte, to, co slyšíte, je jako ahlas volajícího v pustině – v pustině, protože ho nemůžete viděti – hlas můj, protože hlas můj je bDuch; Duch můj je pravda; cpravda trvá a nemá žádného konce; a bude-li ve vás, bude se rozhojňovati.

67 A jestliže bude oko vaše aupřeno na bslávu mou, celé tělo vaše bude naplněno světlem a ve vás nebude žádné temnoty; a ono tělo, které je naplněno světlem, cchápe všechny věci.

68 Tudíž, aposvěťte se, aby bmysl vaše byla upřená k Bohu, a přijdou dny, kdy ho cuvidíte; neboť on vám odhalí tvář svou a bude to v jeho vlastním čase a jeho vlastním způsobem a podle jeho vlastní vůle.

69 Pamatujte na tento veliký a poslední příslib, jenž jsem vám učinil; odvrhněte daleko od sebe své aplané myšlenky a přemíru bsmíchu.

70 Zůstaňte, zůstaňte na tomto místě a svolejte posvátné shromáždění, a to těch, již jsou prvními dělníky v tomto posledním království.

71 A nechť ti, které oni avarovali při cestování svém, vzývají Pána a přemítají v srdci svém o varování, jež obdrželi, a to po krátký čas.

72 Vizte a hleďte, já se postarám o stáda vaše a vzbudím starší a pošlu jim je.

73 Vizte, urychlím dílo své v čase jeho.

74 A dávám vám, již jste prvními adělníky v tomto posledním království, přikázání, abyste se shromáždili a zorganisovali a připravili a bposvětili; ano, očistěte srdce své a cumyjte ruce své a nohy své přede mnou, abych vás mohl dočistiti;

75 Abych mohl dosvědčiti aOtci vašemu a Bohu vašemu a Bohu svému, že jste očištěni od krve tohoto zlovolného pokolení; abych mohl naplniti tento příslib, tento veliký a poslední příslib, který jsem vám dal, až budu chtíti.

76 Také, dávám vám přikázání, abyste pokračovali v amodlitbě a bpůstu od tohoto času nadále.

77 A dávám vám přikázání, že budete aučiti jeden druhého bnauce království.

78 Učte pilně a amilost má vás bude provázeti, abyste mohli býti bpoučeni dokonaleji v teorii, v zásadě, v nauce, v zákonu evangelia, ve všech věcech, které se týkají království Božího, kterým je nutné, abyste porozuměli;

79 O věcech na anebi i na zemi a pod zemí; o věcech, které byly, o věcech, které jsou, o věcech, které musejí brzy nastati; o věcech, které jsou doma, o věcech, které jsou v jiných zemích; o bválkách a zmatcích mezi národy a o soudech, které jsou na zemi; a také o poznání zemí a království –

80 Abyste mohli býti připraveni ve všech věcech, až vás opět pošlu, abyste zvelebovali povolání, k němuž jsem vás povolal, a poslání, jímž jsem vás pověřil.

81 Vizte, vyslal jsem vás, abyste asvědčili a abyste varovali lid, a přísluší každému člověku, který byl varován, aby bvaroval bližního svého.

82 Tudíž, oni jsou ponecháni bez omluvy a hříchy jejich jsou na jejich vlastní hlavě.

83 Ten, kdo mne ahledá bčasně, nalezne mne a nebude opuštěn.

84 Tudíž, zůstaňte a pracujte pilně, abyste mohli býti zdokonaleni ve své službě vyjíti naposledy mezi apohany, tolik, kolik jich ústa Páně budou jmenovati, bzavázati zákon a zpečetiti svědectví a připraviti svaté na hodinu soudu, která přijde;

85 Aby duše jejich mohla uniknouti hněvu Božímu, azpustošení ohavnosti, jež očekává zlovolné v tomto světě i ve světě, který přijde. Vpravdě, pravím vám, nechť ti, již nejsou prvními staršími, pokračují na vinici, dokud je ústa Páně bnepovolají, neboť čas jejich ještě nepřišel; šat jejich ještě není cočištěn od krve tohoto pokolení.

86 Setrvávejte ve asvobodě, kterou jste učiněni bsvobodnými; cnezaplétejte se do dhříchu, ale nechť ruce vaše jsou ečisté, dokud Pán nepřijde.

87 Neboť nemnoho dnů od tohoto času a azemě se bude botřásati a potáceti sem a tam jako opilý člověk; a cslunce skryje tvář svou a odmítne vydati světlo; a měsíc se bude koupati v dkrvi; a ehvězdy budou nesmírně rozhněvány a budou se vrhati dolů jako fík, jenž padá ze stromu fíkového.

88 A po svědectví vašem přijde na lid hněv a rozhořčení.

89 Neboť po svědectví vašem přijde svědectví azemětřesení, jež způsobí sténání uprostřed ní, a lidé budou padati na zem a nebudou schopni státi.

90 A také přijde svědectví ahlasu hromů a hlasu blesků a hlasu bouří a hlasu vln mořských zvedajících se nad meze své.

91 A všechny věci budou ve azmatku; a zajisté, srdce lidské jim ochabne; neboť strach přijde na všechny lidi.

92 A aandělé poletí skrze prostředek nebe volajíce silným hlasem, troubíce na pozoun Boží řkouce: Připravte se, připravte se, ó obyvatelé země; neboť soud našeho Boha přišel. Vizte a hleďte, bŽenich přichází; vyjděte, abyste se s ním setkali.

93 A ihned se ukáže aveliké znamení na nebi a všichni lidé to uvidí spolu.

94 A další anděl zatroubí na pozoun svůj řka: Ona aveliká bcírkev, cmatka ohavností, jež nutila všechny národy, aby pily z vína hněvu jejího dsmilstva, jež pronásleduje svaté Boží, jež prolévala krev jejich – ta, která sedí na mnohých vodách a na ostrovech mořských – vizte, ona je ekoukolem země; je svázána do snopů; pouta její jsou silná, žádný člověk je nemůže uvolniti; tudíž, je připravena, aby byla fspálena. A on zatroubí na pozoun svůj dlouze i hlasitě a všechny národy to uslyší.

95 A bude aticho v nebi po dobu půl hodiny; a ihned poté bude závěs nebe rozvinut, jako bsvitek je rozvinut poté, co je svinutý, a ctvář Páně bude odhalena;

96 A svatí, kteří jsou na zemi, kteří jsou živi, budou obživeni, auchopeni a vyzdviženi, aby se s ním setkali.

97 A ti, již spali v hrobě svém, avyjdou, neboť hrob jejich bude otevřen; a oni také budou uchopeni a vyzdviženi, aby se s ním setkali uprostřed sloupu nebe –

98 Oni jsou Kristovi, aprvotinami, ti, kteří s ním budou sestupovati první, a ti, kteří jsou na zemi a v hrobě svém, kteří jsou první uchopeni a vyzdviženi, aby se s ním setkali; a to vše hlasem troubícího pozounu anděla Božího.

99 A po tomto další anděl zatroubí, což je druhý pozoun; a potom přichází vykoupení těch, již jsou Kristovi při příchodu jeho; kteří obdrželi svůj díl v tom avězení, jež je pro ně připraveno, aby mohli obdržeti evangelium a býti bsouzeni podle lidí v těle.

100 A opět, další pozoun zatroubí, což je třetí pozoun; a potom přicházejí aduchové lidí, kteří budou souzeni a jsou shledáni pod bodsouzením;

101 A tito jsou zbytkem amrtvých; a oni nebudou opět žíti, dokud nebude ukončeno oněch btisíc let, nikoli opět, dokud nebude konec země.

102 A další pozoun zatroubí, což je čtvrtý pozoun, řka: Jsou nalezeni mezi těmi, již zůstanou do onoho velikého a posledního dne, a to konce, ti, již zůstanou nadále ašpinaví.

103 A další pozoun zatroubí, což je pátý pozoun, což je pátý anděl, který svěřuje avěčné evangelium – letící skrze prostředek nebe, všem národům, pokolením, jazykům a lidu;

104 A toto bude zvuk pozounu jeho říkající všem lidem, na nebi i na zemi, a kteří jsou pod zemí – neboť akaždé ucho to uslyší a každé koleno bpoklekne a každý jazyk vyzná, zatímco budou slyšeti zvuk pozounu říkající: cBojte se Boha a vzdejte slávu tomu, kdo sedí na trůnu na věky věků; neboť hodina soudu jeho přišla.

105 A opět, další anděl zatroubí na pozoun svůj, což je šestý anděl, řka: Ona apadla, která nutila všechny národy, aby pily z vína hněvu jejího smilstva; ona padla, padla!

106 A opět, další anděl zatroubí na pozoun svůj, což je sedmý anděl, řka: Dokonáno jest; dokonáno jest! aBeránek Boží bpřemohl a cšlapal vinný lis sám, a to vinný lis prudkosti hněvu Všemohoucího Boha.

107 A potom budou andělé korunováni slávou moci jeho a asvatí budou naplněni bslávou jeho a obdrží cdědictví své a budou učiněni jemu drovnými.

108 A potom opět zatroubí první anděl na pozoun svůj do uší všech živých a azjeví tajné skutky lidí a mocná díla Boží v bprvních tisíci letech.

109 A potom zatroubí druhý anděl na pozoun svůj a zjeví tajné skutky lidí a myšlenky a záměry srdce jejich a mocná díla Boží v druhých tisíci letech –

110 A tak dále, dokud sedmý anděl nezatroubí na pozoun svůj; a stane na zemi a na moři a bude přísahati ve jménu toho, kdo sedí na trůnu, že dále ačasu nebude; a bSatan bude svázán, onen starý had, jenž je nazýván ďáblem, a nebude propuštěn po dobu ctisíce let.

111 A pak bude apropuštěn na krátký čas, aby mohl shromážditi vojska svá.

112 A aMichal, sedmý anděl, a to archanděl, shromáždí vojska svá, a to zástupy nebes.

113 A ďábel shromáždí vojska svá; a to zástupy pekla, a přijde, aby bojoval proti Michalovi a vojskům jeho.

114 A pak přichází abitva velikého Boha; a ďábel a vojska jeho budou vyvržena na své vlastní místo, takže nebudou již míti vůbec žádnou moc nad svatými.

115 Neboť Michal bude bojovati bitvy jejich a přemůže toho, kdo ausiluje o trůn toho, kdo na trůnu sedí, a to Beránka.

116 Toto je sláva Boží a aposvěcených; a oni již neuvidí bsmrti.

117 Tudíž, vpravdě pravím vám, svým apřátelům, svolejte posvátné shromáždění své, jak jsem vám přikázal.

118 A jelikož všichni nemají víru, hledejte pilně slova amoudrosti a bučte jim jeden druhého; ano, vyhledávejte slova moudrosti z nejlepších cknih; usilujte o vědomosti, dokonce studiem a také vírou.

119 Zorganisujte se; připravte každou nutnou věc; a zřiďte adům, a to dům modlitby, dům půstu, dům víry, dům učení, dům slávy, dům pořádku, dům Boží;

120 Aby vcházení vaše mohla býti ve jménu Páně; aby vycházení vaše mohla býti ve jménu Páně; aby všechna pozdravení vaše mohla býti ve jménu Páně, s rukama pozvednutýma k Nejvyššímu.

121 Tudíž, aupusťte od veškerých lehkovážných řečí svých, od veškerého bsmíchu, od veškerých cžádostivých přání svých, od veškeré dpýchy své a lehkomyslnosti a od veškerého zlovolného činění svého.

122 Určete si mezi sebou učitele, a nechť všichni nejsou mluvčími najednou; ale nechť jeden mluví v jednu chvíli a nechť všichni naslouchají slovům jeho, aby, až všichni promluví, všichni mohli býti vzděláváni ode všech a aby každý muž mohl míti stejnou výsadu.

123 Hleďte, abyste jeden druhého amilovali; ustaňte býti bžádostivými; učte se udíleti si navzájem, jak požaduje evangelium.

124 Ustaňte býti alínými; ustaňte býti nečistými; ustaňte bvyhledávati chyby jeden druhému; ustaňte spáti déle, než je nutné; jděte na lože své časně, abyste nemuseli býti unaveni; vstávejte časně, aby tělo vaše a mysl vaše mohly býti oživeny.

125 A nade všechny věci, odějte se poutem apravé lásky jako pláštěm, což je pouto dokonalosti a bpokoje.

126 aModlete se vždy, abyste nemuseli umdlévati, dokud bnepřijdu. Vizte a hleďte, já přijdu rychle a přijmu vás k sobě. Amen.

127 A opět, řád domu připraveného pro předsednictvo aškoly proroků, zřízené pro poučení jejich ve všech věcech, které jsou nutné pro ně, a to pro všechny búředníky církve neboli jinými slovy pro ty, již jsou povoláni ke službě v církvi, počínaje vysokými kněžími až dolů k jáhnům –

128 A toto bude řád domu předsednictva školy: Ten, kdo je určen býti presidentem nebo učitelem, bude státi na místě svém v domě, který bude pro něj připraven.

129 Tudíž, on bude první v domě Božím, na místě, kde společenství v domě může slyšeti slova jeho přesně a zřetelně, bez hlasité řeči.

130 A když přijde do domu Božího, neboť má býti první v domě – vizte, toto je krásné, aby mohl býti příkladem –

131 Nechť anabídne sebe v modlitbě na kolenou před Bohem na znamení neboli připomenutí věčné smlouvy.

132 A když kdokoli vejde po něm, nechť učitel povstane a s rukama pozvednutýma k nebi, ano, vpravdě přímo, pozdraví bratra svého nebo bratří těmito slovy:

133 Jsi bratr nebo bratří? Zdravím vás ve jménu Pána Ježíše Krista, na znamení neboli připomenutí věčné smlouvy, v kteréžto smlouvě vás přijímám do aspolečenství s předsevzetím, které je pevné, neochvějné a neproměnlivé, býti přítelem vaším a bbratrem skrze milost Boží v poutech lásky, kráčeti ve všech přikázáních Božích bez úhony s díkůvzdáním na věky věků. Amen.

134 A ten, kdo je shledán nehodným tohoto pozdravení, nebude míti místa mezi vámi; neboť nestrpíte, aby dům můj jím byl apošpiněn.

135 A ten, kdo vchází a je věrný přede mnou a je bratr, nebo jestliže to jsou bratří, pozdraví presidenta nebo učitele s rukama pozvednutýma k nebi, s toutéž modlitbou a smlouvou nebo slovem amen na znamení téhož.

136 Vizte, vpravdě, pravím vám, toto je příklad pro vás pro pozdravení jednoho druhým v domě Božím, ve škole proroků.

137 A vy jste povoláni toto činiti s modlitbou a díkůvzdáním, jak Duch bude promlouvati ohledně veškerého konání vašeho v domě Páně, ve škole proroků, aby se mohl státi svatyní, stánkem Svatého Ducha pro avzdělávání vaše.

138 A vy nepřijmete nikoho mezi sebe do této školy, ledaže je očištěn od akrve tohoto pokolení;

139 A on bude přijat obřadem aumývání nohou, neboť k tomuto účelu byl tento obřad umývání nohou ustanoven.

140 A opět, obřad umývání nohou má býti vykonán presidentem nebo předsedajícím starším církve.

141 Má býti započat modlitbou; a po apřijetí chleba a vína se má on opásati podle bvzoru daného ve třinácté kapitole Janova svědectví týkajícího se mne. Amen.