Písma
Nauka a smlouvy 85


Oddíl 85

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 27. listopadu 1832 (History of the Church, 1:298–299). Tento oddíl je výňatkem z dopisu Proroka W. W. Phelpsovi, který žil v Independence ve státě Missouri. Byl dán v odpověď na otázky ohledně těch Svatých, kteří se přestěhovali do Sionu, ale kteří neobdrželi své dědictví podle zřízeného řádu v Církvi.

1–5, Dědictví v Sionu mají býti přijata skrze zasvěcení; 6–12, Jeden mocný a silný dá Svatým jejich dědictví v Sionu.

1 Povinností Pánova referenta, kterého on určil, je vésti dějiny a všeobecný církevní azáznam o všech věcech, jež se dějí v Sionu, a o všech těch, kteří bzasvěcují majetek a dostávají dědictví zákonně od biskupa;

2 A také o jejich způsobu života, o jejich víře a skutcích; a také o odpadlících, kteří odpadají po přijetí dědictví svého.

3 Je proti vůli a přikázání Božímu, aby ti, již nepřijímají dědictví své azasvěcením v souladu se zákonem jeho, který on dal, aby mohl uložiti bdesátek lidu svému, aby je připravil na den codplaty a spálení, měli jméno své zaznamenáno s lidem Božím.

4 Ani rodokmen jejich nemá býti veden nebo býti umístěn v žádných záznamech nebo dějinách církve, kde může býti nalezen.

5 Jména jejich nebudou nalezena, ani jména otců ani jména dětí, zapsaná v aknize zákona Božího, praví Pán zástupů.

6 Ano, tak praví atichý, jemný hlas, který šeptá a bproniká skrze všechny věci a častokrát způsobuje, že kosti mé se třesou, zatímco se projevuje řka:

7 A stane se, že já, Pán Bůh, pošlu jednoho mocného a silného, držícího žezlo moci v ruce své, oděného světlem jako oděvem, jehož ústa budou promlouvati slova, věčná slova; zatímco nitro jeho bude pramenem pravdy, aby dal do pořádku dům Boží a aby uspořádal podle pozemků dědictví svatých, jejichž jména jsou nalezena, a jména otců jejich a dětí jejich, zapsaná v knize zákona Božího;

8 Zatímco onen muž, který byl povolán a určen Bohem a který vztahuje ruku svou, aby přidržel atruhlu Boží, padne šípem smrti, tak jako strom, jenž je zasažen jasným šípem blesku.

9 A všichni ti, kteří nejsou nalezeni zapsaní v aknize pamětní, nenajdou žádné dědictví v onen den, ale budou rozsekáni a díl jejich jim bude určen mezi nevěřícími, kde je bnářek a skřípění zubů.

10 Tyto věci neříkám ze sebe, tudíž, jak Pán mluví, on také splní.

11 A ti, kteří jsou z vysokého kněžství, jejichž jména nejsou nalezena zapsaná v aknize zákona, nebo kteří jsou shledáni, že bodpadli nebo že byli codříznuti od církve, rovněž menší kněžství nebo členové, v onen den nenajdou dědictví mezi svatými Nejvyššího;

12 Tudíž, stane se jim jako dětem kněze, jak se nachází zaznamenáno v druhé kapitole a v šedesátém prvním a druhém verši Ezdráše.