Písma
Nauka a smlouvy 12


Oddíl 12

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Josephu Knightovi st. v Harmony ve státě Pensylvánie v květnu 1829 (History of the Church, 1:47–48). Joseph Knight uvěřil prohlášením Josepha Smitha ohledně jeho vlastnictví desek Knihy Mormonovy a díla překládání, které tehdy probíhalo, a několikrát poskytl Josephu Smithovi a jeho písaři hmotnou pomoc, která jim umožnila pokračovati v překládání. Na žádost Josepha Knighta se Prorok dotázal Pána a obdržel zjevení.

1–6, Dělníci na vinici získají spasení; 7–9, Všichni, kteří si to přejí a jsou uschopněni, mohou pomáhati na Pánově díle.

1 aVeliké a podivuhodné dílo brzy vyjde mezi děti lidské.

2 Viz, já jsem Bůh; dbej slova mého, které je živé a mocné, ostřejší než dvojsečný meč, k rozdělení kloubů i morku vedví; tudíž, dbej slova mého.

3 Viz, pole je již bílé ke žni; tudíž každý, kdo si přeje žnouti, nechť se rozmachuje srpem svým v síle své a žne, pokud trvá den, aby mohl uchovati jako poklad pro duši svou věčné spasení v království Božím.

4 Ano, každý, kdo se bude rozmachovati srpem svým a žnouti, ten je povolán Bohem.

5 Tudíž, budeš-li mne prositi, obdržíš; budeš-li klepati, bude ti otevřeno.

6 Nyní, jelikož jsi prosil, viz, pravím ti, zachovávej přikázání má a usiluj o nastolení a utvrzení věci Sionu.

7 Viz, promlouvám k tobě a také ke všem těm, kteří mají přání nastoliti a utvrditi toto dílo;

8 A nikdo nemůže pomáhati v tomto díle, ledaže bude apokorný a plný blásky, maje cvíru, dnaději a epravou lásku, jsa umírněný ve všech věcech, kterékoli budou do péče jeho svěřeny.

9 Viz, já jsem světlo i život světa, ten, který promlouvá tato slova, tudíž dbej na ně s mocí svou a potom jsi povolán. Amen.