Písma
Nauka a smlouvy 130

Oddíl 130

Různé pokyny dané Josephem Smithem, Prorokem, v Ramusu ve státě Illinois 2. dubna 1843 (History of the Church, 5:323–325).

1–3, Otec a Syn se mohou lidem osobně ukázati; 4–7, Andělé přebývají v celestiální sféře; 8–9, Celestiální země bude velikým Urimem a Thumimem; 10–11, Bílý kámen je dán všem, kdož vstupují do celestiálního světa; 12–17, Znalost času druhého příchodu je před Prorokem zadržena; 18–19, Inteligence získaná v tomto životě povstává s námi při vzkříšení; 20–21, Veškerá požehnání přicházejí poslušností zákona; 22–23, Otec a Syn mají tělo z masa a kostí.

1 AŽ se Spasitel aukáže, budeme ho viděti takového, jaký je. Uvidíme, že je bčlověk jako my.

2 A totéž společenství, které existuje mezi námi zde, bude existovati mezi námi tam, pouze bude spojeno s avěčnou slávou, z kteréžto slávy se nyní netěšíme.

3 Jan 14:23 – Projevení se aOtce a bSyna v onom verši je osobní cprojevení; a představa, že Otec a Syn ddlí v lidském srdci, je starý sektářský názor a je falešný.

4 V odpověď na otázku – Není počítání ačasu Božího, času andělů, času proroků a času člověka podle planety, na které přebývají?

5 Já odpovídám, ano. Ale nejsou žádní aandělé, kteří slouží této zemi, kromě těch, již k ní náležejí nebo náleželi.

6 Andělé nepřebývají na planetě podobné této zemi;

7 Ale přebývají v přítomnosti Boží, na kouli podobné amoři skla a bohně, kde jsou pro jejich slávu projevovány všechny věci, minulé, přítomné a budoucí, a jsou neustále před Pánem.

8 Místo, kde Bůh přebývá, je veliký aUrim a Thumim.

9 Tato azemě, ve svém posvěceném a nesmrtelném stavu, bude učiněna podobnou křišťálu a bude Urimem a Thumimem pro obyvatele, kteří na ní dlí, skrze niž všechny věci týkající se nižšího království nebo všech království nižšího řádu budou projeveny těm, kteří na ní dlí; a tato země bude Kristova.

10 Potom se bílý kámen zmíněný ve Zjevení 2:17 stane Urimem a Thumimem pro každého jednotlivce, jenž jej obdrží, skrze nějž věci týkající se vyššího řádu království budou oznámeny;

11 A abílý kámen je dán každému z těch, kdož přicházejí do celestiálního království, na němž je napsáno nové bjméno, jež žádný člověk nezná, leda ten, kdo ho dostává. Nové jméno je klíčové slovo.

12 Prorokuji, ve jménu Pána Boha, že počátek aobtíží, které způsobí mnoho krveprolití před příchodem Syna Muže, bude v bJižní Karolíně.

13 To může pravděpodobně povstati skrze otázku otroků. Toto mi oznámil hlas, zatímco jsem se v této věci horlivě modlil, 25. prosince 1832.

14 Jednou jsem se velmi horlivě modlil, abych poznal čas apříchodu Syna Muže, když jsem uslyšel hlas oznamovati následující:

15 Josephe, synu můj, budeš-li žíti, dokud ti nebude osmdesát pět let, uvidíš tvář Syna Muže; tudíž, nechť toto postačí a neobtěžuj mne více v této záležitosti.

16 Byl jsem takto ponechán, jsa neschopen rozhodnouti, zda se tento příchod týká počátku milénia, nebo nějakého dřívějšího projevení, nebo zda zemřu, a tak uvidím jeho tvář.

17 Věřím, že příchod Syna Muže nebude o nic dříve než v onom čase.

18 Jakéhokoli základu ainteligence dosáhneme v tomto životě, ten povstane s námi při bvzkříšení.

19 A získá-li nějaká osoba více apoznání a inteligence v tomto životě skrze svou bpíli a cposlušnost než jiná, bude míti právě tak velikou dvýhodu ve světě, který přijde.

20 Je azákon, neodvolatelně ustanovený v nebi bpřed založením tohoto světa, na němž jsou všechna cpožehnání založena –

21 A když získáme jakékoli požehnání od Boha, je to skrze poslušnost onoho zákona, na němž je založeno.

22 aOtecbtělo z masa a kostí tak hmatatelné jako lidské; Syn také; ale cDuch Svatý nemá tělo z masa a kostí, ale je bytostí Ducha. Kdyby tomu tak nebylo, Duch Svatý by v nás nemohl dlíti.

23 Člověk může aDucha Svatého přijmouti a on může na něj sestoupiti, a nezůstati s ním.