Písma
Nauka a smlouvy 13


Oddíl 13

Vysvěcení Josepha Smitha a Olivera Cowderyho k Aronovu kněžství na břehu řeky Susquehanna poblíž Harmony ve státě Pensylvánie 15. května 1829 (History of the Church, 1:39–42). Vysvěcení bylo učiněno rukama anděla, který se ohlásil jako Jan, tentýž, který je v Novém zákoně nazýván Jan Křtitel. Anděl vysvětlil, že jedná pod vedením Petra, Jakuba a Jana, dávných apoštolů, kteří drží klíče vyššího kněžství, které se nazývá kněžství Melchisedechovo. Josephovi a Oliverovi byl dán slib, že jim bude v příhodném čase předáno kněžství Melchisedechovo. (Viz oddíl 27:7, 8, 12.)

Jsou přineseny klíče a moci Aronova kněžství.

1 Vám, spoluslužebníci moji, ve jménu Mesiáše, apředávám bkněžství Aronovo, které drží klíče služby candělů a evangelia dpokání a ekřtu ponořením na odpuštění hříchů; a to již nebude nikdy vzato ze země, až i synové fLévíovi opět budou obětovati oběť Pánu ve gspravedlivosti.