Písma
Nauka a smlouvy 83


Oddíl 83

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Independence ve státě Missouri 30. dubna 1832 (History of the Church, 1:269–270). Toto zjevení bylo přijato, když Prorok zasedal v radě se svými bratřími.

1–4, Ženy a děti mají nárok na podporu od svého manžela a otce; 5–6, Vdovy a sirotci mají nárok na podporu od Církve.

1 Vpravdě, tak praví Pán, jako dodatek zákonů církve ohledně žen a dětí, těch, které patří do církve, které aztratily svého manžela nebo otce:

2 Ženy mají anárok na podporu od svého manžela, dokud manžel jejich není vzat; a nejsou-li shledány jako přestupnice, budou míti společenství v církvi.

3 A nejsou-li věrné, nebudou míti společenství v církvi; nicméně mohou zůstati na dědictví svém podle zákonů země.

4 Všechny aděti mají nárok na podporu od rodičů, dokud jsou nezletilé.

5 A potom mají nárok na pomoc církve neboli jinými slovy na pomoc Pánovy azásobárny, jestliže rodiče jejich nemají z čeho jim dáti dědictví.

6 A zásobárna bude udržována zasvěceními církve; a bude postaráno o avdovy a sirotky, tak jako o bchudé. Amen.