Písma
Nauka a smlouvy 106

Oddíl 106

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 25. listopadu 1834 (History of the Church, 2:170–171). Toto zjevení je určeno Warrenu A. Cowderymu, staršímu bratrovi Olivera Cowderyho.

1–3, Warren A. Cowdery je povolán jako místní předsedající úředník; 4–5, Druhý příchod nezastihne děti světla jako zloděj; 6–8, Z věrné služby v Církvi plynou veliká požehnání.

1 Mou vůlí je, aby služebník můj Warren A. Cowdery byl určen a vysvěcen předsedajícím vysokým knězem nad církví mou v zemi aFreedom a v okolních krajinách;

2 A aby kázal věčné evangelium mé a pozdvihoval hlas svůj a varoval lid, nejenom ve svém vlastním místě, ale i v sousedních krajích;

3 A zasvětil celý čas svůj tomuto vysokému a svatému povolání, jež mu nyní dávám, ahledaje pilně bkrálovství nebeské a spravedlivost jeho, a všechny nutné věci budou k tomu přidány; neboť cdělník je hoden mzdy své.

4 A opět, vpravdě pravím vám, apříchod Páně se bpřibližuje a zastihne svět jako czloděj v noci –

5 Tudíž, opásejte bedra svá, abyste mohli býti dětmi asvětla a onen den vás bnezastihl jako zloděj.

6 A opět, vpravdě pravím vám, v nebi byla radost, když se služebník můj Warren sklonil před žezlem mým a oddělil se od lstivostí lidských;

7 Tudíž, požehnaný je služebník můj Warren, neboť k němu budu milosrdný; a nehledě na adomýšlivost srdce jeho pozvednu ho, nakolik se přede mnou pokoří.

8 A dám mu amilost a ujištění, čímž může obstáti; a bude-li nadále věrným svědkem a světlem pro církev, připravil jsem pro něj korunu v bpříbytcích Otce svého. Tak jest. Amen.