Písma
Nauka a smlouvy 66


Oddíl 66

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Orange ve státě Ohio 25. října 1831 (History of the Church, 1:219–221). Toto byl první den důležité konference. V úvodu tohoto zjevení Prorok napsal: „Na žádost Williama E. McLellina jsem se tázal Pána a obdržel jsem následující.“ (History of the Church, 1:220.)

1–4, Věčná smlouva je plnost evangelia; 5–8, Starší mají kázati, svědčiti a rozmlouvati s lidmi; 9–13, Věrná duchovní služba zajišťuje dědictví věčného života.

1 Viz, tak praví Pán služebníku svému Williamu E. McLellinovi – Požehnaný jsi, nakolik ses odvrátil od nepravostí svých a přijal jsi pravdy mé, praví Pán, tvůj Vykupitel, Spasitel světa, vpravdě všech, kteří avěří ve jméno mé.

2 Vpravdě pravím tobě, požehnaný jsi pro přijetí avěčné smlouvy mé, a to plnosti evangelia mého, vyslané k dětem lidským, aby mohly míti bživot a byly učiněny podílníky sláv, jež budou zjeveny v posledních dnech, jak bylo psáno proroky a apoštoly v dávných dnech.

3 Vpravdě pravím tobě, služebníku můj Williame, že jsi čistý, ale ne zcela; čiň, tudíž, pokání z těch věcí, které nejsou příjemné v očích mých, praví Pán, neboť Pán ti je aukáže.

4 A nyní, vpravdě, já, Pán, ti ukáži, co chci ohledně tebe neboli co je mou vůlí ohledně tebe.

5 Viz, vpravdě pravím tobě, že mou vůlí je, abys ahlásal evangelium mé od země k zemi a od města k městu, ano, v těch okolních krajinách, kde nebylo hlásáno.

6 Nezůstávej mnoho dní na tomto místě; nechoď ještě vzhůru do země Sion; ale nakolik můžeš poslati, pošli; jinak, nemysli na majetek svůj.

7 aJdi do východních zemí, vydávej bsvědectví na každém místě, každému lidu a v synagogách jejich, rozmlouvaje s lidmi.

8 Nechť služebník můj Samuel H. Smith jde s tebou, a neopouštěj ho a dávej mu pokyny své; a ten, kdo je věrný, bude učiněn asilným na každém místě; a já, Pán, půjdu s tebou.

9 Vkládej aruce své na nemocné, a oni se buzdraví. Nevracej se, dokud já, Pán, tě nepošlu. Buď trpělivý ve strasti. cPros, a obdržíš; klepej, a bude ti otevřeno.

10 Neusiluj o to, abys byl obtížen. Zanechej veškeré nespravedlivosti. Nedopouštěj se acizoložství – pokušení, kterým jsi byl sužován.

11 aZachovávej tato slova, neboť jsou pravdivá a věrná; a budeš zvelebovati úřad svůj a tlačiti mnoho lidí do bSionucpísněmi věčné radosti na hlavách jejich.

12 aPokračuj v těchto věcech až do konce, a budeš míti bkorunu věčného života na pravici Otce mého, jenž je pln milosti a pravdy.

13 Vpravdě, tak praví Pán, váš aBůh, váš Vykupitel, a to Ježíš Kristus. Amen.