Písma
Nauka a smlouvy 75


Oddíl 75

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Amherstu ve státě Ohio 25. ledna 1832 (History of the Church, 1:242–245). Bylo to při příležitosti konference určené dříve. Na této konferenci byla Josephu Smithovi vyjádřena podpora a byl vysvěcen presidentem vysokého kněžství. Určití starší, kteří se setkali s tím, že je obtížné přiváděti lidi k porozumění jejich poselství, si přáli dověděti se více podrobností ohledně svých bezprostředních povinností. Následovalo toto zjevení.

1–5, Věrní starší, kteří káží evangelium, získají věčný život; 6–12, Modlete se, abyste obdrželi Utěšitele, který učí všem věcem; 13–22, Starší budou seděti u soudu těch, kteří odmítají jejich poselství; 23–36, Rodiny misionářů mají obdržeti pomoc od Církve.

1 Vpravdě, vpravdě pravím vám, já, kterýž mluvím dokonce ahlasem svého Ducha, a to bAlfa i Oméga, váš Pán a váš Bůh –

2 Poslouchejte, ó vy, kteří jste dali jméno své, abyste vyšli hlásati evangelium mé a aprořezávati bvinici mou.

3 Vizte, pravím vám, že je to má vůle, abyste vyšli a neotáleli, ani nebyli alíní, ale abyste pracovali s veškerou mocí –

4 Pozdvihujíce hlas svůj jakoby zvukem pozounu, ahlásajíce bpravdu podle zjevení a přikázání, jež jsem vám dal.

5 A tak, jestliže budete věrní, budete obtíženi mnohými asnopy a bkorunováni cctí a dslávou a enesmrtelností a fvěčným životem.

6 Tudíž, vpravdě pravím služebníku svému Williamu E. McLellinovi, aodvolávám pověření, jež jsem mu dal, aby šel do východních zemí;

7 A dávám mu nové pověření a nové přikázání, v němž já, Pán, ho aukázňuji pro breptání v srdci jeho;

8 A on zhřešil; nicméně, já mu odpouštím a pravím mu opět: Jdi do jižních zemí.

9 A nechť služebník můj Luke Johnson jde s ním a nechť hlásají věci, jež jsem jim přikázal –

10 Vzývajíce jméno Páně, aby obdrželi aUtěšitele, jenž je bude učiti všem věcem, které jsou pro ně žádoucí –

11 aModlíce se vždy, aby neumdlévali; a nakolik toto budou činiti, budu s nimi až do konce.

12 Vizte, toto je vůle Pána, vašeho Boha, ohledně vás. Tak jest. Amen.

13 A opět, vpravdě tak praví Pán, nechť se služebník můj aOrson Hyde a služebník můj bSamuel H. Smith vydají na cestu svou do východních zemí a hlásají věci, které jsem jim přikázal; a nakolik budou věrni, hle, budu cs nimi až do konce.

14 A opět, vpravdě pravím služebníku svému Lymanu Johnsonovi a služebníku svému aOrsonu Prattovi, že se také vydají na cestu svou do východních zemí; a vizte a hleďte, já jsem s nimi také, až do konce.

15 A opět, pravím služebníku svému Asovi Doddsovi a služebníku svému Calvesu Wilsonovi, že se také vydají na cestu svou do západních zemí a budou hlásati evangelium mé, tak jak jsem jim přikázal.

16 A ten, kdo je věrný, přemůže všechny věci a bude posledního dne apozvednut.

17 A opět, pravím služebníku svému Majoru N. Ashleymu a služebníku svému Burru Riggsovi, ať se také vydají na cestu svou do jižní země.

18 Ano, nechť se všichni tito vydají na cestu svou, jak jsem jim přikázal, a chodí od domu k domu a od vesnice k vesnici a od města k městu.

19 A do kteréhokoli domu vstoupíte a oni vás přijmou, zanechte požehnání své na onom domě.

20 A do kteréhokoli domu vstoupíte, a oni vás nepřijmou, odejdete rychle z toho domu a asetřesete prach s nohou svých jako svědectví proti nim.

21 A budete naplněni aradostí a veselím; a vězte to, že v den soudu budete bsoudci onoho domu a odsoudíte je;

22 A v den soudu to bude snesitelnější pro pohany než pro onen dům; tudíž, aopásejte bedra svá a buďte věrni, a přemůžete všechny věci a posledního dne budete pozvednuti. Tak jest. Amen.

23 A opět, tak praví Pán vám, ó vy starší církve mé, kteří jste dali jméno své, abyste mohli znáti vůli jeho ohledně sebe –

24 Vizte, pravím vám, že je povinností církve pomáhati při podporování rodin těch, a také podporovati rodiny těch, kdož jsou povoláni a musejí nezbytně býti posláni do světa, aby hlásali evangelium světu.

25 Pročež, já, Pán, vám dávám toto přikázání, abyste opatřili místo pro rodinu svou, nakolik jsou bratří vaši ochotni otevříti srdce své.

26 A nechť všichni ti, kdož mohou opatřiti místo pro rodinu svou a podporu církve pro ni, neselžou v tom, aby šli do světa, ať na východ, nebo na západ, nebo na sever, nebo na jih.

27 Nechť prosí, a obdrží, nechť klepají, a bude jim otevřeno a bude jim oznámeno z výsosti, vpravdě aUtěšitelem, kam půjdou.

28 A opět, vpravdě pravím vám, že každý muž, jenž je povinen astarati se o svou vlastní brodinu, nechť se stará, a neztratí nikterak korunu svou; a nechť pracuje v církvi.

29 Nechť každý člověk je apilný ve všech věcech. A blenoch nebude míti v církvi místo, ledaže činí pokání a napraví cesty své.

30 Pročež, nechť služebník můj Simeon Carter a služebník můj Emer Harris jsou sjednoceni ve službě;

31 A také služebník můj Ezra Thayre a služebník můj aThomas B. Marsh;

32 Také služebník můj Hyrum Smith a služebník můj Reynolds Cahoon;

33 A také služebník můj Daniel Stanton a služebník můj Seymour Brunson;

34 A také služebník můj Sylvester Smith a služebník můj Gideon Carter;

35 A také služebník můj Ruggles Eames a služebník můj Stephen Burnett;

36 A také služebník můj Micah B. Welton a také služebník můj Eden Smith. Tak jest. Amen.