Písma
Nauka a smlouvy 31


Oddíl 31

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Thomasu B. Marshovi v září 1830 (History of the Church, 1:115–117). Bylo dáno bezprostředně po konferenci Církve (viz záhlaví k oddílu 30). Thomas B. Marsh byl pokřtěn dříve v tomto měsíci a byl vysvěcen starším v Církvi předtím, než toto zjevení bylo dáno.

1–6, Thomas B. Marsh je povolán kázati evangelium a je ujištěn, že jeho rodina je v pořádku; 7–13, Dostává radu, aby byl trpělivý, vždy se modlil a následoval Utěšitele.

1 aThomasi, synu můj, požehnaný jsi pro víru svou v dílo mé.

2 Viz, měl jsi mnoho strastí kvůli rodině své; nicméně, požehnám tobě a rodině tvé, ano, maličkým tvým; a přichází den, kdy oni uvěří a budou znáti pravdu a budou jedno s tebou v církvi mé.

3 Pozdvihni srdce své a raduj se, neboť hodina misie tvé přichází; a jazyk tvůj bude uvolněn a budeš oznamovati tomuto pokolení aradostné zvěsti veliké radosti.

4 Budeš aoznamovati věci, jež byly zjeveny služebníku mému Josephu Smithovi ml. Počneš kázati od této doby nadále, ano, žnouti na poli, které je již bbílé, aby bylo spáleno.

5 Tudíž, arozmachuj se srpem svým celou duší svou a hříchy tvé jsou ti bodpuštěny a budeš obtížen csnopy na zádech svých, neboť ddělník je hoden mzdy své. Pročež, rodina tvá bude žíti.

6 Viz, vpravdě pravím tobě, odejdi od nich jen na malou chvíli a oznamuj slovo mé a já připravím místo pro ně.

7 Ano, aotevřu srdce lidí, a oni tě přijmou. A já zřídím církev rukou tvou;

8 A ty je budeš aposilovati a připravovati na dobu, kdy budou shromažďováni.

9 Buď atrpělivý ve bstrastech, nespílej těm, kteří spílají. Spravuj cdům svůj v mírnosti a buď stálý.

10 Viz, pravím tobě, že budeš lékařem pro církev, ale nikoli pro svět, neboť oni tě nepřijmou.

11 Jdi cestou svou, kamkoli chci, a bude ti dáno aUtěšitelem, co budeš činiti a kam půjdeš.

12 aModli se vždy, abys nevešel v bpokušení a neztratil odměnu svou.

13 Buď avěrný do konce a hle, já jsem bs tebou. Tato slova nejsou od člověka ani od lidí, ale ode mne, a to od Ježíše Krista, tvého Vykupitele, cvůlí Otcovou. Amen.