Písma
Nauka a smlouvy 89


Oddíl 89

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 27. února 1833 (History of the Church, 1:327–329). V důsledku toho, že první bratří na svých shromážděních užívali tabák, Prorok byl veden k tomu, aby přemítal o této záležitosti; následkem čehož se na to tázal Pána. Výsledkem bylo toto zjevení, známé jako Slovo moudrosti. Původně byly první tři verše Prorokem napsány jako inspirovaný úvod a popis.

1–9, Používání vína, silných nápojů, tabáku a horkých nápojů je zakázáno; 10–17, Byliny, ovoce, maso a obilí je ustanoveno člověku a zvířatům k užitku; 18–21, Poslušnost zákona evangelia, včetně Slova moudrosti, přináší časná a duchovní požehnání.

1 aSlovo moudrosti, ku prospěchu rady vysokých kněží, shromážděných v Kirtlandu, a církve a také svatých v Sionu –

2 Poslané jako pozdrav; ne skrze přikázání nebo nucení, ale skrze zjevení a slovo moudrosti ukazující řád a avůli Boží ohledně časného spasení všech svatých v posledních dnech –

3 Dané jako zásada se azaslíbením, přizpůsobené schopnosti slabých a nejslabších ze všech bsvatých, již jsou nebo mohou býti nazýváni svatými.

4 Vizte, vpravdě, tak vám praví Pán: V důsledku azla a plánů, které existují a budou existovati v srdci bspikleneckých lidí v posledních dnech, jsem vás cvaroval a varuji vás předem tím, že vám dávám skrze zjevení toto slovo moudrosti –

5 Že nakolik některý člověk mezi vámi pije avíno nebo silný nápoj, vizte, není to dobré ani vhodné v očích Otce vašeho, leda když se shromáždíte, abyste přinesli před něj svátosti své.

6 A vizte, toto má býti víno, ano, ačisté víno z hroznu vinného kmene, z vaší vlastní výroby.

7 A opět, asilné nápoje nejsou pro břicho, ale pro umývání těla vašeho.

8 A opět, tabák není pro atělo ani pro břicho a není dobrý pro člověka, ale je bylinou, která má býti používána se soudností a obratností pro pohmožděniny a veškerý nemocný dobytek.

9 A opět, horké nápoje nejsou pro tělo ani pro břicho.

10 A opět, vpravdě pravím vám, všechny zdravé abyliny Bůh ustanovil pro konstituci a podstatu člověka a užívání jím –

11 Každá bylina v období svém a každý plod v období svém, všechno toto má býti využíváno s prozíravostí a adíkůvzdáním.

12 Ano, také amaso bzvířat a ptactva ve vzduchu jsem já, Pán, ustanovil pro užívání člověkem s díkůvzdáním; nicméně mají býti užívána cstřídmě;

13 A je mi příjemné, že nemají býti užívána, leda v časech zimy nebo chladu nebo hladu.

14 Veškeré aobilí je ustanoveno pro užívání člověkem a zvířaty, aby bylo oporou života nejen pro člověka, ale i pro zvěř polní a ptactvo nebeské a veškerá divoká zvířata, která běhají nebo lezou po zemi;

15 A ta Bůh učinil pro užívání člověkem pouze v časech hladu a přemíry hladovění.

16 Veškeré obilí je dobré jako strava člověka; podobně také plody vinného kmene; to, co dává plody, ať v zemi nebo nad zemí –

17 Nicméně, pšenice pro člověka a kukuřice pro dobytče a oves pro koně a žito pro ptactvo a pro vepře a pro veškerou zvěř polní a ječmen pro veškerá užitková zvířata a pro jemné nápoje, podobně také další obilí.

18 A všichni svatí, kteří pamatují na to, aby zachovávali a činili tato slova, kráčejíce v poslušnosti přikázání, obdrží azdraví v pupku svém a morek pro kosti své;

19 A naleznou amoudrost a veliké poklady bpoznání, vpravdě skryté poklady;

20 A apoběží, a nebudou znaveni, a budou kráčeti, a nebudou umdlévati.

21 A já, Pán, jim dávám azaslíbení, že ničící anděl bprojde kolem nich, jako kolem dětí Izraele, a nezabije je. Amen.