Písma
Nauka a smlouvy 16


Oddíl 16

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Peteru Whitmerovi ml. ve Fayette ve státě New York v červnu 1829 (History of the Church, 1:51). (Viz záhlaví k oddílu 14.) Peter Whitmer ml. se později stal jedním z osmi svědků Knihy Mormonovy.

1–2, Pánovo rámě je nad celou zemí; 3–6, Kázati evangelium a spasiti duše je věcí nejcennější.

1 aPoslouchej, služebníče můj Petere, a naslouchej slovům Ježíše Krista, svého Pána a svého Vykupitele.

2 Neboť viz, pravím tobě s ostrostí a s mocí, neboť rámě mé je nad celou zemí.

3 A řeknu ti to, co žádný člověk nezná, kromě mne a tebe samotného –

4 Neboť mnohokráte sis přál ode mne zvěděti to, co bude pro tebe nejcennější.

5 Viz, požehnaný jsi pro tuto věc a za promlouvání slov mých, která jsem ti dal, podle přikázání mých.

6 A nyní, viz, pravím tobě, že věc, která bude pro tebe nejcennější, bude oznamovati pokání tomuto lidu, abys mohl přiváděti duše ke mně, abys mohl s nimi odpočívati v království mého Otce. Amen.