Písma
Nauka a smlouvy 124


Oddíl 124

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Nauvoo ve státě Illinois 19. ledna 1841 (History of the Church, 4:274–286). Svatí byli přinuceni opustiti stát Missouri kvůli pronásledováním a nezákonným postupům veřejných úředníků proti nim. Vyhlazovací nařízení vydané Lilburnem W. Boggsem, guvernérem státu Missouri, datované 27. říjnem 1838, jim neponechalo žádnou alternativu (History of the Church, 3:175). V roce 1841, kdy toto zjevení bylo dáno, město Nauvoo, zaujímající místo dřívější vesnice Commerce ve státě Illinois, bylo vybudováno Svatými a bylo zde zřízeno ústředí Církve.

1–14, Josephu Smithovi je přikázáno, aby učinil vážné prohlášení o evangeliu presidentovi Spojených států, guvernérům a vládcům všech národů; 15–21, Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith st. a další mezi žijícími a zemřelými jsou požehnáni pro svou bezúhonnost a ctnosti; 22–28, Svatým je přikázáno postaviti v Nauvoo jak dům pohostinnosti pro cizince, tak chrám; 29–36, Křty za mrtvé mají býti vykonávány v chrámech; 37–44, Pánův lid vždy staví chrámy pro vykonávání svatých obřadů; 45–55, Svatí jsou zproštěni závazku stavěti chrám v kraji Jackson kvůli útlaku od svých nepřátel; 56–83, Jsou dány pokyny pro stavění Domu Nauvoo; 84–96, Hyrum Smith je povolán, aby byl patriarchou, aby obdržel klíče a aby stál na místě Olivera Cowderyho; 97–122, William Law a další dostávají radu ohledně své práce; 123–145, Jsou jmenováni generální a místní úředníci i se svými povinnostmi a začleněním do kvora.

1 Vpravdě tak praví Pán tobě, služebníče můj Josephe Smithe, dobře se mi zalíbilo v oběti tvé a vyznáních tvých, která jsi učinil; neboť k tomuto účelu jsem tě vzbudil, abych mohl ukázati moudrost svou skrze aslabé věci země.

2 Modlitby tvé jsou přijatelné přede mnou; a v odpověď na ně ti pravím, že jsi nyní povolán ihned učiniti vážné prohlášení o evangeliu mém a o tomto akůlu, který jsem zasadil, aby byl úhelným kamenem Sionu, který bude vyleštěn s vytříbeností, která je ku podobenství paláce.

3 Toto prohlášení bude učiněno ke všem akrálům světa, ke čtyřem koutům jeho, ke ctihodnému nově zvolenému presidentovi a velkomyslným guvernérům národa, ve kterém žiješ, a ke všem národům země do široka rozptýleným.

4 Nechť je napsáno v duchu amírnosti a mocí Ducha Svatého, který bude v tobě v čase psaní jeho;

5 Neboť ti bude Duchem Svatým dáno znáti vůli moji ohledně oněch králů a autorit, dokonce co se jim přihodí v čase, který přijde.

6 Neboť viz, brzy na ně zavolám, aby dbali na světlo a slávu Sionu, neboť přišel stanovený čas projevovati mu přízeň.

7 Zavolej, tudíž, na ně hlasitým prohlášením a svědectvím svým, neboje se jich, neboť jsou jako atráva a veškerá sláva jejich jako květ její, který brzo spadne, aby mohli býti ponecháni také bez výmluvy –

8 A abych je mohl navštíviti v den navštívení, kdy odhalím tvář ze zakrytí svého, abych určil díl utlačitele mezi pokrytci, kde je askřípění zubů, jestliže budou zavrhovati služebníky mé a svědectví mé, které jsem jim zjevil.

9 A opět, já je navštívím a obměkčím srdce jejich, mnohým z nich, pro dobro vaše, abyste mohli nalézti milost v očích jejich, aby mohli přijíti ke asvětlu pravdy a pohané k vyvýšení neboli pozvednutí Sionu.

10 Neboť den navštívení mého přichází rychle, v ahodině, kdy na to nepomyslíte, a kde bude bezpečí lidu mého a útočiště pro ty, kteří z nich zbudou?

11 Probuďte se, ó králové země! Pojďte, ó pojďte se zlatem svým a se stříbrem svým ku pomoci lidu mému, k domu dcer Sionu.

12 A opět, vpravdě pravím tobě, nechť ti služebník můj Robert B. Thompson pomůže napsati toto prohlášení, neboť se mně v něm dobře zalíbilo, a že má býti s tebou;

13 Nechť, tudíž, poslouchá rady tvé, a já mu požehnám množstvím požehnání; nechť je věrný a pravdivý ve všech věcech od nynějška nadále, a bude velikým v očích mých;

14 Ale nechť pamatuje na to, že jeho asprávcovství budu požadovati z rukou jeho.

15 A opět, vpravdě pravím tobě, požehnaný je služebník můj aHyrum Smith; neboť já, Pán, ho miluji pro bbezúhonnost srdce jeho, a protože miluje to, co je správné přede mnou, praví Pán.

16 Opět, nechť ti služebník můj John C. Bennett pomáhá v práci tvé ohledně posílání slova mého králům a lidem země a stojí při tobě, dokonce při tobě, služebníče můj Josephe Smithe, v hodině strasti; a jeho odměna ho nemine, bude-li přijímati arady.

17 A pro lásku svou bude velikým, neboť bude můj, bude-li toto činiti, praví Pán. Viděl jsem dílo, které učinil, které přijímám, jestliže bude pokračovati, a budu ho korunovati požehnáními a velikou slávou.

18 A opět, pravím tobě, že mou vůlí je, aby služebník můj Lyman Wight pokračoval v kázání pro Sion, v duchu mírnosti, vyznávaje mne před světem; a já ho ponesu jakoby na křídlech aorlích; a on bude ploditi slávu a čest sobě a jménu mému.

19 Abych, až dokončí dílo své, ho mohl přijmouti k sobě samotnému, tak jak jsem přijal služebníka svého aDavida Pattena, jenž je se mnou v tomto čase, a také služebníka svého bEdwarda Partridge a také letitého služebníka svého cJosepha Smitha st., jenž sedí ds Abrahamem na pravici jeho, a je požehnaný a svatý, neboť je můj.

20 A opět, vpravdě pravím tobě, služebník můj George Miller je beze alsti; může mu býti důvěřováno pro bezúhonnost srdce jeho; a pro lásku, kterou má k svědectví mému, ho já, Pán, miluji.

21 Tudíž pravím tobě, pečetím na hlavu jeho úřad abiskupství, jako na služebníka svého Edwarda Partridge, aby mohl přijímati zasvěcení pro dům můj, aby mohl poskytovati požehnání na hlavu chudých z lidu mého, praví Pán. Nechť žádný nepohrdá služebníkem mým Georgem, neboť on mne bude ctíti.

22 Nechť služebník můj George a služebník můj Lyman a služebník můj John Snider a další postaví jménu mému adům, takový, jaký jim ukáže služebník můj Joseph, na místě, které jim ukáže také.

23 A bude domem pohostinným, domem, kam mohou cizinci zdaleka přijíti, aby se v něm ubytovali; tudíž nechť je to dobrý dům, hodný veškerého přijetí, aby unavený apoutník mohl najíti zdraví a bezpečí, zatímco bude hloubati o slovu Páně; a o búhelném kameni, který jsem určil pro Sion.

24 Tento dům bude zdravým příbytkem, jestliže bude postaven jménu mému a jestliže správce, který bude pro něj určen, nestrpí, aby na něj přišlo jakékoli pošpinění. Bude svatým, nebo Pán, váš Bůh, v něm nebude přebývati.

25 A opět, vpravdě pravím tobě, nechť všichni svatí moji přicházejí zdaleka.

26 A pošlete rychlé posly, ano, vyvolené posly, a řekněte jim: Přijďte, s veškerým zlatem svým a stříbrem svým a drahými kameny svými a s veškerými starožitnostmi svými; a se všemi, kteří mají znalost o starožitnostech, kteří chtějí přijíti, smějí přijíti, a přineste pušpan a jedli a borovici společně se všemi vzácnými stromy země;

27 A s železem, s mědí a s mosazí a se zinkem a se všemi svými vzácnými věcmi země; a postavte adům jménu mému, pro Nejvyššího, aby v něm bpřebýval.

28 Neboť se na zemi nenachází místo, do něhož by mohl přijíti a aznovuzříditi opět to, co se vám ztratilo, nebo co on odňal, a to plnost kněžství.

29 Neboť akřticí nádrž není na zemi, aby oni, svatí moji, mohli býti bkřtěni za ty, již jsou mrtvi –

30 Neboť tento obřad náleží domu mému a nemůže býti pro mne přijatelný, leda ve dnech chudoby vaší, v nichž nejste schopni postaviti pro mne dům.

31 Ale přikazuji vám, vy všichni svatí moji, abyste pro mne apostavili dům; a dávám vám dostatečný čas, abyste pro mne postavili dům; a během tohoto času budou pro mne vaše křty přijatelné.

32 Ale vizte, na konci tohoto určení nebudou pro mne vaše křty za vaše mrtvé přijatelné; a neučiníte-li tyto věci na konci tohoto určení, budete zavrženi jako církev, s mrtvými svými, praví Pán, váš Bůh.

33 Neboť vpravdě pravím vám, že poté, co jste měli postačující čas postaviti pro mne dům, do něhož obřad křtění za mrtvé náleží a pro nějž byl tento obřad ustanoven před založením světa, vaše křty za mrtvé vaše nemohou býti pro mne přijatelné;

34 Neboť v něm jsou ustanovovány aklíče svatého kněžství, abyste mohli obdržeti čest a slávu.

35 A po tomto čase vaše křty za mrtvé skrze ty, již jsou široce rozptýleni, nebudou pro mne přijatelné, praví Pán.

36 Neboť je ustanoveno, že v Sionu a v kůlech jeho a v Jeruzalémě, v těch místech, která jsem určil jako aútočiště, budou místa pro vaše křty za vaše mrtvé.

37 A opět, vpravdě pravím vám, jak budou aomývání vaše pro mne přijatelná, ledaže je budete vykonávati v domě, který jste postavili jménu mému?

38 Neboť, pro tuto příčinu jsem přikázal Mojžíšovi, aby postavil astánek, aby ho nosili s sebou v pustině, a aby postavili bdům v zemi zaslíbení, aby mohly býti zjeveny ony obřady, které byly skryty od času, dříve než byl svět.

39 Tudíž, vpravdě pravím vám, že apomazávání vaše a omývání vaše a vaše bkřty za mrtvé a cposvátná shromáždění vaše a připomínky vaše pro doběti vaše skrze syny Lévíovy a pro zjevení vaše na enejsvatějších místech vašich, v nichž přijímáte rozhovory, a vaše ustanovení a soudy pro počátek zjevení a založení Sionu a pro slávu, čest a obdarování všech měšťanů jeho jsou ustanoveny obřadem svatého domu mého, kterýžto dům je lidu mému vždy přikazováno postaviti.

40 A vpravdě pravím vám, nechť je tento dům postaven mému jménu, abych v něm mohl lidu svému zjevovati obřady své;

41 Neboť považuji za vhodné azjeviti své církvi věci, které byly udržovány bskryté od času před založením světa, věci, které se týkají dispensace cplnosti časů.

42 A aukáži služebníku svému Josephovi všechny věci týkající se tohoto domu a kněžství jeho a místo, na němž bude postaven.

43 A postavíte ho na místě, kde jste jej zamýšleli postaviti, neboť to je to místo, jež jsem vyvolil, abyste ho na něm postavili.

44 Budete-li pracovati s veškerou mocí svou, posvětím ono místo, takže bude učiněno asvatým.

45 A bude-li lid můj poslouchati hlas můj a hlas aslužebníků mých, jež jsem určil, aby vedli lid můj, vizte, vpravdě pravím vám, nepohne se z místa svého.

46 Ale nebudou-li poslouchati hlas můj ani hlas těchto mužů, jež jsem určil, nebudou požehnaní, protože pošpiňují svatou půdu mou a svaté obřady mé a charty a svatá slova má, která jim dávám.

47 A stane-li se, že postavíte dům jménu mému, a nebudete činiti věci, jež pravím, nebudu plniti apřísahu, kterou vám dávám, ani nebudu plniti zaslíbení, která očekáváte z rukou mých, praví Pán.

48 Neboť anamísto požehnání uvedete vy, skrze svá vlastní díla, prokletí, hněv, rozhořčení a soudy na svou vlastní hlavu, skrze pošetilosti své a skrze všechny ohavnosti své, které provozujete přede mnou, praví Pán.

49 Vpravdě, vpravdě, pravím vám, že když dám přikázání kterémukoli ze synů lidských učiniti dílo jménu mému a ti synové lidští jdou s veškerou mocí svou a se vším, co mají, aby vykonali ono dílo, a neustanou v apíli své a nepřátelé jejich přijdou na ně a budou jim brániti ve vykonávání onoho díla, vizte, je to má vůle bnepožadovati již ono dílo z rukou oněch synů lidských, ale přijmouti oběti jejich.

50 A nepravost a přestupek proti svým svatým zákonům a přikázáním anavštívím na hlavách těch, kdož brání dílu mému, do třetího a čtvrtého bpokolení, dokud nebudou činiti cpokání a dokud mne budou nenáviděti, praví Pán Bůh.

51 Tudíž, pro tuto příčinu jsem přijal oběti těch, jimž jsem přikázal postaviti město a adům jménu mému v kraji bJackson v Missouri a jimž v tom bylo zabráněno nepřáteli jejich, praví Pán, váš Bůh.

52 A budu odpovídati asoudem, hněvem a rozhořčením, nářkem a úzkostí a skřípěním zubů na hlavu jejich, do třetího a čtvrtého pokolení, dokud nebudou činiti pokání a dokud mne budou nenáviděti, praví Pán, váš Bůh.

53 A toto činím příkladem pro vás, pro útěchu vaši ohledně všech těch, jimž bylo přikázáno učiniti dílo a jimž v tom bylo zabráněno rukama nepřátel jejich a útlakem, praví Pán, váš Bůh.

54 Neboť já jsem Pán, váš Bůh, a spasím všechny ty bratří vaše, již byli ačistí v srdci a byli bzabiti v zemi Missouri, praví Pán.

55 A opět, vpravdě pravím vám, přikazuji vám opět, abyste postavili adům jménu mému, vpravdě na tomto místě, abyste mi mohli bprokázati, že jste věrni ve všech věcech, v čemkoli, co vám přikazuji, abych vám mohl žehnati a mohl vás korunovati ctí, nesmrtelností a věčným životem.

56 A nyní pravím vám, co se týká pohostinného adomu mého, který jsem vám přikázal postaviti pro ubytování a stravování cizinců, nechť je postaven jménu mému a nechť je pojmenován jménem mým a nechť služebník můj Joseph a dům jeho má v něm místo, z pokolení na pokolení.

57 Neboť toto pomazání jsem vložil na hlavu jeho, aby požehnání jeho bylo také vloženo na hlavu potomstva jeho po něm.

58 A jak jsem pravil aAbrahamovi ohledně pokolení země, právě tak pravím služebníku svému Josephovi: V tobě a v bsemeni tvém budou pokolení země požehnána.

59 Tudíž, nechť služebník můj Joseph a símě jeho po něm má místo v onom domě, z pokolení na pokolení, na věky věků, praví Pán.

60 A nechť je onen dům pojmenován Dům Nauvoo; a nechť je příjemným příbytkem pro člověka a místem odpočinku pro unaveného poutníka, aby mohl hloubati o slávě Sionu a o slávě tohoto úhelného kamene jeho.

61 Aby také mohl obdržeti radu od těch, jež jsem ustanovil, aby byli jako arostliny k slávě a jako bstrážní na zdech jeho.

62 Vizte, vpravdě pravím vám, nechť se služebník můj George Miller a služebník můj Lyman Wight a služebník můj John Snider a služebník můj Peter Haws zorganisují a určí mezi sebou jednoho, aby byl presidentem kvora jejich pro účel stavby onoho domu.

63 A vytvoří stanovy, skrze něž budou moci přijímati peníze za podíl na stavbu onoho domu.

64 A nebudou přijímati méně než padesát dolarů za podílný list na onom domě a bude jim dovoleno přijímati patnáct tisíc dolarů od kteréhokoli jednotlivého člověka za podíl na onom domě.

65 Ale nebude jim dovoleno přijímati nad patnáct tisíc dolarů za podíl od kteréhokoli jednotlivého člověka.

66 A nebude jim dovoleno přijímati pod padesát dolarů od kteréhokoli jednotlivého člověka za podílný list na onom domě.

67 A nebude jim dovoleno přijmouti žádného člověka jako podílníka na tomto domě, ledaže on zaplatí podíl svůj do rukou jejich v čase, kdy přijímá podíl;

68 A v poměru k výši podílu, který zaplatí do rukou jejich, obdrží podíl na onom domě; ale nezaplatí-li nic do rukou jejich, neobdrží žádný podíl na onom domě.

69 A zaplatí-li kdokoli podíl do rukou jejich, bude to za podíl na onom domě, pro sebe a pro pokolení své po sobě, z pokolení na pokolení, dokud on a dědicové jeho budou držeti onen podíl a podíl neprodají nebo nepřevedou z rukou svých skrze svou vlastní svobodnou vůli a čin, chcete-li činiti vůli mou, praví Pán, váš Bůh.

70 A opět, vpravdě pravím vám, jestliže služebník můj George Miller a služebník můj Lyman Wight a služebník můj John Snider a služebník můj Peter Haws obdrží jakýkoli podíl do rukou svých, v penězích nebo v majetku, skrze nějž obdrží skutečnou hodnotu peněz, nepoužijí žádnou část onoho podílu k žádnému jinému účelu než na onen dům.

71 A použijí-li jakoukoli část onoho podílu kdekoli jinde než na onen dům, bez souhlasu podílníka, a nesplatí-li čtyřnásobně za podíl, který použili kdekoli jinde než na onen dům, budou prokleti a budou odstraněni z místa svého, praví Pán Bůh; neboť já, Pán, jsem Bůh a nemohu býti aposmíván v žádné z těchto věcí.

72 Vpravdě pravím vám, nechť služebník můj Joseph zaplatí podíl na stavbu onoho domu do rukou jejich, jak se mu zdá dobré; ale služebník můj Joseph nemůže zaplatiti nad patnáct tisíc dolarů za podíl na tomto domě, ani pod padesát dolarů; ani žádný jiný člověk, praví Pán.

73 A jsou také další, kdož si přejí znáti vůli mou ohledně sebe, neboť o to žádali z rukou mých.

74 Tudíž, pravím vám ohledně služebníka svého Vinsona Knighta, chce-li činiti vůli mou, nechť vloží podíl na onen dům pro sebe a pro pokolení své po sobě, z pokolení na pokolení.

75 A nechť pozdvihne hlas svůj dlouze a hlasitě uprostřed lidu, aby ahájil věc chudých a potřebných; a nechť neselže, ani srdce jeho nechť neumdlévá; a já bpřijmu oběti jeho, neboť nebudou pro mne jako oběti Kainovy, neboť on bude můj, praví Pán.

76 Nechť se rodina jeho raduje a odvrátí srdce své od strasti; neboť já jsem ho vyvolil a pomazal jsem ho a on bude ctěn uprostřed domu svého, neboť já mu odpustím všechny hříchy, praví Pán. Amen.

77 Vpravdě pravím vám, nechť služebník můj Hyrum vloží podíl do onoho domu, jak se mu zdá dobré, pro sebe a pokolení své po sobě, z pokolení na pokolení.

78 Nechť služebník můj Isaac Galland vloží podíl do onoho domu; neboť já, Pán, ho miluji pro dílo, které učinil, a odpustím mu všechny hříchy; tudíž, nechť je na něj pamatováno pro účast na onom domě z pokolení na pokolení.

79 Nechť je z vás určen služebník můj Isaac Galland a nechť je vysvěcen služebníkem mým Williamem Marksem a nechť je jím požehnán, aby šel se služebníkem mým Hyrumem uskutečniti dílo, jež jim ukáže služebník můj Joseph, a oni budou velice požehnaní.

80 Nechť služebník můj William Marks zaplatí podíl na onom domě, jak se mu zdá dobré, pro sebe a pokolení své, z pokolení na pokolení.

81 Nechť služebník můj Henry G. Sherwood zaplatí podíl na onom domě, jak se mu zdá dobré, pro sebe a símě své po sobě, z pokolení na pokolení.

82 Nechť služebník můj William Law zaplatí podíl na onom domě, pro sebe a símě své po sobě, z pokolení na pokolení.

83 Chce-li činiti vůli mou, nechť nebere rodinu svou do východních zemí, a to do Kirtlandu; nicméně, já, Pán, zbuduji Kirtland, ale já, Pán, mám pro obyvatele jeho připravenou metlu.

84 A se služebníkem mým Almonem Babbittem, je mnoho věcí, jimiž nejsem potěšen; vizte, usiluje o to, aby utvrdil radu svou namísto rady, kterou jsem já ustanovil, a to té z předsednictva Církve mé; a vyzdvihuje azlaté tele pro uctívání lidu mého.

85 Nechť aneodchází z tohoto místa žádný člověk, jenž sem přišel snaže se zachovávati přikázání má.

86 Budou-li zde žíti, nechť žijí pro mne; a zemřou-li, nechť zemřou pro mne; neboť budou aodpočívati od všech prací svých zde a budou pokračovati v dílech svých.

87 Tudíž, nechť služebník můj William vloží důvěru svou ve mne a ustane se báti ohledně rodiny své pro nemoc země. aMilujete-li mne, zachovávejte přikázání má; a nemoc země se bobrátí k slávě vaší.

88 Nechť služebník můj William jde a hlásá mé věčné evangelium silným hlasem a s velikou radostí, tak jak bude pohnut aDuchem mým, obyvatelům Warsaw a také obyvatelům Carthage a také obyvatelům Burlingtonu a také obyvatelům Madisonu a čeká trpělivě a pilně na další pokyny na generální konferenci mé, praví Pán.

89 Chce-li činiti vůli mou, nechť od nynějška nadále poslouchá rady služebníka mého Josepha a hřivnami svými podporuje avěc chudých a vydá bnový překlad svatého slova mého pro obyvatele země.

90 A bude-li to činiti, apožehnám mu množstvím požehnání, takže nebude opuštěn, ani símě jeho nebude zastiženo bžebrajíc o chléb.

91 A opět, vpravdě pravím vám, nechť služebník můj William je určen, vysvěcen a pomazán jako rádce pro služebníka mého Josepha, namísto služebníka mého Hyruma, aby služebník můj Hyrum mohl převzíti úřad kněžství a apatriarchy, který mu byl určen otcem jeho, skrze požehnání a také skrze právo;

92 Aby od nynějška nadále držel klíče apatriarchálních požehnání na hlavy veškerého lidu mého,

93 Aby kohokoli požehná, byl požehnán, a kohokoli aprokleje, byl proklet; aby cokoli bsváže na zemi, bylo svázáno v nebi; a cokoli rozváže na zemi, bylo rozvázáno v nebi.

94 A od tohoto času nadále ho určuji, aby mohl býti prorokem a avidoucím a zjevovatelem pro církev mou stejně jako služebník můj Joseph;

95 Aby mohl jednati ve shodě také se služebníkem mým Josephem; a aby přijímal rady od služebníka mého Josepha, jenž mu ukáže aklíče, skrze něž může prositi a obdržeti a býti korunován stejným požehnáním a slávou a ctí a kněžstvím a dary kněžství, jež byly kdysi vloženy na toho, jenž býval služebníkem mým bOliverem Cowderym;

96 Aby služebník můj Hyrum mohl vydávati svědectví o věcech, které mu ukáži, aby jméno jeho mohlo býti uchováváno v úctyhodné paměti z pokolení na pokolení, na věky věků.

97 Nechť služebník můj William Law také obdrží klíče, skrze něž může prositi o požehnání a obdržeti je; nechť je apokorný přede mnou a bez blsti, a obdrží Ducha mého, a to cUtěšitele, který mu bude projevovati pravdu všech věcí a dá mu, v pravou hodinu, co bude říkati.

98 A tato aznamení ho budou následovati – bude buzdravovati nemocné, bude vymítati ďábly a bude zachráněn před těmi, kdož by mu dali smrtelný jed;

99 A bude veden po stezkách, kde se ajedovatý had nemůže chopiti paty jeho, a vznese se na bobrazotvornosti myšlenek svých jako na křídlech orlích.

100 A co když budu chtíti, aby vzkřísil mrtvého, nechť nezadržuje hlasu svého.

101 Tudíž, nechť služebník můj William volá zvučně a nešetří, s radostí a radováním a s hosana tomu, jenž sedí na trůnu na věky věků, praví Pán, váš Bůh.

102 Vizte, pravím vám, mám v zásobě poslání pro služebníka svého Williama a služebníka svého Hyruma a pro ně samotné; a nechť služebník můj Joseph zůstane doma, neboť je ho zapotřebí. Zbytek vám ukáži později. Tak jest. Amen.

103 A opět, vpravdě pravím vám, bude-li mi služebník můj aSidney sloužiti a bude-li rádcem pro služebníka mého Josepha, nechť povstane a vystoupí a zastává úřad povolání svého a pokoří se přede mnou.

104 A obětuje-li pro mne přijatelnou oběť a vyznání a zůstane-li s lidem mým, vizte, já, Pán, váš Bůh, jej uzdravím, takže bude uzdraven; a opět pozdvihne hlas svůj na horách a bude amluvčím před tváří mou.

105 Nechť přijde a usadí rodinu svou v sousedství, v němž přebývá služebník můj Joseph.

106 A nechť při veškerém putování svém pozdvihuje hlas svůj jakoby zvukem pozounu a varuje obyvatele země, aby uprchli před hněvem, jenž přijde.

107 Nechť pomáhá služebníku mému Josephovi, a také nechť služebník můj William Law pomáhá služebníku mému Josephovi učiniti vážné aprohlášení králům země, tak jak jsem vám řekl dříve.

108 Chce-li služebník můj Sidney činiti vůli mou, nechť nestěhuje rodinu svou do avýchodních zemí, ale nechť změní příbytek jejich, tak jak jsem řekl.

109 Vizte, není vůlí mou, aby se snažil najíti bezpečí a útočiště mimo město, které jsem vám určil, a to město aNauvoo.

110 Vpravdě pravím vám, dokonce nyní, bude-li poslouchati hlas můj, dobře se mu povede. Tak jest. Amen.

111 A opět, vpravdě pravím vám, nechť služebník můj Amos Davies zaplatí podíl do rukou těch, jež jsem určil, aby postavili pohostinný dům, a to Dům Nauvoo.

112 Toto nechť učiní, chce-li míti účast; a nechť poslouchá rady služebníka mého Josepha a pracuje svýma vlastníma rukama, aby mohl získati důvěru lidí.

113 A když prokáže, že je věrný ve všech věcech, jež budou svěřeny do péče jeho, ano, a to v málo věcech, bude učiněn avládcem nad mnohými;

114 Nechť se tudíž aponíží, aby mohl býti oslaven. Tak jest. Amen.

115 A opět, vpravdě pravím vám, chce-li služebník můj Robert D. Foster býti poslušen hlasu mého, nechť staví dům pro služebníka mého Josepha, podle dohody, kterou s ním učinil, jak mu budou čas od času otevírány dveře.

116 A nechť činí pokání z veškeré pošetilosti své a oděje se apravou láskou; a ustane činiti zlo a odloží veškeré tvrdé řeči své;

117 A také zaplatí podíl do rukou kvora Domu Nauvoo pro sebe a pro pokolení své po sobě, z pokolení na pokolení;

118 A poslouchá rady služebníků mých Josepha a Hyruma a Williama Lawa a autorit, které jsem povolal, aby položily základ Sionu; a dobře se mu povede na věky věků. Tak jest. Amen.

119 A opět, vpravdě pravím vám, nechť žádný člověk neplatí podíl kvoru Domu Nauvoo, pokud nebude věřícím v Knihu Mormonovu a zjevení, jež jsem vám dal, praví Pán, váš Bůh;

120 Neboť to, co je avíce nebo méně než toto, přichází od zlého a bude provázeno prokletím, a ne požehnáním, praví Pán, váš Bůh. Tak jest. Amen.

121 A opět, vpravdě pravím vám, nechť kvorum Domu Nauvoo má spravedlnou odplatu ve mzdě za veškeré práce své, které činí pro stavbu Domu Nauvoo; a nechť mzda jejich je taková, jak se domluví mezi sebou, co se týká ceny její.

122 A nechť každý člověk, jenž platí podíl, nese díl svůj mzdy jejich, musí-li to nezbytně býti, pro podporu jejich, praví Pán; jinak bude pro ně práce jejich považována za podíl na onom domě. Tak jest. Amen.

123 Vpravdě pravím vám, dávám vám nyní aúředníky náležející Kněžství mému, abyste mohli držeti bklíče jeho, a to Kněžství, které je podle řádu cMelchisedechova, které je podle řádu Jednorozeného Syna mého.

124 Nejprve vám dávám Hyruma Smitha, aby byl pro vás apatriarchou, aby držel bpečeticí požehnání církve mé, a to Svatého Ducha czaslíbení, kterýmž jste dzpečetěni ke dni vykoupení, abyste nemuseli padnouti, nehledě na ehodinu pokušení, jež na vás může přijíti.

125 Dávám vám služebníka svého Josepha, aby byl předsedajícím starším pro celou církev mou, aby byl překladatelem, zjevovatelem, avidoucím a prorokem.

126 Dávám mu jako rádce služebníka svého Sidneyho Rigdona a služebníka svého Williama Lawa, aby oni mohli utvořiti kvorum a První předsednictvo, aby přijímali azjevení pro celou církev.

127 Dávám vám služebníka svého aBrighama Younga, aby byl presidentem cestující rady Dvanácti;

128 Kterýchžto aDvanáct drží klíče, aby otevírali pravomoc království mého ve čtyřech koutech země, a poté aby bposílali slovo mé každému stvoření.

129 Jsou to Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith;

130 aDavida Pattena jsem bvzal k sobě, vizte, kněžství jeho od něj žádný člověk neodnímá; ale, vpravdě pravím vám, jiný může býti určen ke stejnému povolání.

131 A opět, pravím vám, dávám vám avysokou radu jako úhelný kámen Sionu –

132 Totiž, Samuela Benta, Henryho G. Sherwooda, George W. Harrise, Charlese C. Riche, Thomase Grovera, Newela Knighta, Davida Dorta, Dunbara Wilsona – Seymoura Brunsona jsem vzal k sobě; žádný člověk neodnímá kněžství jeho, ale jiný může býti určen ke stejnému kněžství na jeho místo; a vpravdě pravím vám, nechť služebník můj Aaron Johnson je vysvěcen k tomuto povolání na jeho místo – Davida Fullmera, Alphea Cutlera, Williama Huntingtona.

133 A opět, dávám vám Dona C. Smitha, aby byl presidentem kvora vysokých kněží;

134 Kterýžto obřad je ustanoven k uschopňování těch, již budou určeni stálými presidenty neboli služebníky různých akůlů do široka rozptýlených;

135 A mohou také cestovati, dají-li tomu přednost, ale spíše jsou vysvěceni jako stálí presidenti; toto je úřad povolání jejich, praví Pán, váš Bůh.

136 Dávám mu Amasu Lymana a Noaha Packarda jako rádce, aby mohli předsedati kvoru vysokých kněží církve mé, praví Pán.

137 A opět, pravím vám, dávám vám Johna A. Hickse, Samuela Williamse a Jesseho Bakera, jejichž kněžstvím je předsedati kvoru astarších, kteréžto kvorum je ustanoveno pro stálé služebníky; nicméně, mohou cestovati, avšak jsou vysvěceni, aby byli stálými služebníky církve mé, praví Pán.

138 A opět, dávám vám Josepha Younga, Josiaha Butterfielda, Daniela Milese, Henryho Herrimana, Zeru Pulsiphera, Leviho Hancocka, Jamese Fostera, aby předsedali kvoru asedmdesátníků;

139 Kteréžto kvorum je ustanoveno pro cestující starší, aby vydávali svědectví o jménu mém v celém světě, kamkoli je cestující vysoká rada, apoštolové moji, pošlou, aby připravovali cestu před tváří mou.

140 Rozdíl mezi tímto kvorem a kvorem starších je, že jedno má neustále cestovati, a to druhé má čas od času předsedati církvím; jedno má zodpovědnost předsedání čas od času, a to druhé nemá žádnou zodpovědnost předsedání, praví Pán, váš Bůh.

141 A opět, pravím vám, dávám vám Vinsona Knighta, Samuela H. Smitha a Shadracha Roundyho, přijme-li to, předsedati abiskupstvu; vědomost o řečeném biskupstvu je vám dána v knize bNauka a smlouvy.

142 A opět, pravím vám, Samuela Rolfa a rádce jeho pro kněze, a presidenta učitelů a rádce jeho, a také presidenta jáhnů a rádce jeho, a také presidenta kůlu a rádce jeho.

143 Výše uvedené úřady jsem vám dal, a klíče jejich, jako pomoc a pro řízení, pro dílo služby a azdokonalování svých svatých.

144 A přikázání dávám vám, abyste zaplnili všechny tyto úřady a aschválili ona jména, která jsem uvedl, anebo je neschválili na generální konferenci mé;

145 A abyste připravili místnosti pro všechny tyto úřady v domě mém, až ho budete stavěti jménu mému, praví Pán, váš Bůh. Tak jest. Amen.