Písma
Nauka a smlouvy 103


Oddíl 103

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 24. února 1834 (History of the Church, 2:36–39). Toto zjevení bylo přijato po příchodu Parleyho P. Pratta a Lymana Wighta, kteří přišli ze státu Missouri do Kirtlandu ve státě Ohio, aby se poradili s Prorokem o pomoci Svatým v kraji Jackson a o jejich znovuzřízení na jejich pozemky.

1–4, Proč Pán dovolil, aby Svatí v kraji Jackson byli pronásledováni; 5–10, Svatí zvítězí, budou-li zachovávati přikázání; 11–20, Vykoupení Sionu přijde mocí a Pán půjde před svým lidem; 21–28, Svatí se mají shromážditi v Sionu a ti, kteří pokládají svůj život, opět jej naleznou; 29–40, Různí bratří jsou povoláni, aby zorganisovali Sionskou výpravu a šli do Sionu; je jim přislíbeno vítězství, budou-li věrní.

1 Vpravdě pravím vám, přátelé moji, vizte, dám vám zjevení a přikázání, abyste mohli věděti, jak ajednati při plnění povinností svých ohledně spasení a bvykoupení bratří svých, kteří byli rozptýleni v zemi Sion;

2 Byvše ahnáni a sužováni rukama nepřátel mých, na něž bezmezně vyliji hněv svůj ve svém vlastním čase.

3 Neboť jsem jim až dosud trpěl, aby mohli anaplňovati míru nepravostí svých, aby kalich jejich mohl býti plný;

4 A aby ti, kteří se nazývají jménem mým, mohli býti po krátký čas aukázňováni těžkým a bolestným ukázňováním, protože naprosto bneposlouchali předpisy a přikázání, jež jsem jim dal.

5 Ale vpravdě pravím vám, že jsem ustanovil ustanovení, jehož lid můj dosáhne, nakolik bude od této hodiny poslouchati arady, které jim já, Pán, jejich Bůh, budu dávati.

6 Vizte, oni začnou, neboť já jsem to ustanovil, vítěziti nad nepřáteli mými přímo od této hodiny.

7 A skrze pečlivé adodržování všech slov, jež k nim já, Pán, jejich Bůh, budu promlouvati, nikdy neustanou vítěziti, dokud bkrálovství světa nebudou podrobena pod nohy mé a země nebude cdána dsvatým, aby ji evlastnili na věky věků.

8 Ale nakolik nebudou azachovávati přikázání má a pečlivě dodržovati všechna slova má, budou království světa nad nimi vítěziti.

9 Neboť byli ustanoveni, aby byli asvětlem světu a aby byli spasiteli lidí;

10 A nakolik nebudou spasiteli lidí, budou jako asůl, která pozbyla chuti své, a pak není dobrá k ničemu, než aby byla vyvržena a pošlapána nohama lidí.

11 Ale vpravdě pravím vám, ustanovil jsem, že bratří vaši, kteří byli rozptýleni, se navrátí na apozemky dědictví svého a budou stavěti na pustých místech Sionu.

12 Neboť po amnohém soužení, jak jsem vám pravil v dřívějším přikázání, přichází požehnání.

13 Vizte, toto je požehnání, které jsem přislíbil po souženích vašich a souženích bratří vašich – vykoupení vaše a vykoupení bratří vašich, dokonce znovuzřízení jejich do země Sion, aby byli utvrzeni, aby již nikdy nebyli sraženi.

14 Nicméně, pošpiní-li dědictví své, budou svrženi; neboť je neušetřím, pošpiní-li dědictví své.

15 Vizte, pravím vám, vykoupení Sionu musí nezbytně přijíti mocí;

16 Tudíž, vzbudím pro lid svůj muže, jenž je povede, podobně jako aMojžíš vedl děti Izraele.

17 Neboť vy jste děti Izraele a ze asemene Abrahamova a vy musíte nezbytně býti vyvedeni z poroby mocí a ramenem vztaženým.

18 A jak otcové vaši byli zprvu vedeni, právě tak bude vykoupení Sionu.

19 Tudíž, nechť srdce vaše neumdlévá, neboť vám neříkám to, co jsem řekl otcům vašim: aAnděl můj půjde před tebou, ale ne bpřítomnost moje.

20 Ale já vám pravím: aAndělé moji půjdou vzhůru před vámi a také přítomnost moje, a za čas budete bvlastniti dobrou zemi.

21 Vpravdě, vpravdě pravím vám, že služebník můj Joseph Smith ml. je tím amužem, k němuž jsem přirovnal služebníka, k němuž mluvil Pán bvinice v podobenství, které jsem vám dal.

22 Tudíž nechť služebník můj Joseph Smith ml. řekne k asíle domu mého, mladým mužům mým a těm středního věku – Shromážděte se do země Sion, v zemi, kterou jsem koupil za peníze, která byla zasvěcena pro mne.

23 A nechť všechny církve vyšlou moudré muže s penězi svými a akoupí pozemky, tak jak jsem jim přikázal.

24 A nakolik nepřátelé moji přijdou proti vám, aby vás vyhnali z dobré azemě mé, již jsem zasvětil, aby byla zemí Sion, a to z vašich vlastních pozemků po těchto svědectvích, která jste přinesli přede mne proti nim, proklejete je;

25 A kohokoli proklejete, toho prokleji já a vy odplatíte nepřátelům mým.

26 A přítomnost moje bude s vámi, dokonce i při aodplacení mého nepřátelům mým do třetího a čtvrtého pokolení těch, již mne nenávidí.

27 Nechť se žádný člověk nebojí položiti život svůj pro mne; neboť kdo apokládá život svůj pro mne, opět ho nalezne.

28 A kdo není ochoten položiti život svůj pro mne, není učedníkem mým.

29 Mou vůlí je, aby služebník můj aSidney Rigdon pozdvihl hlas svůj ve společenstvích ve východních zemích pro přípravu církví na to, aby zachovávaly přikázání, jež jsem jim dal ohledně znovuzřízení a vykoupení Sionu.

30 Mou vůlí je, aby se služebník můj Parley P. aPratt a služebník můj Lyman Wight nevraceli do země bratří svých, dokud nezískají skupiny, aby šly vzhůru do země Sion, po desítkách nebo po dvacítkách nebo po padesátkách nebo po stovce, dokud nezískají počet pěti set ze bsíly domu mého.

31 Vizte, toto je mou vůlí; proste a obdržíte; ale lidé anečiní vždy mou vůli.

32 Tudíž, nemůžete-li získati pět set, snažte se pilně, abyste snad mohli získati tři sta.

33 A nemůžete-li získati tři sta, snažte se pilně, abyste snad mohli získati jedno sto.

34 Ale vpravdě pravím vám, dávám vám přikázání, že nepůjdete vzhůru do země Sion, dokud nezískáte sto ze síly domu mého, aby šli vzhůru s vámi do země Sion.

35 Tudíž, jak jsem vám pravil, proste a obdržíte; modlete se horlivě, aby snad služebník můj Joseph Smith ml. mohl jíti s vámi a předsedati ve středu lidu mého a organisovati království mé na azasvěcené zemi a utvrditi děti Sionu v zákonech a přikázáních, které vám byly a které vám budou dány.

36 Veškeré vítězství a sláva se pro vás uskutečňuje skrze vaši apíli, věrnost a bmodlitby víry.

37 Nechť služebník můj Parley P. Pratt putuje se služebníkem mým Josephem Smithem ml.

38 Nechť služebník můj Lyman Wight putuje se služebníkem mým Sidneym Rigdonem.

39 Nechť služebník můj Hyrum Smith putuje se služebníkem mým Frederickem G. Williamsem.

40 Nechť služebník můj Orson Hyde putuje se služebníkem mým Orsonem Prattem, kamkoli jim služebník můj Joseph Smith ml. poradí, aby dosáhli splnění těchto přikázání, která jsem vám dal, a zbytek ponechejte v rukou mých. Tak jest. Amen.