Písma
Nauka a smlouvy 95


Oddíl 95

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 1. června 1833 (History of the Church, 1:350–352). Toto zjevení je pokračováním božských pokynů postaviti domy pro uctívání a poučení, zvláště dům Páně (viz oddíl 88:119–136 a oddíl 94).

1–6, Svatí jsou ukázňováni, protože zanedbali stavbu domu Páně; 7–10, Pán si přeje používati svůj dům k tomu, aby obdaroval svůj lid mocí z výsosti; 11–17, Tento dům má býti zasvěcen jako místo uctívání a pro školu apoštolů.

1 Vpravdě, tak praví Pán vám, jež miluji, a ty, jež miluji, také aukázňuji, aby jim hříchy mohly býti bodpuštěny, neboť s ukázňováním připravuji cestu pro cosvobození jejich ve všech věcech z dpokušení, a miloval jsem vás –

2 Pročež, vy musíte nezbytně býti ukázněni a býti pokáráni před tváří mou;

3 Neboť vy jste zhřešili proti mně velmi těžkým hříchem v tom, že jste nevěnovali ve všech věcech pozornost velikému přikázání, které jsem vám dal ohledně stavby adomu svého;

4 Pro přípravu, skrze niž zamýšlím připravovati apoštoly své, aby naposledy aprořezávali vinici mou, abych mohl uskutečniti bneobyčejný skutek svůj, abych mohl cvylíti Ducha svého na veškeré tělo –

5 Ale vizte, vpravdě pravím vám, že jsou mnozí, kteří byli mezi vámi vysvěceni, které jsem povolal, ale málo z nich je avyvolených.

6 Ti, již nejsou vyvoleni, zhřešili velmi těžkým hříchem v tom, že za poledne kráčejí v atemnotě.

7 A pro tuto příčinu jsem vám dal přikázání, abyste svolali aposvátné shromáždění své, aby bpůsty vaše a truchlení vaše mohlo vystoupiti k uším Pána cSabaota, což vyloženo je dstvořitel prvního dne, počátek i konec.

8 Ano, vpravdě pravím vám, dal jsem vám přikázání, abyste postavili dům, v kterémžto domě zamýšlím aobdarovati ty, jež jsem vyvolil, mocí z výsosti;

9 Neboť toto je azaslíbení Otce pro vás; tudíž přikazuji vám, abyste čekali, tak jako apoštolové moji v Jeruzalémě.

10 Nicméně, služebníci moji zhřešili velmi těžkým hříchem; a asváry vyvstaly ve bškole proroků; což mne velice zarmoutilo, praví váš Pán; tudíž poslal jsem je pryč, aby byli ukázněni.

11 Vpravdě pravím vám, mou vůlí je, abyste postavili dům. Budete-li zachovávati přikázání má, budete míti moc ho postaviti.

12 Nebudete-li azachovávati přikázání má, bláska Otcova nebude s vámi setrvávati, tudíž budete kráčeti v temnotě.

13 Nyní, zde je moudrost a úmysl Páně – nechť ten dům je postaven, ne po způsobu světa, neboť já vám nedávám, abyste žili po způsobu světa;

14 Tudíž, nechť je postaven způsobem, jaký ukáži třem z vás, jež určíte a vysvětíte k této moci.

15 A velikost jeho bude padesát a pět stop v šířce a nechť je šedesát pět stop v délce, ve vnitřní síni své.

16 A nechť dolní část vnitřní síně je zasvěcena mně pro vaše obětování svátosti a pro kázání vaše a půsty vaše a modlitby vaše a apřednesení nejsvatějších přání vašich mně, praví váš Pán.

17 A nechť horní část vnitřní síně je zasvěcena mně pro školu apoštolů mých, praví Syn aAhman; neboli jinými slovy Alfus; neboli jinými slovy Omégus; vpravdě Ježíš Kristus, váš bPán. Amen.