Písma
Nauka a smlouvy 1


Nauka a smlouvy

Oddíl 1

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, během zvláštní konference starších Církve konané v Hiramu ve státě Ohio 1. listopadu 1831 (History of the Church [Dějiny Církve], 1:221–224). Mnohá zjevení byla přijata od Pána před touto dobou a sbírka těchto zjevení pro vydání v knižní formě byla jedním z hlavních předmětů schválených na konferenci. Tento oddíl tvoří Pánovu předmluvu k naukám, smlouvám a přikázáním daným v této dispensaci.

1–7, Hlas varování je pro veškerý lid; 8–16, Odpadlictví a zlovolnost předcházejí druhý příchod; 17–23, Joseph Smith je povolán znovuzříditi na zemi Pánovy pravdy a moci; 24–33, Kniha Mormonova je vynesena na světlo a pravá Církev je zřízena; 34–36, Mír bude odňat ze země; 37–39, Zkoumejte tato přikázání.

1 Poslouchejte, ó vy lidé acírkve mé, praví hlas toho, kdo dlí na výsostech a jehož boko spočívá na všech lidech; ano, vpravdě pravím: cPoslouchejte, vy lidé zdaleka; a vy, kteří jste na ostrovech mořských, naslouchejte společně.

2 Neboť vpravdě ahlas Páně je pro všechny lidi a není bnikoho, kdo mu unikne; a není oka, které nebude viděti, ani ucha, které nebude slyšeti, ani csrdce, které nebude proniknuto.

3 A avzpurní budou stíháni velikým trápením; neboť nepravosti jejich budou boznamovány na střechách domů a tajné skutky jejich budou zjevovány.

4 A ahlas varování bude pro veškerý lid, skrze ústa učedníků mých, které jsem vyvolil v těchto bposledních dnech.

5 A oni vyjdou a nikdo je nezastaví, neboť já, Pán, jsem jim to přikázal.

6 Vizte, toto je apravomoc má a pravomoc služebníků mých a předmluva má ke knize přikázání mých, která jsem jim dal, aby vám je bvydali, ó obyvatelé země.

7 Pročež abojte se a třeste se, ó vy lidé, neboť to, co já, Pán, jsem v nich ustanovil, bude bsplněno.

8 A vpravdě pravím vám, že ti, kteří vycházejí, nesouce tyto zvěsti obyvatelům země, těm je dána moc apečetiti na zemi i na nebi nevěřící a bvzpurné;

9 Ano, vpravdě, zpečetiti je ke dni, kdy ahněv Boží bude bezmezně vylit na bzlovolné –

10 Ke adni, kdy Pán přijde, aby bodplatil každému člověku podle cskutků jeho a dodměřil každému člověku podle míry, kterou měřil bližnímu svému.

11 Pročež hlas Páně dosahuje do končin země, aby všichni, kteří chtějí slyšeti, mohli slyšeti:

12 Připravte se, připravte se na to, co přijde, neboť Pán je nablízku;

13 A ahněv Páně je roznícen a bmeč jeho je vykoupán na nebi a padne na obyvatele země.

14 A arámě Páně bude zjeveno; a přichází den, kdy ti, kteří nechtějí bslyšeti hlasu Páně ani hlasu služebníků jeho ani nechtějí cdbáti slov proroků a apoštolů, budou dodříznuti z prostředku lidu;

15 Neboť se aodklonili od bobřadů mých a cporušili dvěčnou smlouvu mou;

16 aNehledají Pána, aby zjednali spravedlivost jeho, ale každý člověk kráčí po své bvlastní ccestě a podle dobrazu svého vlastního boha, jehož obraz má podobu světa a jehož podstata je podstatou modly, která estárne a zahyne v Babylonu, vpravdě v fBabylonu velikém, který padne.

17 Pročež já, Pán, znaje pohromu, která má přijíti na aobyvatele země, zavolal jsem na služebníka svého Josepha Smitha ml. a mluvil jsem k němu z nebe a dal jsem mu přikázání;

18 A také jsem dal přikázání dalším, aby hlásali tyto věci světu; a to vše jsem učinil, aby mohlo býti splněno, co bylo psáno proroky –

19 aSlabé věci světa vyjdou a potřou mocné a silné, aby člověk neradil bližnímu svému ani bnedůvěřoval v rámě těla –

20 Ale aby každý člověk mohl amluviti ve jménu Boha Pána, samotného Spasitele světa;

21 Aby také víra mohla růsti na zemi;

22 Aby má věčná asmlouva mohla býti utvrzena;

23 Aby plnost aevangelia mého mohla býti bhlásána cslabými a prostými do končin světa a před králi a vladaři.

24 Vizte, já jsem Bůh a pravil jsem to; tato apřikázání jsou ode mne a byla dána služebníkům mým v slabosti jejich, v bjazyce jejich, aby mohli dojíti k cporozumění.

25 A nakolik by chybovali, aby to mohlo býti učiněno známým;

26 A nakolik by hledali amoudrost, aby mohli býti poučeni;

27 A nakolik by hřešili, aby mohli býti aukázněni, aby mohli činiti bpokání;

28 A nakolik by byli apokorní, aby mohli býti učiněni silnými a požehnáni z výsosti a čas od času obdržeti bpoznání.

29 A obdržev záznam Nefitů, ano, totiž služebník můj Joseph Smith ml., aby mohl míti moc přeložiti skrze milosrdenství Boží, mocí Boží, aKnihu Mormonovu.

30 A také ti, jimž byla tato přikázání dána, aby mohli míti amoc položiti základ této bcírkve a vynésti ji z mrákoty a z ctemnoty, jedinou pravou a živou dcírkev na tváři celé země, ve které se mně, Pánovi, dobře ezalíbilo, mluvím k církvi jako celku, a nikoli k jednotlivcům –

31 Neboť já, Pán, nemohu pohlížeti na ahřích se sebemenší mírou shovívavosti;

32 Nicméně tomu, kdo činí pokání a poslouchá přikázání Páně, bude aodpuštěno;

33 A ten, kdo apokání nečiní, od toho bude bodňato dokonce i to světlo, které obdržel, neboť cDuch můj se nebude neustále dnesnaditi s člověkem, praví Pán zástupů.

34 A opět, vpravdě pravím vám, ó obyvatelé země: Já, Pán, jsem ochoten oznámiti tyto věci aveškerému tělu;

35 Neboť já anestraním osobám a chci, aby všichni lidé věděli, že ten bden rychle přichází; ta hodina ještě není, ale je blízko, na dosah, kdy cmír bude odňat ze země a dďábel bude míti moc nad svým vlastním panstvím.

36 A také Pán bude míti moc nad asvatými svými a bude bvládnouti v jejich cstředu a sestoupí dolů v dsoudu na eIdumeu neboli svět.

37 Zkoumejte tato apřikázání, neboť jsou pravdivá a věrná a proroctví a bzaslíbení, která jsou v nich, budou všechna splněna.

38 Co jsem já, Pán, pravil, pravil jsem a neomlouvám se, a i když nebesa a země pominou, aslovo mé nepomine, ale všechna budou bsplněna, ať pravena mým vlastním chlasem nebo hlasem dslužebníků mých, to je etotéž.

39 Neboť vizte a hleďte, Pán je Bůh a aDuch vydává svědectví a svědectví je pravdivé a bpravda trvá na věky věků. Amen.