Písma
Nauka a smlouvy 35


Oddíl 35

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi ve Fayette, nebo v jeho blízkosti, ve státě New York v prosinci 1830 (History of the Church, 1:128–131). V této době byl Prorok téměř denně zaměstnán prací na překladu Bible. Překlad byl započat již v červnu 1830 a Oliver Cowdery i John Whitmer sloužili jako písaři. Jelikož byli nyní povoláni k jiným povinnostem, byl povolán božským ustanovením Sidney Rigdon, aby sloužil jako Prorokův písař v této práci (viz verš 20). Prorok v úvodu ke svému záznamu tohoto zjevení napsal: „Sidney Rigdon přišel v prosinci [ze státu Ohio], aby se dotázal Pána, a s ním přišel Edward Partridge… Krátce po příchodu těchto dvou bratří takto promluvil Pán“ (History of the Church, 1:128).

1–2, Jak se lidé mohou státi syny Božími; 3–7, Sidney Rigdon je povolán, aby křtil a předával Ducha Svatého; 8–12, Znamení a zázraky jsou konány vírou; 13–16, Pánovi služebníci budou mlátiti národy mocí Ducha; 17–19, Joseph Smith drží klíče tajemství; 20–21, Vyvolení obstojí v den Pánova příchodu; 22–27, Izrael bude spasen.

1 Naslouchejte hlasu aPána, svého Boha, a to bAlfy i Omégy, počátku i konce, jehož ccesta je jeden věčný koloběh, dtentýž dnes, jako včera a na věky.

2 Já jsem Ježíš Kristus, Syn Boží, který byl aukřižován pro hříchy světa, vpravdě všech, kteří buvěří ve jméno mé, aby se mohli státi csyny Božími, vpravdě djedno ve mně, jako já jsem ejedno v Otci, jako Otec je jedno ve mně, abychom mohli býti jedno.

3 Viz, vpravdě, vpravdě, pravím služebníku svému Sidneymu, hleděl jsem na tebe a na díla tvá. Slyšel jsem modlitby tvé a připravil jsem tě pro větší dílo.

4 Ty jsi požehnaný, neboť budeš konati veliké věci. Viz, ty jsi byl vyslán, stejně jako aJan, abys připravil cestu přede mnou a před bEliášem, který má přijíti, a ty jsi to nevěděl.

5 Křtil jsi vodou ku pokání, ale oni aneobdrželi Ducha Svatého;

6 Ale nyní ti dávám přikázání, že budeš akřtíti vodou a oni obdrží bDucha Svatého vkládáním crukou, stejně jako apoštolové za stara.

7 A stane se, že bude veliké dílo v zemi, vpravdě mezi apohany, neboť pošetilost jejich a ohavnosti jejich budou vyjeveny očím všech lidí.

8 Neboť já jsem Bůh, a rámě mé není azkráceno; a já budu ukazovati bzázraky, cznamení a divy všem těm, kteří dvěří ve jméno mé.

9 A ti, kteří o to budou žádati ve jménu mém ve avíře, budou bvymítati cďábly; budou duzdravovati nemocné; způsobí, že slepí obdrží zrak svůj a hluší budou slyšeti a němí budou mluviti a chromí choditi.

10 A rychle přichází čas, kdy veliké věci budou ukázány dětem lidským;

11 Ale abez víry nebude ukázáno nic, kromě bzpustošení cBabylonu, toho, který nutil všechny národy, aby pily z vína hněvu dsmilstva jeho.

12 A není anikoho, kdo činí dobro, kromě těch, kteří jsou připraveni přijmouti plnost evangelia mého, které jsem vyslal tomuto pokolení.

13 Pročež, povolávám aslabé věci světa, ty, kteří jsou bneučení a opovrhovaní, aby mlátili národy mocí Ducha mého;

14 A jejich rámě bude mým ramenem a já budu apavézou jejich a štítem jejich a opásám bedra jejich a budou pro mne zmužile bojovati; a bnepřátelé jejich budou pod nohama jejich; a nechám cpadnouti meč ve prospěch jejich a dohněm rozhořčení svého je zachovám.

15 A achudým a bmírným bude kázáno evangelium a oni budou cvyhlížeti dobu příchodu mého, neboť je dblízko, na dosah –

16 A naučí se podobenství o stromu afíkovém, neboť právě nyní je léto již blízko.

17 A vyslal jsem aplnost evangelia svého rukou služebníka svého bJosepha; a v slabosti jsem ho požehnal;

18 A dal jsem mu aklíče tajemství těch věcí, které byly bzapečetěny, a to věcí, které byly od czaložení světa, a věcí, které přijdou od tohoto času až do doby příchodu mého, jestliže zůstane ve mně, a jestliže ne, jiného dosadím na jeho místo.

19 Pročež bdi nad ním, aby ho víra neopustila, a bude to dáno aUtěšitelem, bDuchem Svatým, který zná všechny věci.

20 A dávám ti přikázání – že budeš pro něho apsáti; a písma budou dána tak, jak jsou v mém vlastním lůnu, ke spasení mých vlastních bvyvolených;

21 Neboť oni budou slyšeti ahlas můj a uvidí mne a nebudou spáti a bobstojí v den cpříchodu mého; neboť budou očištěni tak, jako já jsem dčistý.

22 A nyní pravím atobě, zůstaň s ním a on bude s tebou putovati; neopouštěj ho, a tyto věci se zajisté splní.

23 A apokud nebudeš psáti, viz, bude mu dáno prorokovati; a ty budeš kázati evangelium mé a odvolávati se na bsvaté proroky, abys dokazoval slova jeho, jak mu budou dávána.

24 aZachovávejte všechna přikázání a smlouvy, jimiž jste vázáni; a já způsobím, aby se nebesa bzachvěla pro dobro vaše, a cSatan se bude třásti a Sion se bude na pahorcích dradovati a vzkvétati;

25 A aIzrael bude bspasen v mém vlastním příhodném čase; a cklíči, které jsem dal, budou vedeni a nikterak již nebudou smíseni.

26 Pozdvihněte srdce své a radujte se, avykoupení vaše se přibližuje.

27 Neboj se, maličké stádo, akrálovství je vaše, dokud nepřijdu. Vizte, bpřijdu rychle. Tak jest. Amen.