Písma
Nauka a smlouvy 25


Oddíl 25

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Harmony ve státě Pensylvánie v červenci 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Viz záhlaví k oddílu 24.) Toto zjevení ukazuje vůli Páně Emmě Smithové, Prorokově manželce.

1–6, Emma Smithová, vyvolená paní, je povolána, aby pomáhala svému manželovi a utěšovala ho; 7–11, Je také povolána, aby psala, vysvětlovala písma a vybrala náboženské písně; 12–14, Píseň spravedlivých je pro Pána modlitbou; 15–16, Zásady poslušnosti v tomto zjevení se týkají všech.

1 Poslouchej hlas Pána, Boha svého, když promlouvám k tobě, Emmo Smithová, dcero má; neboť vpravdě pravím tobě, všichni ti, kteří apřijmou evangelium mé, jsou syny a dcerami v bkrálovství mém.

2 Zjevení ti dávám ohledně vůle své; a budeš-li věrná a budeš-li akráčeti přede mnou po stezkách bctnosti, zachovám život tvůj a obdržíš cdědictví v Sionu.

3 Viz, ahříchy tvé jsou ti odpuštěny a ty jsi vyvolenou paní, kterou jsem bpovolal.

4 Nereptej pro věci, jež jsi neviděla, neboť jsou zadrženy před tebou a před světem, což je moudrost ve mně pro čas, který přijde.

5 A úřad povolání tvého bude pro aútěchu služebníku mému, Josephu Smithovi ml., manželovi tvému, ve strastech jeho, skrze utěšující slova, v duchu mírnosti.

6 A ty půjdeš s ním v době, kdy on půjde, a budeš pro něj písařem, když není nikoho, kdo by byl pro něj písařem, abych mohl poslati služebníka svého, Olivera Cowderyho, kamkoli chci.

7 A ty budeš avysvěcena pod jeho rukou, abys vysvětlovala písma a nabádala církev, podle toho, jak ti to bude dáno Duchem mým.

8 Neboť on vloží aruce své na tebe a ty obdržíš Ducha Svatého a čas tvůj bude věnován psaní a mnohému učení se.

9 A nemusíš se báti, neboť manžel tvůj tě bude v církvi podporovati; neboť pro ně je jeho apovolání, aby jim mohly býti bzjeveny všechny věci, kterékoli chci, podle víry jejich.

10 A vpravdě pravím tobě, že odložíš avěci tohoto bsvěta a budeš chledati věci světa lepšího.

11 A bude ti také dáno učiniti výběr posvátných anáboženských písní, jak ti bude dáno, což je mi příjemné, aby bylo v církvi mé.

12 Neboť duši mou těší apíseň bsrdce; ano, píseň spravedlivých je pro mne modlitbou a bude zodpověděna požehnáním na hlavu jejich.

13 Pročež, pozdvihni srdce své a raduj se a přimkni se k smlouvám, které jsi učinila.

14 Pokračuj v duchu amírnosti a varuj se bpýchy. Nechť duše tvá se těší z manžela tvého a ze slávy, která na něj sestoupí.

15 Zachovávej neustále přikázání má, a akorunu bspravedlivosti obdržíš. A pokud to nebudeš činiti, tam, kde jsem já, cnemůžeš přijíti.

16 A vpravdě, vpravdě, pravím tobě, že toto je ahlas můj pro všechny. Amen.