Písma
Nauka a smlouvy 117


Oddíl 117

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, ve Far Westu ve státě Missouri 8. července 1838, ohledně okamžitých povinností Williama Markse, Newela K. Whitneyho a Olivera Grangera (History of the Church, 3:45–46).

1–9, Pánovi služebníci nemají býti žádostivi časných věcí, neboť „co je majetek pro Pána?“; 10–16, Mají opustiti malost duše a jejich oběti budou Pánovi posvátné.

1 Vpravdě tak praví Pán služebníku svému Williamu Marksovi a také služebníku svému Newelu K. Whitneymu, nechť urovnají rychle obchodování své a putují ze země Kirtland dříve, než já, Pán, sešlu opět sněhy na zem.

2 Nechť se probudí a povstanou a vyjdou a neotálejí, neboť já, Pán, to přikazuji.

3 Tudíž, budou-li otáleti, nepovede se jim dobře.

4 Nechť činí přede mnou pokání ze všech hříchů svých a ze všech žádostivých přání svých, praví Pán; neboť co je amajetek pro mne? praví Pán.

5 Nechť majetek Kirtlandu je použit na adluh, praví Pán. Nechť se ho vzdají, praví Pán, a cokoli zůstává, nechť to zůstává v rukou vašich, praví Pán.

6 Neboť nemám ptactvo nebeské a také ryby mořské a zvířata hor? Neučinil jsem zem? Nedržím aosudy všech armád národů země?

7 Tudíž, neučiním, aby aopuštěná místa rozpučela a rozkvetla a vydávala v hojnosti? praví Pán.

8 Není dosti místa na horách aAdam-ondi-Ahman a na planinách Olaha bŠinea neboli v czemi, kde přebýval Adam, že vy jste žádostivi toho, co je jen kapka, a zanedbáváte závažnější záležitosti?

9 Tudíž, pojďte sem vzhůru do země lidu mého, a to do Sionu.

10 Nechť služebník můj William Marks je avěrný nad málo věcmi a bude vládcem nad mnohými. Nechť předsedá uprostřed lidu mého ve městě Far West a nechť je požehnán požehnáními lidu mého.

11 Nechť služebník můj Newel K. Whitney se stydí za skupinu amikulášenců a za všechny btajné ohavnosti jejich a za veškerou svou malost duše přede mnou, praví Pán, a jde vzhůru do země Adam-ondi-Ahman a je cbiskupem pro lid můj, praví Pán, ne podle jména, ale ve skutcích, praví Pán.

12 A opět, pravím vám, pamatuji na služebníka svého aOlivera Grangera; vizte, vpravdě mu pravím, že jméno jeho bude uchováváno v posvátné paměti z pokolení na pokolení, na věky věků, praví Pán.

13 Tudíž, nechť bojuje horlivě za vykoupení Prvního předsednictva Církve mé, praví Pán; a když padne, opět povstane, neboť aoběť jeho bude pro mne posvátnější než vzestup jeho, praví Pán.

14 Tudíž, nechť přijde rychle sem vzhůru, do země Sion; a v příhodném čase bude učiněn kupcem pro jméno mé, praví Pán, pro dobro lidu mého.

15 Tudíž nechť žádný nepohrdá služebníkem mým Oliverem Grangerem, ale nechť požehnání lidu mého jsou na něm na věky věků.

16 A opět, vpravdě pravím vám, nechť všichni služebníci moji v zemi Kirtland pamatují na Pána Boha svého, a také na dům můj, aby ho udržovali a zachovávali svatým, a na svržení penězoměnců v mém vlastním příhodném čase, praví Pán. Tak jest. Amen.