Písma
Nauka a smlouvy 97


Oddíl 97

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 2. srpna 1833 (History of the Church, 1:400–402). Toto zjevení pojednává zvláště o záležitostech Svatých v Sionu v kraji Jackson ve státě Missouri, v odpověď na Prorokovo dotázání se Pána na informaci. Členové Církve v Missouri byli v tomto čase vystaveni vážnému pronásledování a 23. července 1833 byli přinuceni podepsati dohodu o tom, že opustí kraj Jackson.

1–2, Mnozí Svatí v Sionu (kraj Jackson, stát Missouri) jsou požehnaní pro svou věrnost; 3–5, Parley P. Pratt je chválen za svou práci ve škole v Sionu; 6–9, Ti, kteří dodržují své smlouvy, jsou přijati Pánem; 10–17, V Sionu má býti postaven dům, v němž čistí v srdci uvidí Boha; 18–21, Sion jsou čistí v srdci; 22–28, Sion unikne Pánovu bičování, bude-li věrný.

1 Vpravdě, pravím vám, přátelům svým, mluvím k vám hlasem svým, a to hlasem Ducha svého, abych vám mohl ukázati vůli svou ohledně bratří vašich v zemi aSion, z nichž mnozí jsou opravdově pokorní a pilně se snaží naučiti se moudrosti a nalézti pravdu.

2 Vpravdě, vpravdě pravím vám, požehnaní jsou takoví, neboť oni je získají; neboť já, Pán, prokazuji milosrdenství všem amírným a všem, jimž chci, abych mohl býti ospravedlněn, až je přivedu k soudu.

3 Vizte, pravím vám ohledně aškoly v Sionu, mně, Pánovi, se dobře zalíbilo, že v Sionu má býti škola, a také v služebníku mém bParleym P. Prattovi, neboť on zůstává ve mně.

4 A nakolik bude nadále zůstávati ve mně, bude nadále předsedati škole v zemi Sion, dokud mu nedám jiná přikázání.

5 A já mu požehnám množstvím požehnání ohledně vysvětlování veškerých písem a tajemství ke vzdělávání školy a církve v Sionu.

6 A zbytku školy jsem já, Pán, ochoten prokázati milosrdenství; nicméně, jsou takoví, kteří musejí nezbytně býti aukázněni a skutky jejich budou oznámeny.

7 aSekera je přiložena ke kořeni stromu; a každý strom, který nenese dobrého bovoce, bude poražen a uvržen do ohně. Já, Pán, jsem to pravil.

8 Vpravdě pravím vám, všichni ti, již vědí, že asrdce jejich je bupřímné a zlomené a duch jejich zkroušený, a jsou cochotni dodržovati smlouvy své skrze dobětování – ano, každou oběť, kterou já, Pán, přikáži – jsou mnou epřijati.

9 Neboť já, Pán, způsobím, aby plodili jako velmi plodný strom, jenž je zasazen v dobré zemi u čistého potoka, kterýžto strom vydává mnoho cenného ovoce.

10 Vpravdě pravím vám, že mou vůlí je, aby byl pro mne v zemi Sion postaven adům podobný tomu bvzoru, který jsem vám dal.

11 Ano, nechť je postaven rychle skrze desátek lidu mého.

12 Vizte, toto je adesátek a oběť, kterou já, Pán, požaduji z rukou jejich, aby mohl býti pro mne postaven bdům, pro spasení Sionu –

13 Jako místo adíkůvzdání pro všechny svaté a jako místo pokynů pro všechny ty, již jsou povoláni k dílu služby ve všech svých různých povoláních a úřadech;

14 Aby mohli býti zdokonaleni v aporozumění službě své, v teorii, v zásadě a v nauce, ve všech věcech týkajících se bkrálovství Božího na zemi, cklíče kteréhožto království vám byly předány.

15 A nakolik lid můj postaví pro mne dům ve jménu Páně a nestrpí, aby do něj vešla jakákoli anečistá věc, aby nebyl poskvrněn, bsláva má spočine na něm;

16 Ano, a bude tam apřítomnost má, neboť já do něho přijdu a všichni bčistí v srdci, kteří do něho přijdou, uvidí Boha.

17 Ale bude-li poskvrněn, já do něho nepřijdu a sláva má tam nebude; neboť já nebudu přicházeti do nesvatých chrámů.

18 A nyní, vizte, bude-li Sion činiti tyto věci, bude se mu adařiti a bude se šířiti a stane se velmi slavným, velmi velikým a velmi děsivým.

19 A anárody země ho budou ctíti a budou říkati: Zajisté bSion je město našeho Boha a zajisté Sion nemůže padnouti ani se pohnouti z místa svého, neboť Bůh je tam a ruka Páně je tam;

20 A on přísahal skrze moc síly své, že bude spasením jeho a vysokou avěží jeho.

21 Tudíž, vpravdě, tak praví Pán, nechť se Sion raduje, neboť toto je aSion – čistí v srdci; tudíž, nechť se Sion raduje, zatímco všichni zlovolní budou truchliti.

22 Neboť vizte a hleďte, aodplata přichází rychle na bezbožné, jako vichřice; a kdo jí unikne?

23 Pánovo abičování bude přecházeti v noci i ve dne a zpráva o něm bude sužovati veškerý lid; ano, nebude zadrženo, dokud Pán nepřijde;

24 Neboť rozhořčení Páně je rozníceno proti ohavnostem jejich a všem zlovolným skutkům jejich.

25 Nicméně, Sion aunikne, jestliže bude hleděti, aby činil všechny věci, cokoli jsem mu přikázal.

26 Ale jestliže nebude hleděti, aby činil vše, co jsem mu přikázal, anavštívím ho podle všech skutků jeho těžkou strastí, bmorem, zhoubnou nákazou, mečem, codplatou, dsžírajícím ohněm.

27 Nicméně, nechť je toto čteno tentokrát do uší jeho, že já, Pán, jsem přijal oběť jeho; a nebude-li hřešiti více, ažádná z těchto věcí na něj nepřijde;

28 A já mu budu ažehnati požehnáními a rozmnožím množství požehnání na něm a pro pokolení jeho na věky věků, praví Pán, váš Bůh. Amen.