Písma
Nauka a smlouvy 72


Oddíl 72

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 4. prosince 1831 (History of the Church, 1:239–241). Několik starších a členů se shromáždilo, aby se poučili o svých povinnostech a aby byli dále vzděláváni v učení Církve. Tento oddíl je spojením dvou zjevení přijatých v týž den. Verše 1 až 8 oznamují povolání Newela K. Whitneyho jako biskupa. Ten byl potom povolán a vysvěcen, po čemž byly přijaty verše 9 až 26, které poskytly další informace ohledně biskupových povinností.

1–8, Starší mají předávati zprávu o svém správcovství biskupovi; 9–15, Biskup vede zásobárnu a pečuje o chudé a potřebné; 16–26, Biskupové mají potvrzovati způsobilost starších.

1 Poslouchejte a naslouchejte hlasu Páně, ó vy, kteří jste se shromáždili, kteří jste avysokými kněžími církve mé, jimž bylo dáno bkrálovství a moc.

2 Neboť vpravdě, tak praví Pán, je pro mne žádoucí, aby vám byl určen abiskup, neboli z vás, pro církev v této části Pánovy vinice.

3 A vpravdě v této věci jste učinili moudře, neboť je požadováno Pánem z ruky každého asprávce, aby předával bzprávu o csprávcovství svém, v čase i ve věčnosti.

4 Neboť ten, kdo je věrný a amoudrý v čase, je považován za hodného zděditi bpříbytky připravené pro něj Otcem mým.

5 Vpravdě pravím vám, starší církve v této části avinice mé budou předávati zprávu o správcovství svém biskupovi, jenž bude určen mnou v této části vinice mé.

6 Tyto věci budou uchovávány v záznamech, aby byly předávány biskupovi v Sionu.

7 A povinnosti abiskupa budou oznámeny přikázáními, jež byla dána, a hlasem konference.

8 A nyní, vpravdě pravím vám, služebník můj aNewel K. Whitney je tím mužem, jenž bude určen a vysvěcen k této moci. Toto je vůle Pána, vašeho Boha, vašeho Vykupitele. Tak jest. Amen.

9 Slovo Páně, jako dodatek zákona, jenž byl dán, oznamující povinnosti biskupa, který byl vysvěcen pro církev v této části vinice, jež jsou vpravdě tyto –

10 Vésti Pánovu azásobárnu; přijímati prostředky církve v této části vinice;

11 Přijímati zprávu starších, jak bylo dříve přikázáno; a astarati se o potřeby jejich, a oni budou platiti za to, co obdrží, nakolik mají čím platiti;

12 Aby toto také mohlo býti zasvěceno pro dobro církve, chudým a potřebným.

13 A ten, jenž anemá čím zaplatiti, zpráva bude učiněna a předána biskupovi Sionu, který zaplatí dluh z toho, co Pán dá do jeho rukou.

14 A práce věrných, kteří pracují v duchovních věcech, v poskytování evangelia a věcí království církvi a světu, bude spláceti dluh biskupovi v Sionu;

15 Tak to přichází z církve, neboť podle azákona každý člověk, který přichází vzhůru do Sionu, musí položiti všechny věci před biskupa v Sionu.

16 A nyní, vpravdě pravím vám, že jelikož každý starší v této části vinice musí podati zprávu o správcovství svém biskupovi v této části vinice –

17 aOsvědčení od soudce neboli biskupa v této části vinice pro biskupa v Sionu činí každého člověka přijatelného a splňuje všechny věci pro dědictví, a aby byl přijat jako moudrý bsprávce a jako věrný dělník;

18 Jinak nebude přijat biskupem v Sionu.

19 A nyní, vpravdě pravím vám, nechť každý starší, který bude předávati zprávu biskupovi církve v této části vinice, je doporučen církví nebo církvemi, v nichž pracuje, aby mohl učiniti, že on i zprávy jeho budou schváleny ve všech věcech.

20 A opět, nechť služebníci moji, kteří jsou určeni jako správci nad apsanými záležitostmi církve mé, mají nárok na pomoc od biskupa nebo biskupů ve všech věcech –

21 Aby azjevení mohla býti vydána a vyšla do končin země; aby oni také mohli získati prostředky, jež budou k prospěchu církve ve všech věcech;

22 Aby také oni mohli učiniti sebe schválenými ve všech věcech a býti považováni za moudré správce.

23 A nyní, vizte, toto bude příklad pro všechny rozseté odbočky církve mé, v jakékoli zemi budou zřízeny. A nyní končím slova svá. Amen.

24 Několik slov, jako dodatek zákonů království, ohledně členů církve – těch, kteří jsou aurčeni Svatým Duchem, aby šli vzhůru do Sionu, a těch, kdož mají výsadu jíti vzhůru do Sionu –

25 Nechť přinesou vzhůru k biskupovi osvědčení od tří starších církve nebo osvědčení od biskupa;

26 Jinak ten, kdo půjde vzhůru do země Sion, nebude považován za moudrého správce. Toto je také příklad. Amen.