Písma
Nauka a smlouvy 24


Oddíl 24

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Oliveru Cowderymu v Harmony ve státě Pensylvánie v červenci 1830 (History of the Church, 1:101–103). Ačkoli od doby, kdy byla zorganisována Církev, neuplynuly ani čtyři měsíce, pronásledování zesílilo a vůdcové musili hledati bezpečí v částečném ústraní. Následující tři zjevení byla dána v této době, aby je posílila, povzbudila a poučila.

1–9, Joseph Smith je povolán překládati, kázati a vysvětlovati písma; 10–12, Oliver Cowdery je povolán kázati evangelium; 13–19, Je zjeven zákon týkající se zázraků, prokletí, setřesení prachu z nohou a chození bez měšce a mošny.

1 Viz, ty jsi byl povolán a vyvolen napsati Knihu Mormonovu a do služby mé; a já jsem tě pozvedl ze strastí tvých a radil jsem ti, takže jsi byl vysvobozen od všech nepřátel svých a byl jsi vysvobozen z moci Satanovy a z temnoty!

2 Nicméně, apřestupky tvé nelze omluviti; nicméně, jdi cestou svou a nehřeš více.

3 aZvelebuj úřad svůj; a poté, co oseješ pole svá a zaopatříš je, jdi rychle k církvi, která je v bColesville, Fayette a Manchesteru a ony tě budou cpodporovati; a já jim požehnám duchovně i časně;

4 Jestliže tě však nepřijmou, pošlu na ně prokletí namísto požehnání.

5 A ty budeš pokračovati ve vzývání Boha ve jménu mém a v zapisování věcí, které ti budou dány aUtěšitelem, a ve vysvětlování veškerých písem církvi.

6 A bude ti dáno v pravou chvíli, co budeš amluviti a psáti, a oni tomu budou naslouchati, jinak na ně sešlu prokletí namísto požehnání.

7 Neboť ty budeš věnovati veškerou aslužbu svou Sionu; a v tomto budeš míti sílu.

8 Buď atrpělivý ve bstrastech, neboť jich budeš míti mnoho, ale csnášej je, neboť hle, já jsem s tebou, až do dkonce tvých dnů.

9 A v časných pracích nebudeš míti sílu, neboť to není povoláním tvým. Věnuj se apovolání svému, a budeš míti to, čím bys zveleboval úřad svůj a vysvětloval veškerá písma, a pokračuj ve vkládání rukou a v konfirmování církví.

10 A bratr tvůj Oliver bude pokračovati v přinášení jména mého před svět, a také církvi. A nebude se domnívati, že může říci dosti ve věci mé; a hle, budu s ním do konce.

11 Ve mně bude míti slávu, a ne ze sebe, ať v slabosti, nebo v síle, ať v poutech, nebo svobodný;

12 A za všech dob a na všech místech bude otvírati ústa svá a aoznamovati evangelium mé jakoby hlasem bpozounu, ve dne i v noci. A dám mu sílu takovou, jaká není známa mezi lidmi.

13 Nepožadujte azázraků, ledaže vám to bpřikáži, kromě cvymítání dďáblů, euzdravování nemocných a proti fjedovatým hadům a proti smrtelným jedům;

14 A atyto věci nebudete činiti, ledaže to bude od vás požadováno těmi, kteří si toho přejí, aby písma mohla býti naplněna; neboť budete činiti podle toho, co je napsáno.

15 A na jakémkoli místě, kam avstoupíte a kde vás nepřijmou ve jménu mém, zanecháte prokletí namísto požehnání setřesením bprachu z nohou svých proti nim jako svědectví a očištěním nohou svých podle cesty.

16 A stane se, že kdokoli vztáhne ruku svou na vás s násilím, přikážete ve jménu mém, aby byl udeřen; a vizte, já je udeřím podle vašich slov, ve svém vlastním příhodném čase.

17 A kdokoli s vámi půjde před zákon, bude proklet zákonem.

18 A nebudete si bráti žádný aměšec, ani mošnu, ani hole, ani dva pláště, neboť církev vám dá v pravé hodině to, co budete potřebovati ohledně jídla a ohledně oděvu a ohledně obuvi a ohledně peněz a ohledně mošny.

19 Neboť vy jste povoláni aprořezávati vinici mou mocným prořezáváním, ano, vpravdě naposledy; ano, a také všichni ti, které jste bvysvětili, a oni budou pracovati vpravdě podle tohoto vzoru. Amen.