Písma
Nauka a smlouvy 123


Oddíl 123

Povinnosti Svatých ve vztahu k jejich pronásledovatelům, jak byly předloženy Josephem Smithem, Prorokem, zatímco byl vězněm v žaláři v Liberty ve státě Missouri v březnu 1839 (History of the Church, 3:302–303).

1–6, Svatí mají sebrati a vydati zprávu o svých utrpeních a pronásledováních; 7–10, Tentýž duch, který stanovil falešná kréda, vede také k pronásledování Svatých; 11–17, Mnozí mezi veškerými sektami ještě přijmou pravdu.

1 A opět, chtěli bychom vám navrhnouti, abyste zvážili vhodnost toho, aby všichni svatí shromáždili vědomosti o všech skutečnostech a utrpeních a ublíženích, kterých se na nich dopustil lid tohoto státu;

2 A také o veškerém majetku a množství škod, které utrpěli, jak ohledně pověsti a osobních ublížení, tak nemovitostí;

3 A také o jménech všech osob, které se podílely na útlaku jejich, pokud je mohou získati a vyhledati je.

4 A snad může býti určen výbor, aby vyhledal tyto věci a aby zapsal zprávy a přísežná prohlášení; a také aby shromažďoval hanlivé spisy, které jsou v oběhu;

5 A vše, co je v časopisech a v encyklopediích, a všechny hanlivé příběhy, které jsou vydávány a které jsou psány, a kým, a předložil celý tento řetězec ďábelského lotrovství a ohavných a vražedných násilností, které byly páchány na tomto lidu –

6 Abychom je mohli nejenom zveřejniti pro celý svět, ale i předložiti je hlavám vlád v celé temné a pekelné barvě jejich, jako poslední pokus, jenž je nám nakázán Nebeským Otcem naším, nežli si můžeme plně a naprosto činiti nárok na onen příslib, jenž ho vyvolá ze askrytého místa jeho; a také aby celý národ mohl býti ponechán bez výmluvy, nežli on může vyslati moc mocného ramene svého.

7 Je naléhavou povinností, kterou dlužíme Bohu, andělům, s nimiž budeme přivedeni, abychom stáli, a také sobě, svým manželkám a dětem, které byly přinuceny sehnouti se se zármutkem, žalem a starostí pod nanejvýš zatratitelnou rukou vraždy, tyranie a útlaku podporovanou a podněcovanou a povzbuzovanou vlivem toho ducha, který tak silně přikoval kréda otců, kteří zdědili lži, k srdci dětí a naplnil svět zmatkem a stával se silnějším a silnějším a nyní je skutečnou hnací silou veškeré zkaženosti, a celá azemě sténá pod břemenem nepravosti jeho.

8 On je železným ajhem, on je silným poutem; je skutečnými železy a řetězy a okovy a pouty pekla.

9 Tudíž, je naléhavou povinností, kterou dlužíme nejen svým vlastním manželkám a dětem, ale vdovám a dětem bez otce, jejichž manželé a otcové byli azavražděni pod železnou rukou jeho;

10 Kteréžto temné a očerňující skutky jsou dosti k tomu, aby peklo samotné se zachvělo a aby stálo zděšené a zbledlo a aby se ruce samotného ďábla roztřásly a rozklepaly.

11 A také je naléhavou povinností, kterou dlužíme veškerému dorůstajícímu pokolení a všem čistým v srdci –

12 Neboť jsou mnozí ještě na zemi mezi všemi sektami, společnostmi a denominacemi, kteří jsou azaslepeni lstivou vychytralostí lidí, skrze niž čekají v záloze, aby klamali, a kteří jsou zadržováni před pravdou pouze proto, že bnevědí, kde ji nalézti –

13 Tudíž, abychom strávili a využili život svůj přinášením na světlo všech askrytých věcí temnoty, nakolik je známe; a ony jsou skutečně vyjevovány z nebes –

14 Toto má tedy býti konáno s velikou horlivostí.

15 Nechť to žádný člověk nepovažuje za malé věci; neboť je mnohé, co leží v budoucnu, co se týká svatých a co závisí na těchto věcech.

16 Vy víte, bratří, že velmi veliká loď je velmi mnoho apožehnána v době bouře velmi malým kormidlem, jsouc udržována v kursu podle větru a vln.

17 Tudíž, vroucně milovaní bratří, avesele čiňme všechny věci, jež leží v naší moci; a potom, kéž můžeme v klidu státi, s naprostou jistotou, abychom viděli bspasení Boží, a jak rámě jeho bude zjeveno.