Písma
Nauka a smlouvy 92


Oddíl 92

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, v Kirtlandu ve státě Ohio 15. března 1833 (History of the Church, 1:333). Zjevení je určeno Fredericku G. Williamsovi, jenž byl nedávno určen rádcem v Prvním předsednictvu.

1–2, Pán dává přikázání ohledně přijetí do sjednoceného řádu.

1 Vpravdě, tak praví Pán, dávám asjednocenému řádu, zorganisovanému v souladu s přikázáním daným dříve, zjevení a přikázání ohledně služebníka mého Fredericka G. Williamse, že ho přijmete do řádu. Co říkám jednomu, říkám všem.

2 A opět, pravím tobě, služebníče můj Fredericku G. Williamsi, budeš aktivním členem v tomto řádu; a nakolik budeš věrný v zachovávání všech dřívějších přikázání, budeš požehnán na věky. Amen.