Písma
Nauka a smlouvy 111

Oddíl 111

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Salemu ve státě Massachusetts 6. srpna 1836 (History of the Church, 2:465–466). V této době byli vedoucí Církve kvůli své práci ve službě velmi zadluženi. Protože zaslechli, že v Salemu budou moci dosáhnouti velikého množství peněz, Prorok, Sidney Rigdon, Hyrum Smith a Oliver Cowdery tam z Kirtlandu ze státu Ohio cestovali, aby prozkoumali toto tvrzení a současně kázali evangelium. Bratří vyřídili několik věcí ohledně církevních záležitostí a měli několik kázání. Když se ukázalo, že žádné peníze neobdrží, vrátili se do Kirtlandu. Několik faktorů, které vystupují na pozadí, se odráží ve slovech tohoto zjevení.

1–5, Pán se stará o časné potřeby svých služebníků; 6–11, Bude jednati se Sionem milosrdně a uspořádá všechny věci pro dobro svých služebníků.

1 Já, Pán, váš Bůh, nenesu nelibě, že jste se vydali na tuto cestu, nehledě na pošetilosti vaše.

2 Mám pro vás v tomto městě mnohý poklad, ku prospěchu Sionu, a mnoho lidí v tomto městě, které v příhodném čase shromáždím ku prospěchu Sionu, skrze působení vaše.

3 Tudíž, je žádoucí, abyste si vytvořili známost s lidmi v tomto městě, jak budete vedeni a jak vám bude dáno.

4 A stane se v příhodném čase, že dám toto město do rukou vašich, takže nad ním budete míti moc natolik, že neodhalí skryté záměry vaše; a bohatství jeho týkající se zlata a stříbra bude vaše.

5 Neznepokojujte se ohledně adluhů svých, neboť vám dám moc je zaplatiti.

6 Neznepokojujte se ohledně Sionu, neboť s ním budu jednati milosrdně.

7 Zůstaňte na tomto místě a v okolních krajinách;

8 A to místo, kde je mou vůlí, abyste především zůstali, vám bude označeno apokojem a mocí Ducha mého, jenž na vás bude prouditi.

9 Toto místo můžete získati za nájemné. A dotazujte se pilně ohledně starších obyvatel a zakladatelů tohoto města;

10 Neboť v tomto městě je pro vás více než jeden poklad.

11 Tudíž, buďte achytří jako hadi, a přece bez hříchu; a já uspořádám všechny věci pro bdobro vaše, tak rychle, jak budete schopni je přijmouti. Amen.