Písma
Nauka a smlouvy 122


Oddíl 122

Slovo Páně Josephu Smithovi, Prorokovi, zatímco byl vězněm v žaláři v Liberty ve státě Missouri v březnu 1839 (History of the Church, 3:300–301).

1–4, Končiny země se budou tázati po jménu Josepha Smitha; 5–7, Všechna jeho nebezpečenství a utrpení mu dají zkušenosti a budou pro jeho dobro; 8–9, Syn Muže sestoupil pod toto všechno.

1 Končiny země se budou tázati po ajménu tvém a blázni tě budou míti v posměchu a peklo bude zuřiti proti tobě;

2 Zatímco čistí v srdci a moudří a ušlechtilí a ctnostní budou neustále usilovati o aradu a pravomoc a požehnání pod rukou tvou.

3 A lid tvůj se nikdy neobrátí proti tobě skrze svědectví zrádců.

4 A i když tě vliv jejich uvrhne do trápení a za mříže a zdi, budeš chován se ctí; a pouze malá achvilka a hlas tvůj bude děsivější uprostřed nepřátel tvých než zuřivý blev, pro spravedlivost tvou; a tvůj Bůh bude státi při tobě na věky věků.

5 Jestliže budeš povolán, abys prošel skrze soužení; jestliže budeš v nebezpečenstvích mezi falešnými bratřími; jestliže budeš v nebezpečenstvích mezi lupiči; jestliže budeš v nebezpečenstvích na zemi nebo na moři;

6 Jestliže budeš obviňován všelikými druhy falešných obvinění; jestliže tě nepřátelé tvoji napadnou; jestliže tě odtrhnou ze společenství tvého otce a matky a bratří a sester; a jestliže tě nepřátelé tvoji s taseným mečem odtrhnou od srdce manželky tvé a potomstva tvého a starší syn tvůj, i když teprve ve věku šesti let, se chytne šatu tvého a řekne: Otče můj, otče můj, proč nemůžeš zůstati s námi? Ó otče můj, co se chystají tito muži s tebou učiniti? A jestliže potom bude od tebe odstrčen mečem a ty budeš odvlečen do vězení a nepřátelé tvoji se budou krásti kolem tebe jako avlci dychtící po krvi beránkově;

7 A jestliže bys byl uvržen do jámy nebo do rukou vražedníků a byl by nad tebou vynesen rozsudek smrti; jestliže budeš uvržen do ahlubiny; jestliže se vzdouvající vlny spiknou proti tobě; jestliže se prudké větry stanou nepřítelem tvým; jestliže nebesa shromáždí temnotu a všechny prvky se spolčí, aby zatarasily cestu; a nade vše, jestliže by samotný jícen bpekla rozevřel chřtán dokořán proti tobě, věz, synu můj, že všechny tyto věci ti dají czkušenosti a budou pro dobro tvé.

8 aSyn Muže bsestoupil pod toto všechno. Jsi větší než on?

9 Tudíž, drž se cesty své a kněžství azůstane s tebou; neboť bmeze jejich jsou stanoveny, které nemohou překročiti. cDny tvé jsou známy a roků tvých nebude napočítáno méně; tudíž, dneboj se toho, co člověk může učiniti, neboť Bůh bude s tebou na věky věků.