Písma
Nauka a smlouvy 73


Oddíl 73

Zjevení dané Josephu Smithovi, Prorokovi, a Sidneymu Rigdonovi v Hiramu ve státě Ohio 10. ledna 1832 (History of the Church, 1:241–242). Prorok a Sidney byli od začátku předchozího prosince zaměstnáni kázáním a tímto způsobem bylo mnoho uskutečněno pro zmírnění nepříznivých nálad, které povstaly proti Církvi (viz záhlaví k oddílu 71).

1–2, Starší mají pokračovati v kázání; 3–6, Joseph Smith a Sidney Rigdon mají pokračovati v překladu Bible, dokud nebude dokončen.

1 Neboť vpravdě, tak praví Pán, je pro mne nezbytné, aby apokračovali v kázání evangelia a v nabádání církví v okolních krajinách, až do konference;

2 A potom, vizte, ahlasem konference jim bude oznámeno příslušné poslání jejich.

3 Nyní, vpravdě pravím vám, služebníkům svým, Josephu Smithovi ml. a Sidneymu Rigdonovi, praví Pán, je anezbytné, abyste opět bpřekládali;

4 A nakolik je to možné, abyste kázali až do konference v okolních krajinách; a poté je nezbytné, abyste pokračovali v práci na překladu, dokud nebude dokončena.

5 A nechť toto je vzor pro starší, dokud neobdrží další poznání, tak jak je psáno.

6 Nyní, nedávám vám více v této době. aOpásejte bedra svá a buďte rozvážní. Tak jest. Amen.